แนะนำหน่วยงาน  

โครงสร้าง

บุคลากร

ภารกิจ

ขั้นตอนการดำเนินงาน  

ข่าวและกิจกรรม

ดาวน์โหลด

 


  
 
 ขั้นตอนการดำเนินงาน
 
ขั้นตอนในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
ขั้นตอนในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์กรณีสอบราคา
ขั้นตอนการดำเนินการจ้างซ่อมครุภัณฑ์
ความคาดหวังในการไดรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ
ขั้นตอนที่อยากให้ลดระยะเวลาเพื่อพัฒนาให้การดำเนินงานเร็วขึ้น  

     ขั้นตอนในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์กรณีสอบราคา

•  หน่วยงานส่งใบเบิก พร้อมแนบรายละเอียดคุณลักษณะและรายชื่อกรรมการ
ตรวจรับ(กรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีตกลงราคานั้น ขั้นตอนต่อไปจะเหมือน
กับการจัดซื้อวัสดุ)

•  จัดทำรายงานขออนุมัติพร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ พร้อมแนบ
เอกสารประกาศสอบราคาผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุลงนาม และเสนอให้ผู้มี
อำนาจอนุมัติ

•  เมื่อเอกสารข้อ 2 กลับมาหน่วยจัดหาพัสดุติดต่อคณะกรรมการจัดซื้อเพื่อนัด
วัน เวลา เปิดซองสอบราคา

•  กำหนดวัน เวลา ขายแบบสอบราคาโดยใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน
ทำการ

•  ประชุมเปิดซองสอบราคาเพื่อพิจารณาราคาและคุณลักษณะ

•  จัดทำรายงานผลให้กรรมการลงนามและเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนาม

•  ส่งเอกสารบางส่วนให้การเงินตัดบัญชี

•  ทำหนังสือแจ้งบริษัท/ห้าง/ร้าน ให้มาทำสัญญาซื้อขาย

•  บริษัท/ห้าง/ร้าน ส่งเอกสารประกอบการทำสัญญามาเพื่อลงรายละเอียดใน
สัญญาซื้อขาย

•  เรียกบริษัท/ห้าง/ร้าน ลงนามในสัญญาและนำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม

•  ลงเลขที่เอกสารสัญญา และเรียกบริษัท/ห้าง/ร้าน มารับสัญญาคู่ฉบับ

•  ทำเอกสารตรวจสอบหนังสือค้ำประกันของธนาคาร

•  บริษัท/ห้าง/ร้าน ส่งเอกสารพร้อมส่งของ ลงรับเอกสารใบส่งของ และ
แจ้งให้คณะกรรมการนัดวันตรวจรับ

•  ทำการตรวจรับของพร้อมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

•  ทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุให้ผู้มีอำนาจลงนามรับทราบ

•  เอกสารข้อ 15 กลับมา เก็บสำเนาเพื่อส่งให้หน่วยควบคุมและจำหน่ายพัสดุ
ส่วนต้นฉบับส่งให้การเงินวางฎีกาเบิกจ่ายให้บริษัท/ห้าง/ร้าน


 

www.dt.mahidol.ac.th

Copyright @ 2008 Faculty of Dentistry, Mahidol University
All rights reserved.
DT Webmaster : dtinfo@mahidol.ac.th