โครงการ Seoul National University Student Exchange Program – Fall 2019

โครงการ Seoul National University Student Exchange Program – Fall 2019 โครงการ Seoul National University Student Exchange Program – Fall 2019 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2562   คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและบัณฑิตศึกษา 2. มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ / ภาษาเกาหลีตามที่กำหนด (TOEFL iBT 88, IELTS 6.00, TEPS 560 / KLTP หรือ TOPIC Level 5)…

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการ Osaka University Student Exchange Program September 2019 Intake

ประชาสัมพันธ์โครงการ Osaka University Student Exchange Program September 2019 Intake   โครงการ Osaka University Student Exchange Program September 2019 Intake เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 โครงการ ดังนี้   1. IExpo (Regular Exchange Program for Partner University only) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนใน Osaka University 2.…

Read more

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกในสาขา International Relations และ International Development/Policy Studies ณ Graduate School of Asia-pacific Studies, Waseda University ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกในสาขา International Relations และ International Development/Policy Studies ณ Graduate School of Asia-pacific Studies, Waseda University ประเทศญี่ปุ่น     เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกในสาขา International Relations และ International Development/Policy Studies ณ Graduate School of Asia-pacific Studies, Waseda University ประเทศญี่ปุ่น   ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถศึกษาข้อมูลคุณสมบัติ ข้อมูลการรับสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.waseda.jp/gsaps/en/admisssions/scholarship_admissions/mext และสามารถส่งเอกสารใบสมัครได้ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2562

Read more

ทุนการศึกษา Brunei Darussalam Scholarship on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN 2019

ทุนการศึกษา Brunei Darussalam Scholarship on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN 2019   Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Brunei Darussalam Scholarship on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN 2019 สำหรับสมาชิกในกลุ่มประเทศ ASEAN ที่มีอายุระหว่าง 20-35 ปี ณ UBD – FPT Global Centre ดานัง ประเทศเวียดนาม โดยทุนที่ให้แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ Professional Communication in English และ Intensive English Proficiency Course…

Read more

Hokkaido Summer Institute 2019

Hokkaido Summer Institute 2019   Hokkaido Summer Institute 2019 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่สนใจเข้าศึกษา ณ Hokkaido University ระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2562 รายละเอียดและสาขาวิชาที่เปิดสอนตามเอกสารแนบ โดยนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนหน่วยกิต ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่สนใจ ส่งเอกสาร มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.jp/ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ http://www.op.mahidol.ac.th/orir/index.html View Fullscreen View Fullscreen

Read more