โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program

โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program   โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งว่าโครงการ DUO-Sweden 2017 มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. – 21 พ.ค. 61 (ตามเวลาราชอาณาจักร สวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ สมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชีย   นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจสมัครเข้ารับทุนโดยตรง ภายในวันที่ 21 พ.ค. 61 สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.asemduo.org หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ admin2@asemduo.org

Read more

2018 NCHU Summer Programs on Tea Culture and Beer Brewing ณ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ประเทศไต้หวัน)

2018 NCHU Summer Programs on Tea Culture and Beer Brewing ณ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ประเทศไต้หวัน)   2018 NCHU Summer Programs on Tea Culture and Beer Brewing ณ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ประเทศไต้หวัน) โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้   1. Taiwan Tea Culture ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. – 6 ก.ค. 61 ค่าลงทะเบียน USD 750 2.…

Read more

MU ASEAN +3 Mobility Program 2018

MU ASEAN +3 Mobility Program 2018   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน+3 หรือ MU ASEAN+3 Mobility Program 2018 โดยกองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิดสอนวิชาเลือกเสรี SHHU 116 Comparative Culture ในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยทุกคณะ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สามารถลงทะเบียนและเดินทางไปศึกษาวิชาดังกล่าว ณ 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศภูมิภาคอาเซียน+3 ดังนี้   1. โครงการ ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 – 29 กรกฎาคม 2561 (2 สัปดาห์) ค่าใช้จ่ายคนละ 25,000 บาท 2. โครงการ ณ Hankuk University of…

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2018 International Summer Program (ISP) ณ Sun Yat-sen University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2018 International Summer Program (ISP) ณ Sun Yat-sen University สาธารณรัฐประชาชนจีน   โครงการ 2018 International Summer Program (ISP) ณ Sun Yat-sen University สาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนช่วงปิดภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561   นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าเข้าร่วมโครงการจำนวน RMB 6,000 (ประมาณ 30,000 บาท) ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยจำนวน 3 รายจะได้รับการยกเว้นค่าเข้าร่วมโครงการจำนวน RMB 6,000 และนักศึกษา 1 ใน 3 รายจะได้รับการยกเว้นค่าที่พัก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

Read more

โครงการ Seoul National University Exchange Program – Fall 2018

โครงการ Seoul National University Exchange Program – Fall 2018   โครงการ Seoul National University Exchange Program – Fall 2018 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2561   คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและบัณฑิตศึกษา 2. มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ / ภาษาเกาหลีตามที่กำหนด (TOEFL iBT 88, IELTS 6.00, TEPS 560 / KLTP หรือ TOPIC Level 5)  …

Read more