แนะนำหน่วยงาน  

วัตถุประสงค์

โครงสร้าง

ภารกิจ

บุคลากร  

ข่าวและกิจกรรม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข้อมูลเชื่อมโยง

 


  

    ภารกิจ

    ด้านการควบคุม
๑. การลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ การโอน
     ๑.๑ การลงทะเบียนครุภัณฑ์ปีปัจจุบัน
             - ลงทะเบียนด้าน IT ระบบ Progress และระบบ GFMIS
               และคิดค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
             - จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ปีปัจจุบันพร้อมรูปเล่ม ให้หน่วยงานเซ็นต์รับมอบ
     ๑.๒ การลงทะเบียนบัญชีครุภัณฑ์ของเดิม
             - ติดต่อประสานงาน เพื่อขอเข้าทำการตรวจสอบ
             - ดำเนินการถ่ายรูปพร้อมบันทึกชื่อรายการและรหัสครุภัณฑ์
             - จัดทำรูปเล่ม ส่งหน่วยงานเซ็นต์รับมอบ
     ๑.๓ การโอนครุภัณฑ์
             - ดำเนินการถ่ายรูปครุภัณฑ์ (กรณีไม่มีรูปภาพครุภัณฑ์เดิม)
             - ลงทะเบียนด้วยระบบ IT เพื่อโอนย้าย
             - ทำใบรับและส่งมอบโอนระหว่างหน่วยงาน
๒. การรับบริจาคพัสดุ
             - มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอบริจาคพัสดุให้คณะฯ
             - เสนอมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
             - ดำเนินการตรวจรับ และรายงานผลการตรวจรับเสนอมหาวิทยาลัย
๓. การให้บริการ
             - พ่นรหัสครุภัณฑ์
             - ถ่ายรูป
             - กรอกแบบฟอร์มการรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
             - ค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์
๔. การตรวจสอบพัสดุประจำปี
             - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ โดยมีหน่วยงานเจ้าของครุภัณฑ์
               เป็นกรรมการ
             - รายงานผลการตรวจสอบ

    ด้านการจำหน่าย
๑. จำหน่ายจากการตรวจสอบพัสดุประจำปี
๒. ตรวจสอบชื่อรายการและรหัสที่ขอจำหน่าย
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคากลาง
๔. รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคากลาง
          กรณีข้อ ๖๒  (๑) - ขายโดยวิธีตกลงราคา
                           (๒) - ขายโดยวิธีขายทอดตลาด
                           (๓) - โอนหรือบริจาค
                           (๔) - แปรสภาพหรือทำลาย
๕. การจำหน่ายเป็นสูญ

    ด้านธุรการ
๑. ลงทะเบียนรับส่ง-เวียนเอกสาร
๒. จัดเก็บเอกสาร คุมแฟ้มเอกสาร


 

www.dt.mahidol.ac.th
Copyright @ 2007 Faculty of Dentistry, Mahidol University
All rights reserved.
DT Webmaster : dtinfo@mahidol.ac.th