MU ASEAN +3 Mobility Program 2018

MU ASEAN +3 Mobility Program 2018   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน+3 หรือ MU ASEAN+3 Mobility Program 2018 โดยกองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิดสอนวิชาเลือกเสรี SHHU 116 Comparative Culture ในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยทุกคณะ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สามารถลงทะเบียนและเดินทางไปศึกษาวิชาดังกล่าว ณ 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศภูมิภาคอาเซียน+3 ดังนี้   1. โครงการ ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 – 29 กรกฎาคม 2561 (2 สัปดาห์) ค่าใช้จ่ายคนละ 25,000 บาท 2. โครงการ ณ Hankuk University of…

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2018 International Summer Program (ISP) ณ Sun Yat-sen University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2018 International Summer Program (ISP) ณ Sun Yat-sen University สาธารณรัฐประชาชนจีน   โครงการ 2018 International Summer Program (ISP) ณ Sun Yat-sen University สาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนช่วงปิดภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561   นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าเข้าร่วมโครงการจำนวน RMB 6,000 (ประมาณ 30,000 บาท) ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยจำนวน 3 รายจะได้รับการยกเว้นค่าเข้าร่วมโครงการจำนวน RMB 6,000 และนักศึกษา 1 ใน 3 รายจะได้รับการยกเว้นค่าที่พัก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

Read more

โครงการ Seoul National University Exchange Program – Fall 2018

โครงการ Seoul National University Exchange Program – Fall 2018   โครงการ Seoul National University Exchange Program – Fall 2018 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2561   คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและบัณฑิตศึกษา 2. มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ / ภาษาเกาหลีตามที่กำหนด (TOEFL iBT 88, IELTS 6.00, TEPS 560 / KLTP หรือ TOPIC Level 5)  …

Read more

โครงการ Student Exchange Program at University of Iceland

โครงการ Student Exchange Program at University of Iceland   โครงการ Student Exchange Program at University of Iceland สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา ช่วง Autumn 2018 (ส.ค. – ธ.ค. 61) หรือช่วง Spring 2019 (ม.ค. – พ.ค. 62)     คุณสมบัติ   – เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และระดับบัณฑิตศึกษา – มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 79 หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป     ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

Read more

ประชาสัมพันธ์ทุน Darmasiswa Scholarship Program ประจำปี 2018/2019

ประชาสัมพันธ์ทุน Darmasiswa Scholarship Program ประจำปี 2018/2019   ประชาสัมพันธ์ทุน Darmasiswa Scholarship Program ประจำปี 2018/2019 เพื่อเข้าอบรมภาษาและวัฒนธรรม อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2561 (ระยะเวลา 11-12 เดือน)   ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งเอกสารและส่งเอกสารประกอบต่างๆได้ที่ http://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 18 กุมภาพันธ์ 2561 โดยส่งเอกสารประกอบต่างๆไปยังสถานทูตอินโดนีเซีย ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561   หมายเหตุ – กำหนดการสัมภาษณ์ผู้เข้าสมัคร ณ สถานทูตอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม 2561 – ผู้ได้รับทุนจะได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน Rp. 2,550,000 – 2,950,000 (ประมาณ…

Read more