ความเป็นมา

โครงการ “ยุวทูตฟันดี” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

โครงการยุวฑูตสุขภาพดี ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559

โครงการยุวฑูตสุขภาพดี ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559

โครงการยุวทูตสุขภาพดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระยะที่ 2 (ภาคกลาง) โดยคณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560