หลักสูตร

di

หลักสูตร (Course)

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาเอก (Doctor of Philosophy)

How to Apply

 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) Doctor of Philosophy Program in Dental Biomaterials Science (International Program)

 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) Doctor of Philosophy Program in Oral Biology (International Program)

 

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 9 วิชาเอก

 วิชาเอกทันตกรรมทั่วไป

 วิชาเอกเวชศาสตร์ช่องปาก

 วิชาเอกปริทันตวิทยา

 วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

 วิชาเอกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

 วิชาเอกทันตกรรมหัตถการ

 วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์

 วิชาเอกวิทยาระบบบดเคี้ยว

 วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก

 

 ระดับปริญญาโท

How to Apply

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) Master of Science Program in Orthodontics Dentistry (International Program)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Science Program in Implant Dentistry (International Program)

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Science Program in Oral Biology (International Program)

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 9 วิชาเอก
Master of Science Program in Dentistry (International Program) 9 Major

   วิชาเอกทันตกรรมชุมชน (Major in Community Dentistry)

   วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์ (Major in Endodontics)

   วิชาเอกทันตกรรมทั่วไป (Major in General Dentistry)

   วิชาเอกเวชศาสตร์ช่องปาก (Major in Oral Medicine)

   วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Major in Oral and Maxillofacial Surgery)

   วิชาเอกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Major in Oral and Maxillofacial Radiology)

   วิชาเอกการประดิษฐใบหน้าขากรรไกร (Major in Maxillofacial Prosthetics)

   วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก (Major in Pediatric Dentistry)

   วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ (Major in Prosthodontics)

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

 

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ)

 

 หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

 สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

 สาขาทันตกรรมจัดฟัน icon new7

 สาขาทันตกรรมทั่วไป icon new7

 สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก icon new7

 สาขาปริทันตวิทยา icon new7

 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ icon new7

 สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก icon new7

 สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ icon new7

 สาขาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) icon new7

 สาขาทันตกรรมหัตถการ  icon new7