แนะนำหน่วยงาน

โครงสร้าง

ภาระงาน

ุบุคลากร

ุกิจกรรม

ดาวน์โหลด

ิประกาศและระเบียบ

webboard

 


 

 
  

โครงสร้างการบริหาร

     
ชื่อ
 
 
รองศาสตราจารย์นิติพันธ์ จีระแพทย์
รองคณบดี
 

อ.ดร.พีรพงศ์  สันติวงศ์

ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย
 

นาง กรองทิพย์   เข็มกลัด

หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย
 
นาย  อำนาจ  ครุฑไทย
หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย
 
นาย ทำนอง  แสบงบาล
รองหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย โครงสร้างการบริหารงานในหน่วยงาน

๑. กลุ่มงานอำนวยการและแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

นาง กรองทิพย์ เข็มกลัด

นาย อำนาจ ครุฑไทย

๒. กลุ่มงานสืบสวนและการข่าว

นาย ทำนอง แสบงบาล นาย อรุณ หอยทอง นาย ชาตรี ภู่ปราง

นาย ธนพัฒน์ ศรีปราชญ์ นาย สามารถ เกลี้ยงขาว นาย สมประสงค์ ไหลหลั่ง

๓. กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย , อัคคีภัย, การจราจร

นาย อำนาจ ครุฑไทย หัวหน้าสายตรวจเคลื่อนที่เร็วเขตที่ 1
นาย ธนพัฒน์ ศรีปราชญ์ หัวหน้าสายตรวจเคลื่อนที่เร็วเขตที่ 2
นาย ทำนอง แสบงบาล หัวหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วเขตที่ 3
กำลังพล จนท. รปภ. คณะฯ 15 นาย

๔. กลุ่มงานปฎิบัติการรักษาความปลอดภัย CCTV และงานสารสนเทศ งานฝึกอบรม

นาย อำนาจ ครุฑไทย นาย ทำนอง แสบงบาล

นาย ธนพัฒน์ ศรีปราชญ์ นาย ธราดล หมัดดี

๕. กลุ่มงานสนับสนุน

เจ้าหน้าที่ รปภ. บ. ฟินิกส์.เอส.แอน.ซี. จก. กำลังพล 14 นาย

 

 

www.dt.mahidol.ac.th
Copyright @ 2007 Faculty of Dentistry, Mahidol University
All rights reserved.
DT Webmaster: dtinfo@mahidol.ac.th