ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

 

การขอรับรอง

bg title คู่มือการขอการรับรอง

bg title ค่าธรรมเนียม

bg title Multicenter research

bg title คำแนะนำการเตรียมเอกสาร

 

- คำแนะนำในการเตรียมเอกสารชี้แจง 

-  คำอธิบายโครงการและขอความยินยอมสำหรับเด็ก

-  เอกสารชี้แจงอาสาสมัครโดยการตอบแบบสอบถาม

bg title การคำนวณขนาดตัวอย่าง

 

DrawingPin1 Blue Download แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัย 

bg title  Form 1 Cover letter for MU-DTPY-IRB 

bg title  Form 2 Cover letter for MU-DTPY-IRB 

bg title  Form 3 Form 3 Cover letter for fee waiver MU-DTPY-IRB 

bg title  Form 4 Cover letter for fee exempt for exemption review project MU-DTPY-IRB

bg title  Form 5 Exemption - Eng

bg title  Form 6 Submission Form

bg title  Form 7 Assent Form for child thai people

bg title  Form 8 Volunteer information sheet for subject thai people

bg title  Form 9 Consent form for parent thai people

bg title  Form 10 Consent form for subject thai people

bg title  Form 11 Volunteer information sheet for questionnaire subject thai people

bg title  Form 12 Commitment for Research Conduct Research Project with Request for Certification of Approval

bg title  Form 13 Cover letter for MU-DTPY-IRB Submission after Correction

bg title  Form 14 Annual Research Report Form

bg title  Form 15 Protocol amendment

bg title  Form 17 SA-ESUSAR-AE

bg title  Form 18 Report of Protocol Deviation

bg title  Letter of Authorization transfer to Local Institutional Review Board-Eng

bg title ฟอร์ม 1 แบบบันทึกขอเสนอโครงการ 

bg title ฟอร์ม 2 แบบบันทึกขอนำส่งค่าธรรมเนียม 

bg title ฟอร์ม 3 ขอยกเลิกค่าธรรมเนียม 

bg title ฟอร์ม 4 แบบบันทึกการไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียม  

bg title ฟอร์ม 5 แบบประเมิน โครงการ Exemption 

bg title ฟอร์ม 6 แบบเสนอโครงการ Thai ใหม่

bg title ฟอร์ม 7 เจตนายินยอมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี-ต่ำกว่า 13 ปี

bg title ฟอร์ม 8 เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร Thai 

bg title ฟอร์ม 9 เจตนายินยอมสำหรับผู้เยาว์อายุ 13 ปีขึ้นไป-ต่ำกว่า18 ปี Thai

bg title ฟอร์ม 10 เจตนายินยอมสำหรับผู้เยาว์อายุ 18 ปีขึ้นไป Thai

bg title ฟอร์ม 11 เอกสารชี้แจงอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการโดยตอบแบบสอบถาม

bg title ฟอร์ม 12 หนังสือรับรอง Thai

bg title ฟอร์ม 13 แบบนำส่งเอกสารแก้ไขตามคำแนะนำ

bg title ฟอร์ม 14 แบบบันทึกติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี 

bg title ฟอร์ม 15 นำส่งเอกสารการปรับเปลี่ยนโครงการหลังได้รับการรับรอง 

bg title ฟอร์ม 17 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง

bg title ฟอร์ม 18 รายงานผลการดำเนินการที่เบี่ยงเบน

bg title ฟอร์ม 20 ตัวอย่างหนังสือร่างการขออนุญาตสำหรับบุคคลภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ icon new7

bg title ใบคำร้องขอให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล มอบอำนาจในการกำกับดูแลโครงการวิจัย