หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

ชื่อหลักสูตร                         หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
                                           (Certificate  Program in Dental Assistant)

ระยะเวลาการศึกษา             1  ปีการศึกษา และ กำหนดเวลาในการศึกษาไม่เกิน 2 ปี

จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา     80 – 100 คน ต่อปี

สถานที่ศึกษา                      คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

วัน เวลา  ศึกษา                   จันทร์-ศุกร์  เวลา 08.00 – 16.00 น.

วัตถุประสงค์หลักสูตร          เพื่อผลิตทันตบุคลากรให้ไปทำหน้าที่ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมต่างๆ ซึ่งจะทำให้ทันตแพทย์ให้บริการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถให้บริการผู้ป่วยได้มากขึ้นในเวลาเท่าเดิม นอกจากนั้น ผู้ช่วยทันตแพทย์ยังจะช่วยทันตแพทย์ในด้านการเผยแพร่ความรู้ทางทันตสาธารณสุขไปยังประชาชนเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับทันตสุขภาพ

 

โครงสร้างหลักสูตร  และ แผนการศึกษา

มีจำนวน  36 หน่วยกิต

ภาคทฤษฏี                  17  หน่วยกิต

ภาคปฏิบัติ                    1  หน่วยกิต

ภาคปฏิบัติการคลินิก    18  หน่วยกิต