บุคลากร

บุคลากร

AA
  นางสาวนัทธ์หทัย  อุบล

  รักษาการหัวหน้าหน่วยส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทรศัพท์ : 02-200-7622 
  โทรสาร : 02-200    -7622 
  โทรศัพท์ภายใน : 7622
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
   

sasitorn
  นางสาวศศิธร งามทอง

  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
  โทรศัพท์ : 02-200-7622 
  โทรสาร : 02-200-7622 
  โทรศัพท์ภายใน : 7622
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.