สมัครออนไลน์

เกี่ยวกับเรา

แนะนำโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

           โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดการเรียนการสอน ดูแล บริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2515 ซึ่งได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากทบวงมหาวิทยาลัย และ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าศึกษา  ต่อมาในปี พ.ศ.  2529 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ปรับระดับคุณวุฒิของผู้ที่จะเข้าศึกษาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา จนถึงปัจจุบัน
           จากแนวความคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 7 เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์อีกระดับหนึ่ง จึงได้เสนอขออนุมัติหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี เข้าศึกษา โดยเริ่มเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวในปีการศึกษา 2540 และสิ้นสุดในปีการศึกษา 2543 เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครไม่ถึงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
           โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สังกัดอยู่ในงานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ  เป็นสถาบันการศึกษาที่แรกและที่เดียวที่ผลิตทันตบุคลากรผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีคุณภาพได้มากกว่า 42 รุ่น จนเป็นที่ยอมรับทั้งในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน

 

 

ภาพกิจกรรม

   พิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2556
   ฝึกศิลปะป้องกันตัว
   พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Social Network

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 


ติดต่อเรา

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ 
สังกัดงานวางแผนและพัฒนาการศึกษา 
สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 6  ถนนโยธี  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี   กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์,โทรสาร   02-200-7638