ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Mahidol International Symposium on Restorative Dentistry “New Strategies for Restorative Excellence” 11-13 May 2018

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ]

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อ Digital Dentistry: The Future Solution” ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาคมทันตกรรมดิจิทัล]

Read more

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 15.40 น. ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “Biomedical sciences through clinical classes, integration of basic sciences into clinical courses.

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more

Joint Scientific Symposium Current and Future Challenges in Dentistry

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยวิเทศสัมพันธ์] กำหนดการ Joint Scientific Symposium Current and Future Challenges in Dentistry

Read more