องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

"MEDICAL STAFF ORGANIZATION, FACULTY OF DENTISTRY,MAHIDOL UNIVERSITY”

 

     การจัดตั้งองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มต้นพร้อมกับการปรับโครงสร้างบริหารคณะฯ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรมขึ้นในโครงสร้าง โดยมีสองพื้นที่ คือ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ พญาไท และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ จึงได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งขึ้น เพื่อการดูแลด้านการแพทย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ทั้งสองวิทยาเขต

 

วัตถุประสงค์ขององค์กร

  1. รักษามาตรฐาน และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตแพทย์ และแพทย์

  2. รักษาสิทธิผู้ป่วย และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ได้รับการบริการทางทันตกรรมและทางการแพทย์ ในระดับที่ดีที่สุด ตามมาตรฐานวิชาชีพและทรัพยากรที่มีอยู่

  3. ตรวจสอบคุณภาพ และความเหมาะสมในการดูแลรักษาผู้ป่วย และการบันทึกเวชระเบียนของแพทย์และทันตแพทย์

  4. เป็นองค์กรกลาง ในการประสานการดำเนินงานระหว่างคณะกรรมการบริหาร สมาชิกและบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  5. เสริมสร้างความเข้าใจ ความสามัคคี และธำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและดูแลสวัสดิภาพ การปฏิบัติหน้าที่ทันตแพทย์และแพทย์

  6. ส่งเสริม และสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพแก่สมาชิกองค์กร

  7. ชี้แจง ชี้แนะ นำเสนอข้อมูล ข้อร้องเรียน แก่ผู้บริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในเรื่องเกี่ยวกับงานบริการทางทันตกรรมของทันตแพทย์ เพื่อพิจารณาในข้อประเด็นสำคัญต่อการรักษาสิทธิผู้ป่วย คุณภาพงานบริการ การเป็นสมาชิก การต่อสัญญา คู่สัญญา เป็นต้น แต่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหาร

  8. ร่วมในการพัฒนาโรงพยาบาลตามนโยบายของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

  9. ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บทบาทหน้าที่หลักขององค์กรแพทย์และทันตแพทย์

  1. ชี้นำนโยบาย/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรม และจริยธรรมแก่สมาชิก

  2. ดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ หรือระเบียบต่างๆ ที่กำหนดจาก คณะกรรมการบริหารชุดต่างๆ

  3. เป็นกลไกในการพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาด้านมาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมของสมาชิก

  4. เป็นกลไกในการตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมในการดูแลรักษาผู้ป่วย การบันทึกเวชระเบียนของทันตแพทย์และแพทย์ และการต่อสัญญาของทันตแพทย์คู่สัญญาหรือมีสัญญาการปฏิบัติงาน

  5. เป็นที่ปรึกษาให้ข้อเท็จจริง และให้ข้อเสนอแนะแก่โรงพยาบาลทันตกรรม และคณะกรรมการบริหารชุดต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  6. ดูแลสวัสดิภาพของสมาชิก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมการประชุมวิชาการ เรื่อง “ตามติดความรู้เรื่องเครื่อง X-ray ฟัน”

ลงทะเบียนที่นี่ 

xray5jul60