ภารกิจหน่วยงาน

 

ภารกิจหน่วยงาน

1. งานประสานงาน รับโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

 
2. งานจัดประชุมพิจารณาโครงการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำ
คณะทันตแพทยศาสตร์และ คณะเภสัชศาสตร์ 


3. งานประสานงานกับหัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 


4. งานจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี 


5. งานจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนแก่บุคลากร