โครงการ FEALAC Short Course Student Exchange Program ประจำปี 2562

โครงการ FEALAC Short Course Student Exchange Program ประจำปี 2562   โครงการ FEALAC Short Course Student Exchange Program ประจำปี 2562 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 7 แห่ง โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญยาตรี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 คน (เสนอชื่อตัวจริง 1 คน และสำรอง 1 คน) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในวันที่เข้าร่วมโครงการ ค่าเดินทางในประเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และ ค่ากิจกรรมในการศึกษาดูงาน   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaioverseastudy.com/fealacshortcourse…

Read more

โครงการ 2019 Spring Semester Exchange Student Program

โครงการ 2019 Spring Semester Exchange Student Program   โครงการ 2019 Spring Semester Exchange Student Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ National Taiwan University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 2562   ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ ทั้งนี้สามารถสมัคร Online และส่ง Transcript ผลการทดสอบความสามารถทางภาษา และ CV มาที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 View Fullscreen

Read more

โครงการ Chevening Scholarship

โครงการ Chevening Scholarship   ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ณ สหราชอาณาจักร ภายใต้โครงการ Chevening Scholarship ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chevening.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Email: Supaporn.Kaewharn@fco.gov.uk หมดเขตรับสมัครวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

Read more

ทุนรัฐบาลอินเดีย ร่วมกับ สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ประจำปี 2018-2019

ทุนรัฐบาลอินเดีย ร่วมกับ สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ประจำปี 2018-2019   ทุนรัฐบาลอินเดีย ร่วมกับ สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ประจำปี 2018-2019 ณ สาธารณรัฐอินเดีย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน และวิธีการสมัครดูได้ที่ http://tica.thaigov.net/ หัวข้อ ทุนเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย

Read more

ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Leadership Program (ELP) เพื่อไปศึกษาต่อใน พ.ศ.2562

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]

Read more