เกี่ยวกับเรา

แนะนำโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

            โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2515 ซึ่งได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) เข้าศึกษา โดยมีผู้เข้าศึกษาในรุ่นแรก จำนวน 15 คน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ปรับวุฒิรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา รวมผู้สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 40 กว่ารุ่น
            จากแนวความคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 7 เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์อีกระดับหนึ่งจึงได้เสนอขออนุมัติหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี เข้าศึกษา โดยเริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2540 – 2543 ขณะนี้งดรับนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครไม่ถึงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

 

ภาพกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Social Network

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 


ติดต่อเรา

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ 
สังกัดงานวางแผนและพัฒนาการศึกษา 
สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 6  ถนนโยธี  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี   กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์,โทรสาร   02-200-7638