แนะนำหน่วยงาน  

โครงสร้าง

บุคลากร

ภารกิจ

ข่าวและกิจกรรม  

ดาวน์โหลด

ข้อมูลเชื่อมโยง

 


  
 
 ดาวน์โหลด
 


      แบบฟอร์ม
      ระเบียบ/หลักเกณฑ์

          แบบฟอร์ม ของหน่วยการเงินและบัญชี

- แบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกจ่าย
- หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้(ส่วนงาน)
- แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างเงินงบประมาณ
-แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างเงินงบประมาณ (ข้าราชการบำนาญ)

แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างประจำเงินรายได้
- แบบฟอร์มการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
- แบบฟอร์มการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร (ข้าราชการบำนาญ)

- แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงานเงินอุดหนุน
- แบบฟอร์มการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร พนักงานเงินอุดหนุน
แบบฟอร์มใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ
- หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ
- แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน
- แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
- แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
-แบบฟอร์มขอเบิกใบเสร็จรับเงิน
- แบบฟอร์มขอเบิกเงินทดรองจ่าย
- แบบฟอร์มคืนเงินทดรองจ่าย
-แบบฟอร์มใบนำฝากสิ่งของ


 

www.dt.mahidol.ac.th
Copyright @ 2007 Faculty of Dentistry, Mahidol University
All rights reserved.
DT Webmaster: dtinfo@mahidol.ac.th