ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น 4 เดือน (ไม่ต่อเนื่อง) “หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ”

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล] View Fullscreen View Fullscreen

Read more

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน” ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ] ดาวน์โหลดเพิ่มเติม ดังนี้ ใบลงทะเบียน หนังสือขอประชาสัมพันธ์ภาคศัลย์

Read more

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Surgical Crown Lengthening ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาคบรรยาย)

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ] View Fullscreen View Fullscreen

Read more

ขอเรียนเชิญ อาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง Facial Pain, Trigeminal neuralgia & Body pain and Acupuncture for alternative treatment โดย ผศ.ทพญ.นิตา ทัศสนเทศ

 [ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more

การประชุมวิชาการ เรื่อง “New trend, New approach, New Technique in Pediatric Dentistry” ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ] View Fullscreen View Fullscreen

Read more