ขอเรียนเชิญ อาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง Facial Pain, Trigeminal neuralgia & Body pain and Acupuncture for alternative treatment โดย ผศ.ทพญ.นิตา ทัศสนเทศ

 [ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more

การประชุมวิชาการ เรื่อง “New trend, New approach, New Technique in Pediatric Dentistry” ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ] View Fullscreen View Fullscreen

Read more

โครงการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม ขอเชิญช่างทันตกรรมและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Complete Denture 4.0

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม]

Read more

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Digital Dental Photography” วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง] • รายละเอียดโครงการและกำหนดการประชุมวิชาการเรื่อง “Digital Dental Photography” • • หนังสือการประชุมวิชาการเรื่อง “Digital Dental Photography” (ถือไม่เป็นวันลา) • View Fullscreen View Fullscreen

Read more

ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ หัวข้อเรื่อง Self – Ligation Basics to clinical applications (tips and tricks) โดย Dr. Sabrina Chiung-Hua Huang

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน]

Read more