แนะนำหน่วย  

โครงสร้าง

ภารกิจ

บุคลากร

เครื่องมืองานบริการและวิจัย

เครื่องมือจากภาควิชาต่างๆ

ผลงานวิจัย

ดาวน์โหลด

ข้อมูลเชื่อมโยง

ข่าววิจัย

ข่าวทุนวิจัย

จริยธรรมการวิจัยในคน


เครื่องมือ/อุปกรณ์ เพื่อการวิจัยภาควิชาจุลชีววิทยา
1.ตู้เพาะเลี้ยงเชื้อแบบไร้ออกซิเจน
( AnaerrobicSystem)Model 1029 / ปี 2533
รหัสครุภัณฑ์-DT-33-032)
ประโยชน์
เป็นตู้ที่สภาวะแวดล้อมสามารถถูกควบคุมให้ปราศจากออกซิเจนได ้
โ ดยการแทนที่ด้วยก๊าซไนโตรเจน นอกจากนี้ภายในตู้ยังประกอบด้วยตู้ขนาดย่อยที่สามารถควบคุม
อุณหภูมิ ให้อยู่ที่ 37 องศาเซลเซียส ซึ่งคุณสมบัติร่วมดังกล่าว ทำให้ตู้เพาะเลี้ยงเชื้อแบบนี้เหมาะสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้อง
กับเชื้อที่มีความไวต่อออกซิเจน(anaerobes)ได้ เป็นอย่างดี ไม่ว่างานนั้นจะเป็นในเชิงการตรวจวินิจฉัยเพื่อประกอบการ
รักษาหรือเชิงการวิจัย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ชลธิชา อมรฉัตร
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวธนิยา หมวดเชียงคะ

2.ตู้ฟักเชื้อคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Incubator)
Mod el 3111 REL#5 /ปี 2544

รห ัสครุภัณฑ์-DT-44-019)
ประโยชน์
ตู้ฟักเชื้อนี้เป็นตู้ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เหมาะสำหรับการเลี้ยงจุลินทรีย์ และการเพาะเลี้ยงเซลล์หรือเนื้อเยื่อ
อุปกรณ์ดังนี้
-CO2 gas guard 1 ชุด
-ถัง CO2 2 ถัง
-มาตรวัดและปรับความดัน 2 อัน
-Vortex mixer 1 เครื่อง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์บุญนิย์ ทวีบรูณ์
ผู้รับผิดชอบ
นายวินัย ลีลาพฤทธิ์

3.เครื่องวัดการดูดกลืนแสงทางไมโครเพลท
(Micr oplate reader)
Model MQX200/ ปี 2544

( รหัสครุภัณฑ์-DT-44-016)
ประโยชน์
สามารถอ่านค่าการดูดกลืนแสงในช่วงคลื่นตั้งแต่ 200 ถึง
999 นาโนเมตร โดยวิธี diffraction grating
monochromator ความละเอียด 1nm และมี software
ประกอบทำให้การประมวลผลสามารถวิเคราะห์ในเชิง
ปริมาณและคุณภาพได้ เครื่องเหมาะที่จะใช้ในงานด้าน
molecular biology, protein quantitation, ELISA
และ cytotoxicity เป็นต้น
อุปกรณ์ดังนี้
-Vortex mixer SA3 1 เครื่อง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อ.สุวรรณ ชุณหเรืองเดช
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวธนิยา หมวดเชียงคะ ิ์

4.กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ
(Ste reo microscope)
Model GZ-6 / ปี 2544
(รหัสครุภัณฑ์-DT-44-018)
ประโยชน์
เป็นกล้องที่มีระบบและกำลังขยายที่เหมาะสมสำหรับการ
ศึกษาลักษณะที่จำเพาะของโคโลนีของจุลินทรีย์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นตัวช่วยบ่งชี้ชนิดของจุลชีพดังกล่าว กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอได้ถูกนำมาให้นักศึกษา
ทันตแพทย์ใช้ในห้องปฏิบัติการ
เพื่อการศึกษาทางจุลชีววิทยา นอกจากนี้กล้องดังกล่าวยัง
ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา
หลังปริญญาของภาควิชาจุลชีววิทยาและภาคอื่นๆ
อุปกรณ์ดังนี้
-ชุดไฟส่องบน 1 ชุด
-ชุดถ่ายภาพอัตโนมัติ 1 ชุด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์บุญนิตย์ ทวีบรูณ์
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวธนิยา หมวดเชียงคะ

