รัฐบาลอินเดียได้เสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2560 – 2561 จำนวน 72 หลักสูตร

รัฐบาลอินเดียได้เสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2560 – 2561 จำนวน 72 หลักสูตร   รัฐบาลอินเดียได้เสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2560 – 2561 จำนวน 72 หลักสูตร ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยแหล่งทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้ง ค่าเดินทางไป – กลับระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทุนจะต้องมีอายุระหว่าง 25 – 45 ปี และไม่เคยได้รับทุนรัฐบาลอินเดียภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan มาก่อน ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษชุด DIFA TES หรือ TOEFL IELTS หรืออื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เทียบเท่าเกณฑ์วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ Common…

Read more

โครงการหลักสูตรระยะสั้น January Session in Japanese Studies ของ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการหลักสูตรระยะสั้น January Session in Japanese Studies ของ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น   โครงการหลักสูตรระยะสั้น January Session in Japanese Studies ของ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-31 มกราคม 2561   ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลคุณสมบัติ เงื่อนไขการเข้าร่วม และรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://www.sophia-summer.jp/index.html และสามารถส่งเอกสารได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

Read more

Indonesian Language Course Program 2017

Indonesian Language Course Program 2017   Indonesian Language Course Program 2017 ระหว่างวันที่ 17 ต.ค. – 12 ธ.ค. 2560 บุคลากรที่สนใจ ขอให้แจ้งชื่อและรายละเอียด (ผ่านคณะฯ) มายังกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการคัดเลือก ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560

Read more

โครงการ Kumamoto University 2018 Spring Program

โครงการ Kumamoto University 2018 Spring Program   โครงการ Kumamoto University 2018 Spring Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญา โดยแบ่งออกเป็น 2 Course ดังนี้ 1. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น หัวข้อ “Japanese and Japanese Culture” ระหว่างวันที่ 13-22 ก.พ. 2561 (10 วัน) ค่าใช้จ่าย 80,000 JPY ไม่รวมค่าเดินทางและค่าอาหาร 2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Groundwater Systems and Environmental Sustainability” ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 8 มี.ค. 2561 (10 วัน) ค่าใช้จ่าย 80,000 JPY…

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนภายใต้ความร่วมมือกับ University of Trento, Italy

โครงการแลกเปลี่ยนภายใต้ความร่วมมือกับ University of Trento, Italy             โครงการแลกเปลี่ยนภายใต้ความร่วมมือกับ University of Trento, Italy โดยมีรายละเอียดตาม MOU (Article 3: Student Exchange) ตามเอกสารแนบ ขอให้ผุ้ที่สนใจส่งเอกสารการสมัคร อาทิ สำเนาปริญญาบัตร ใบแสดงผลการศึกษา ใบแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ CV และเอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 ภายในวัน 11 ตุลาคม 2560 เพื่อดำเนินการเสนอชื่อนักศึกษาเข้าระบบ Online ต่อไป View Fullscreen

Read more

โครงการ ASEA-UNINET STUDENTS WEEK 2017 หัวข้อ Sustainable Development: A Multidisciplinary Approach

โครงการ ASEA-UNINET STUDENTS WEEK 2017 หัวข้อ Sustainable Development: A Multidisciplinary Approach            Universitas Indonesia (UI) เชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ราย (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) เข้าร่วม ASEA-UNINET STUDENTS WEEK 2017 หัวข้อ Sustainable Development: A Multidisciplinary Approach ระหว่างวันที่ 3-16 ธันวาคม 2560 โดยกิจกรรมประกอบด้วย Class lectures และ internship หรือ field study ตลอดจนกิจกรรม cultural engagement…

Read more
scholarships

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ณ University of Hongkong

          ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์และ University of Hongkong มีกำหนดจัดการบรรยายทุนระดับบัณฑิตศึกษา ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 530 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ ณ University of Hongkong พร้อมประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ณ University of Hongkong โดยศาสตราจารย์ Ben YOUNG รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย University of Hongkong ได้เดินทางมาบรรยายด้วยตนเอง นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ฟรีที่   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUDyHOWakrd4oBy7CkK5oc6eVx7gJrZWYXN-MfyVP4rEFHBw/viewform  

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการ Tokyo Metropolitan University Japanese Winter Program 2018

ประชาสัมพันธ์โครงการ Tokyo Metropolitan University Japanese Winter Program 2018   โครงการ Tokyo Metropolitan University Japanese Winter Program 2018 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 2 ขึ้นไป และระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาภาษาญี่ปุ่นระดับ Intermediate ระยะเวลา 3สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9-27 มกราคม 2561 สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ http://www.op.mahidol.ac.th/orir/index.html ทั้งนี้ คุณสมบัติของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีผลการสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT N3 หรือ J-CAT 100-200 (สามารถสอบ J-CAT online ได้ที่ www.j-cat.org โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งเอกสารได้ที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการ Waseda University Exchange Program Spring 2018/ Fall 2018

ประชาสัมพันธ์โครงการ Waseda University Exchange Program Spring 2018/ Fall 2018   โครงการ Waseda University Exchange Program Spring 2018/ Fall 2018 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา จำกัดจำนวน 1 คน ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 2561 หรือ กันยายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orir/ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะแตกต่างไปตามแต่ละสาขา โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และรายวิชาที่เปิดสอนได้ที่เว็บไซต์http://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange/application ขอให้นักศึกษาที่มีสนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนส่งใบใบสมัครมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 1-20 พฤศจิกายน…

Read more

ทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอน Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS) , Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) และ Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปี 2561

ทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอน Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS) , Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) และ Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปี 2561   มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอน จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน 2. Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน 3. Fulbright U.S.-ASEAN Visiting…

Read more