โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program

โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program   โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งว่าโครงการ DUO-Sweden 2017 มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. – 21 พ.ค. 61 (ตามเวลาราชอาณาจักร สวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ สมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชีย   นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจสมัครเข้ารับทุนโดยตรง ภายในวันที่ 21 พ.ค. 61 สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.asemduo.org หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ admin2@asemduo.org

Read more

งานประชุม International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR 2018) ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 ณ Yangon, Myanmar

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล] http://www.idcmr2018myanmar.com/

Read more

งานประชุม SEAADE-IADR-SEA 2018 ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2561 ณ DANANG, Vietnam ขยายระยะเวลาการส่ง Abstract ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “The state-of-art periodontal treatment” – Professor Yuichi Izumi Tokyo Medical and Dental University, Japan ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30-11.30 น. ณ ห้องบรรยาย B5 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก]

Read more

ขอเรียนเชิญอาจารย์ ทันตแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย “Introduction to the Faculty of Dentistry Niigata University, Japan” by Prof.Katasumi Uoshima และ “Promotion of International Joint Research in Science: Molecular Mechanisms and Therapeutic Approaches in Mouse and Non-Human Primates Periodontitis Model” by Dr.Tomoki Meakawa

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more