แนะนำหน่วยงาน  

โครงสร้าง

บุคลากร

ภารกิจ

ขั้นตอนการดำเนินงาน  

ข่าวและกิจกรรม

ดาวน์โหลด

 


  
 
 ขั้นตอนการดำเนินงาน
 
ขั้นตอนในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
ขั้นตอนในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์กรณีสอบราคา
ขั้นตอนการดำเนินการจ้างซ่อมครุภัณฑ์
ความคาดหวังในการไดรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ
ขั้นตอนที่อยากให้ลดระยะเวลาเพื่อพัฒนาให้การดำเนินงานเร็วขึ้น  

     ขั้นตอนการดำเนินการจ้างซ่อมครุภัณฑ์

1. รับเอกสารใบแจ้งซ่อมภายนอกของหน่วยซ่อมบำรุง

2. ติดต่อบริษัท/ห้าง/ร้าน เพื่อให้เข้าดำเนินการตรวจเช็คครุภัณฑ์ที่ส่งซ่อม

3. ติดตามผลการตรวจเช็คจากบริษัท/ห้าง/ร้าน และให้เสนอราคาค่าซ่อม

4.ทำบันทึกแนบเอกสารใบส่งซ่อมและใบเสนอราคาเพื่อให้หน่วยซ่อมบำรุง
ตรวจสอบราคา

5. เอกสารกลับมาจากหน่วยซ่อมบำรุง แล้วนำส่งให้การเงินแยกหมวดเงิน

6. เอกสารข้อ 5 กลับมานำส่งให้ผู้มีอำนาจลงนาม

7. เมื่ อเอกสารข้อ 6 กลับมาทำรายงานขออนุมัติ

8. ส่งเอกสารในข้อ 7 ให้การเงินตัดบัญชี

9. หน่วยการเงินส่งเอกสารในข้อ 8 ให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ

10. เอกสารกลับมาที่หน่วยการเงินเพื่อให้หน่วยจัดหาพัสดุลงนามในใบสั่งซื้อ

11. เอกสารส่งกลับมาที่พัสดุเพื่อติดตามบริษัท/ห้าง/ร้าน ให้มารับใบสั่ง

12. รอบริษัท/ห้าง/ร้านส่งของ

13.  เมื่อส่งของเรียบร้อยแล้วหน่วยจัดหาพัสดุทำใบตรวจรับพัสดุส่งให้กรรมการ
ตรวจรับพัสดุลงนาม

14. เมื่อเอกสารข้อ 12 ส่งกลับมาที่ หน่วยจัดหาพัสดุนำเรื่องส่งการเงินวางฎีกาเบิกจ่ายเงินให้บริษัท/ห้าง/ร้าน

15. หน่วยจัดหาพัสดุเก็บสำเนาเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในโอกาสต่อไป


 

www.dt.mahidol.ac.th

Copyright @ 2008 Faculty of Dentistry, Mahidol University
All rights reserved.
DT Webmaster : dtinfo@mahidol.ac.th