เกี่ยวกับเรา

แนะนำหน่วยงาน

      หน่วยส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ) เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สำนักงานการวิจัย มีหน้าที่หลักในการประสานงานในการขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ทั้งภายในและภายนอก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีสำนักงานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11 เลขที่ 6 ถ.โยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 02-2007622 โทรสาร 02-2007622 ติดตามผลการขอรับรองได้ในข่าวประชาสัมพันธ์ "สถานะการดำเนินการขอรับรอง"

 

แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (SOP)

bg title ปก 

bg title สารบัญ

bg title ภาคผนวก

bg title นิยามศัพท์ 

bg title SOP

เกณฑ์มาตรฐาน  

bg title เกณฑ์มาตรฐาน 1       

bg title เกณฑ์มาตรฐาน 2

bg title เกณฑ์มาตรฐาน 3

bg title เกณฑ์มาตรฐาน 4

เอกสารอ้างอิง

bg title Declaration of Helsinki 2008

bg title CIOMS Guidelines

bg title Nuffield Council on Bioethics 

bg title Operational Guidelines for Ethic Committees that Review Biomedical
Research WHO (2000)

 

 45 CFR 76 for Protection of Human Subject  

bg title The Belmont Report

bg title Nuremberg Code 

bg title ICH GCP 2002 

bg title The Indian National Committee for Ethics in Social Science Research
in Health (NCESSRH) : Ethical Guidelines for Social Science Research in Health


รายนามคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  

bg title รายนามคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน icon new7