ขอเชิญคณาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วมเสนอผลงานประชุมวิชาการ CED-IARD/NOF Oral Health Research Congress in Madrid (September 19-21, 2019)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 19-21 กันยายน 2562 Link QR CODE : http://www.ced-iadr2019.com/

Read more

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “CURRENT TREND IN BONE REGENERATION” by Prof.Franz E.Weber

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น. สถานที่ : ณ ห้อง B7 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Read more

ขอขยายเวลา การส่ง Abstract เสนอผลงานประชุมวิชาการ อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 17 The 17th International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand “Emerging Trends in Dentistry” จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 สถานที่ : Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon kaen Thailand   Link QR CODE : https://dfct2019.kku.ac.th/info/r/2019#

Read more

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ Update in Digital Dentistry and Conservative approaches in Esthetic Dentistry ”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. สถานที่ : ณ ห้องประชุม 305 – 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 (ส่วนหลัง)

Read more

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมกับภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ทำงานวิจัยอย่างไรให้มีคุณค่า” โดย ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา   วันเวลาที่เริ่มงาน : ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 14.30 น สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 (ส่วนหลัง) สำรองที่นั่ง ได้ที่ : โทร. 7642 หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา

Read more