องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

"MEDICAL STAFF ORGANIZATION, FACULTY OF DENTISTRY,MAHIDOL UNIVERSITY”

 

     การจัดตั้งองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มต้นพร้อมกับการปรับโครงสร้างบริหารคณะฯ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรมขึ้นในโครงสร้าง โดยมีสองพื้นที่ คือ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ พญาไท และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ จึงได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งขึ้น เพื่อการดูแลด้านการแพทย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ทั้งสองวิทยาเขต

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  องค์กรแพทย์และทันตแทพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมในหัวข้อ “เสวนาองค์กรแพทย์และทันตแพทย์เพื่อสมาชิก”

ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม 302 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ส่วนหลัง

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “เสวนาองค์กรแพทย์และทันตแพทย์เพื่อสมาชิก” 

26-7-2560