การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๕

หนังสืองานทรัพยากรบุคล เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสังกัด
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เกณฑ์สมรรถนะที่คาดหวังของบุคลากรในคณะทันตแพทยศาสตร์

ปฏิทินการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของคณะทันตแพทยศาสตร์

 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

   คำสั่งคณะฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์
   คำสั่งคณะฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ยังไม่มีข้อมูล)
   แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
     • รองคณบดี / หัวหน้าภาควิชา / ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
     • ผู้ช่วยคณบดี
     • หัวหน้าสำนักงาน
     • รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้ควบคุมคลินิก
     • หัวหน้างาน / หัวหน้าหน่วย / หัวหน้าศูนย์ในสำนักงาน
     • หัวหน้างาน / หัวหน้าหน่วย / หัวหน้าคลินิก / หัวหน้าศูนย์ในโรงพยาบาล
     • บุคลากรในสังกัดภาควิชา
     • บุคลากรสังกัดสำนักงาน / โรงพยาบาล

 

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน

   หนังสืองานทรัพยากรบุคล เรื่อง แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน
   สรุปข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) สำหรับบุคลากรสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์
   แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ไม่มีการประเมิน Functional Competency)
• ตำแหน่งประเภทบริหาร (ระดับต้น - ระดับกลาง) ได้แก่ คณบดี, รองคณบดี, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, หัวหน้าภาควิชา, หัวหน้าสำนักงาน
   • ไฟล์ Excel
   • ไฟล์ Word
• ตำแหน่งประเภทบริหารอื่นๆ ได้แก่ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล, ผู้ควบคุมคลินิก, หัวหน้างาน, หัวหน้าหน่วย, หัวหน้าคลินิก, หัวหน้าศูนย์
   • ไฟล์ Excel
   • ไฟล์ Word
• ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ
   • ไฟล์ Excel
   • ไฟล์ Word
• ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน
   • ไฟล์ Excel
   • ไฟล์ Word

3. สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency)

   คำสั่งคณะฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกำหนดสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency)
   คำสั่งคณะฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency) แต่ละตำแหน่งคณะทันตแพทยศาสตร์
   Powerpoint เรื่อง การกำหนดสมรรถนะเฉพาะในสายอาชีพ (Functional Competency Workshop)
โดย ผศ.ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

   เทคนิคการเขียนพฤติกรรม Competency
จาก "Behavioral Competency Dictionary (พจนานุกรมพฤติกรรมความสามารถ) โดย ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์"

   แบบฟอร์มการเขียน KSA
   แบบฟอร์มการเขียนการกำหนดสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ

   ตัวอย่างการเขียน จาก Workshop FC ของมหาวิทยาลัย
     • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     • นักปฏิบัติการวิจัย / ผู้ช่วยวิจัย / เจ้าหน้าที่วิจัย
     • นักประชาสัมพันธ์
     • นักรังสีการแพทย์
     • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     • นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
     • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     • นักวิชาการเงินและบัญชี
     • นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
     • นักวิชาการพัสดุ
     • นักวิชาการศึกษา
     • นักวิชาการสารสนเทศ
     • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
     • นักวิทยาศาสตร์
     • นักวิเทศสัมพันธ์
     • เภสัชกร
     • วิศวกร / สถาปนิก / ช่างเทคนิค / ช่างอิเล็คทรอนิกส์

   ตัวอย่าง จากคณะเทคนิคการแพทย์ (แก้ไขปรับปรุง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556)
     • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บริหารงานทั่วไป)
     • ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
     • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
     • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
     • ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
     • ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
     • ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

   ตัวอย่างเพิ่มเติม จากสำนักอธิการบดี
     • กองกฎหมาย
     • ศูนย์ตรวจสอบภายใน
     • ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

   ตัวอย่างของคณะฯที่กำหนดสมรรถนะเฉพาะสายอาชีพ และส่งผลสรุปจากการจาก Workshop FC ของมหาวิทยาลัย
     • FC_เจ้าหน้าที่วิจัย นักปฏิบัติการวิจัย ผู้ช่วยวิจัย
     • FC_นักวิเทศสัมพันธ์
     • FC_ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
     • FC_พยาบาล

 

4. Functional Competency ของ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล

   คำชี้แจงการกำหนดสมรรถนะตามสายอาชีพ (Functional Competency)
   ตัวอย่างการกำหนดระดับที่คาดหวัง (Expected Proficiency Level)
   Functional Competency ตำแหน่งต่างๆ

 

Social Network

ติดต่อเรา

หน่วยประเมินผลการปฏิบัติงาน

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 16

เบอร์โทรศัพท์ 02-200-7574