เกี่ยวกับเรา

 

แนะนำหน่วยพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและเว็บไซต์

        หน่วยพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและเว็บไซต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งเพื่อดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของส่วนงานต่างๆ ภายในคณะฯ อย่างต่อเนื่องและมีทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ ผลงาน และกิจกรรมทางวิชาการของคณะฯ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกได้รับรู้ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ


รางวัลและเกียรติยศ

มหาวิทยาลัยมหิดลมอบรางวัลการตัดสินเว็บไซต์ประจำปี 2555
ซึ่งทาง คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยประเภท "การออกแบบดีเด่น"

601410 548147178550051 1794682842 n