ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (PEC-G 2019)

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (PEC-G 2019)   สกอ. ได้รับแจ้งจากกระทรวงต่างประเทศว่า รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (PEC-G 2019) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาอายุระหว่าง 18-23 ปีที่อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาได้เดินทางไปศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆผู้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด   ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dce.mre.gov.br/ และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cultural.bangkok@itamaraty.gov.br ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

Read more

โครงการ Macquarie University Student Exchange Program

โครงการ Macquarie University Student Exchange Program   โครงการ Macquarie University Student Exchange Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ในช่วง session 1: ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2562   คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 2. มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. มีผลสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด (Academic IELTS of 6.5 with a minimum of 6.0 in each band)…

Read more

ประชาสัมพันธ์รับอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส และอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์รับอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส และอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2562   รับอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส และอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2562 ผู้ที่สนใจจะยื่นขออาสาสมัครญี่ปุ่น สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อ “แวดวงอุดมศึกษา” โดยจัดทำคำขอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น จำนวน 3 ชุด และสำเนา 1 ชุด จัดส่งมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

Read more

Thailand 4.0” and the Top University Education in Taiwan

Thailand 4.0” and the Top University Education in Taiwan   สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้จัดส่งข้อมูลหน่วยงานในสถาบันการศึกษา   ในไต้หวันที่มีการศึกษา/วิจัยใน 10 อุตสาหกรรมหลักที่ประเทศไทยมุ่งพัฒนา เพื่อการพัฒนาภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 โดยไต้หวันยินดีสนับสนุนให้ทุนแก่นักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่สนใจเข้าศึกษาหรือร่วมงานวิจัยในสถาบันต่างๆ ตามหัวข้อที่เชี่ยวชาญที่แนบมาพร้อมนี้   ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงที่ Chen-yuan Tung อีเมล์: tecocomu.th@gmail.com View Fullscreen

Read more

ทุน Erasmus+ ประเภท student Mobility ระยะเวลา 5 เดือน ณ Universitat Autonoma de Barcelona

ทุน Erasmus+ ประเภท student Mobility ระยะเวลา 5 เดือน ณUniversitat Autonoma de Barcelona   ทุน Erasmus+ ประเภท student Mobility ระยะเวลา 5 เดือน ณUniversitat Autonoma de Barcelona โดยจะเริ่มกิจกรรม Mobility ในปีการศึกษา 2018/2019   ผู้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนทางการเงิน ดังนี้ 1. ค่าเดินทางจำนวน 1,100 ยูโร 2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา จำนวน 800 ยูโร/เดือน   ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจ ส่ง CV / Transcript / ผลสอบภาษาอังกฤษ / Statement of Purpose มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์…

Read more