โครงการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ และวิทยาเอ็นโดดอนต์

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “Root Canal Filling And Bioceramics: From Sealing To Filling Concept”

วิธีการประชุมและห้องประชุม  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่ม หัวข้อ วิทยากรโดย สถานที่ บรรยาย ปฏิบัติ
กลุ่มที่ 1

 

ฟังบรรยาย Prof. Stéphane Simon

และคณาจารย์สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ห้องประชุมส่วนหลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 3 ชั่วโมง

30 นาที

กลุ่มที่ 2

 

ฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติ Prof. Stéphane Simon และคณาจารย์สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ห้องประชุมส่วนหลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 3 ชั่วโมง

30 นาที

 

3 ชั่วโมง

 

ค่าลงทะเบียน (รวมอาหารกลางวัน)

 

การลงทะเบียน

 

ค่าลงทะเบียน

กลุ่มที่ 1 ฟังบรรยาย 500 บาท
กลุ่มที่ 2 ฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติ 2,000 บาท

กำหนดการ
บรรยาย
08.00-9.00 ลงทะเบียน
9.00-10.30 Pulp vitality preservation: the power of Bioceramics to improve the outcome
โดย Stèphane SIMON
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.15 Bioceramics and root canal obturation: when the sealer becomes a filler
โดย Stèphane SIMON
12.15-13.15 รับประทานอาหารกลางวัน
(การบรรยายช่วงเช้า 3 CDE Credit)
บรรยายและฝึกปฏิบัติ     จำนวนผู้เข้าร่วม 30 ท่าน
13.15-14.30 Root canal preparation
โดย Stèphane SIMON และคณาจารย์สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.30 Root canal obturation using bioceramic sealer
โดย Stèphane SIMON และคณาจารย์สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
(การบรรยายช่วงบ่าย 3 CDE Credit)
ค่าลงทะเบียน

(รวมอาหารกลางวัน)

เฉพาะบรรยาย     500
บรรยายและฝึกปฏิบัติ 2,000
หมดเขตลงทะเบียน 10 ตุลาคม 2561
ลงทะเบียนได้ที่
คุณมงคล 081-720-0988
คุณภัทรจิตรา 091-379-9892
  • Save the Date for Coming up Biggest Event
  • 5th June 2018: Pre-symposium workshop (Full day)
  • 6th June 2018: Special Lectures (Full day)
  • 7-8th June, 2018: Scientific Program (Full Day), Opening Ceremony, Welcome Reception,
  • 7th June 2018: Exclusive dinner and Cultural Show
  • 9th June, 2018: Post-symposium workshop (Full day)
  • 9-10th June, 2018: Post-symposium microscope workshop (2 Full day)

Keynote Speakers

Gold Sponsor