คำถามที่พบบ่อย

30-01-2015
ค่ารักษาพยาบาล

•อัตราค่าบริการทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล•

Read more
30-01-2015
การติดต่อและการเดินทาง
การติดต่อและการเดินทาง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อยู่ : เลขที่6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ :: โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 0-2200-7777 หมายเลขโทรศัพท์ :: สำนักงานต่างๆ 0-2200-7555 หมายเลขโทรศัพท์ :: ภาควิชาต่างๆ 0-2200-7888   รถประจำทาง : ป้ายโรงพยาบาลเด็ก รถประจำทางสาย 34, 522, 12, 77,...

Read more
28-01-2015
ขั้นตอนการรับบริการ

ขั้นตอนการขอรับบริการทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลาให้บริการทางทันตกรรม **ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 น.** **นอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 16:30 -20:00 น.** **เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8:30 - 16:30 น. ให้บริการเฉพาะคลินิกระบบค่าตอบแทน**   ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเตรียมเอกสารติดต่อลงทะเบียนผู้ป่วยได้ที่ หน่วยเวชระเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 **หมายเหตุ หน่วยเวชระเบียนเปิดรับลงทะเบียนผู้ป่วย ดังนี้ **ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ (ช่วงเช้า) เวลา...

Read more
28-01-2015
สิทธิการรับบริการ

สิทธิประกันสังคม กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และใส่ฟันเทียม)      ผู้ประกันตนมีสิทธิเข้ารับการบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลใดก็ได้ในกรณี ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน โดย สำรองเงินจ่ายไปก่อนและนำหลักฐานมาขอเบิกเงินคืนได้ในอัตราไม่เกินบาท/ครั้ง ปีละไม่เกิน 500บาท และมีสิทธิใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิก (พลาสติก) 1-5 ซี่ ในวงเงินไม่เกิน 1,200 บาท ตั้งแต่ 6 ซี่ขึ้นไปจะเบิกได้ไม่เกิน 1,400 บาท ภายในระยะเวลา 5...

Read more
28-01-2015
ตารางตรวจแพทย์

ศัลยกรรมช่องปาก ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ทันตกรรมพิเศษ ทันตกรรมสหสาขา

Read more
28-01-2015
แพ็คเก็จและโปรโมชั่น

รักษาคลินิกไหนดี