แนะนำหน่วย  

ทำเนียบบุคลากร

ข่าวสารและกิจกรรม

การบำรุงรักษาเครื่องมือ
และอุปกรณ์เบื้องต้น

มาตราการและขั้นตอนการบริการซ่อม

ดาวน์โหลด

ข้อมูลเชื่อมโยง

ข่าวการศึกษา

 


ทำเนียบบุคลากร

กลุ่มบริหารงาน                    
   กลุ่มธุรการ
   กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มประปา
กลุ่มก่อสร้างและงานไม้

•  ร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประจำอาคาร
•  จัดทำรายละเอียดประกอบแบบประมาณราคากลางการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์และ
    ระบบสาธารณูปโภคประจำอาคาร
•  ปฏิบัติงานซ่อมแซมดัดแปลง ติดตั้ง โยกย้าย บำรุงรักษาความชำรุดเสียหายของอุปกรณ์     สิ่งก่อสร้างประจำอาคารและเฟอร์นิเจอร์งานไม้และโลหะทุกชนิด
•  ประสานงานควบคุมงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์และสาธารณูปโภคประจำ
    อาคารจากบริษัทฯ ภายนอก
•  จัดเก็บข้อมูล ทำประวัติและบันทึกรายการซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ตามที่ มอบหมาย
    ทุกระบบ
•  ประสานงานและบริการให้คำแนะนำ ปรึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
    ให้ถูกต้องตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้นแก่ผู้เกี่ยวข้อง
•  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประกอบด้วยข้าราชการ 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 2 คนและลูกจ้าง 2 คน ได้แก่

ชื่อ – สกุล

นายธนิต ทิพยศสุนทร
ตำแหน่ง

นายช่างเขียนแบบ 4
E-mail

Liam108@hotmail.com

โทรศัพท์

 

 

02-6607705 - 6

ชื่อ – สกุล

นายอรรถสิทธิ์ แสนมี
ตำแหน่ง

สถาปนิก
E-mail

Mr_auttasits@hotmail.com

โทรศัพท์

 

 

02-6607705 - 6

ชื่อ – สกุล นายดนุพล สุขเกษม
ตำแหน่ง

สถาปนิก
E-mail

Hinho_arch@hotmail.com

โทรศัพท์

 

02-6607705 - 6

 

 

ชื่อ – สกุล

นายเสาร์ ประสพจันทร์
ตำแหน่ง

ลูกมือช่างไม้
E-mail

-

โทรศัพท์

 

 

02-6607705 - 6

ชื่อ – สกุล

นายวิวัฒน์ บุตรแดง
ตำแหน่ง

ลูกมือช่างไม้
E-mail

-
โทรศัพท์

02-6607705 - 6

 


 

www.dt.mahidol.ac.th
Copyright @ 2007 Faculty of Dentistry, Mahidol University
All rights reserved.

DT Webmaster : dtinfo@mahidol.ac.th