5.เครื่องนับโคโลนีจุลินทรีย์อัตโนมัติ
(Colo ny counter)
Mode l Protos / ปี 2538
(รหัสครุภัณฑ์-DT-38-011)
ประโยชน์
เป็นเครื่องที่สามารถทำการตรวจนับจำนวนโคโลนีของจุลินทรีย ์
บนอาหารเลี้ยงเชื้อประเภทต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้การนับ
จำนวนโคโลนีนั้นรวดเร็ว สะดวกและถูกต้องมากขึ้นเหมาะสำหรับ
การตรวจนับโคโลนีจากสิ่งส่งตรวจ (specimen) จำนวนมาก
และในงานวิจัย
อุปกรณ์ดังนี้
-อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณ (CCD Camera )สำหรับต่อกับ
กล้องจุลทรรศน์ 1 ชุด
-เลนส์มาโครสำหรับเพิ่มการขยายภาพ 1 ชุด
-คอมพิวเตอร์และจอรับภาพสีขนาด 14 นิ้ว 1 ชุด
-เครื่องพิมพ์ผลแบบเลเซอร์(Laserjet 5L) 1 เครื่อง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ชลธิชา อมรฉัตร
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวธนิยา หมวดเชียงคะ

6.เครื่องล้างไมโครเพลทอัตโนมัติ
(Aut ometed Stripwasher)
Mod el ELX 50/ปี 2544

(รหัสครุภัณฑ์-DT-44-017)
ประโยชน์
เป็นเครื่องล้างที่ใช้ได้กับไมโครเพลทชนิด96หลุมทุกประเภท
สามารถตั้งโปรแกรมการล้างได้อย่างน้อย75รูปแบบรวมทั้ง
โปรแกรมการล้างแบบพิเศษการเลื่อนหัวดูดจ่ายและถาดรองเพลท
ควบคุมได้แม่นยำมีประสิทธิภาพในการล้างสูงโดยเหลือน้ำยา
ล้างตกค้างน้อยกว่า5ไมโครลิตรเป็นเครื่องเอื้ออำนวยให้การทำ ELISA
นั้นสะดวก รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำมากขึ้น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์สุวรรณ ชุณหเรืองเดช
ผู้รับผิดชอบ
นายสาวธนิยา หมวดเชียงคะ

7.ตู้ระบบปลอดภัยสำหรับป้องกันอันตรายจากจุลชีพ
(Bioha zard cabinet) Model No.
Nu-440-600B /ปี 2539
รหัสครุภัณฑ์-DT-39-002)
ประโยชน์
เป็นตู้ที่มีการไหลเวียนของอากาศที่ปลอดเชื้อภายในตู้ โดยกรดูดอากาศแล้วผ่าน
การกรองโดยใช้ filter พิเศษที่สามารถกรองเอาจุลชีพต่างๆออกได้และมีระบบ
ป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก โดยมรม่านอากาศในแนวดิ่งทำหน้าที่เป็น
เสมือนเกราะป้องกันไม่ให้จุลชีพเกิดการปนเปื้อนไปมาระหว่างภายใน และ
ภายนอก เหมาะสำหรับงานด้าน cell and tissue cultureและงานที่เกี่ยว
ข้องกับโรคติดเชื้อที่ร้ายแรงและอันตราย
อุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
-Vaccum pump rotary 1ชุด
-Bunsen burner 1 ชุด
-Pipette-Acid Portable 1อัน
-Magnetic stirrer 1 เครื่อง
-Vortex mixer 1 เครื่อง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์สร้อยศิริ ทวีบรูณ์
ผู้รับผิดชอบ
นายสาวธนิยา หมวดเชียงคะ

 

www.dt.mahidol.ac.th
Copyright @ 2007 Faculty of Dentistry, Mahidol University
All rights reserved.
DT Webmaster: dtinfo@mahidol.ac.th