ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ Update in Digital Dentistry and Conservative approaches in Esthetic Dentistry ”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. สถานที่ : ณ ห้องประชุม 305 – 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 (ส่วนหลัง)

Read more

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมกับภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ทำงานวิจัยอย่างไรให้มีคุณค่า” โดย ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา   วันเวลาที่เริ่มงาน : ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 14.30 น สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 (ส่วนหลัง) สำรองที่นั่ง ได้ที่ : โทร. 7642 หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา

Read more

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 107 (2/2561)

  ในวันที่ 19-20-21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย : GMM Live House ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 ฝั่ง zen ห้องแสดงสินค้า : บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์   ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 107 (2/2561) ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 107 (2/2561) ดาวน์โหลดจดหมายขออนุมัติต้นสังกัดมาร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 107 (2/2561)   สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaidental.net/web/pagefull-113?fbclid=IwAR3_aTW4ktHZxBpChukjwnVRp_6BAcMcbT-Hr69hPtrXy1J56SzTdyVF4k4

Read more

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Surgical Crown Lengthening ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาคบรรยาย)

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ] View Fullscreen View Fullscreen

Read more

MU – NCKU Symposium 2018 Mahidol University – National Cheng Kung University “Medical, Dental, and Material for Healthcare Innovation” 5th November 2018 09.30-16.30 hrs. Room 301, 3rd floor, Faculty of Dentistry The 50th Anniversary of H.R.H Princess Mahachakri Sirindhorn Building

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more