โครงการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม ขอเชิญช่างทันตกรรมและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Complete Denture 4.0

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม]

Read more

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Digital Dental Photography” วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง] • รายละเอียดโครงการและกำหนดการประชุมวิชาการเรื่อง “Digital Dental Photography” • • หนังสือการประชุมวิชาการเรื่อง “Digital Dental Photography” (ถือไม่เป็นวันลา) • View Fullscreen View Fullscreen

Read more

ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ หัวข้อเรื่อง Self – Ligation Basics to clinical applications (tips and tricks) โดย Dr. Sabrina Chiung-Hua Huang

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน]

Read more

โครงการศึกษาต่อเนื่องร่วมกับภาควิชาทันตกรรมเด็ก จัดประชุมวิชาการเรื่อง การปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเด็กที่ซับซ้อน ในวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 ส่วนหลัง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา วิธีสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ QR code หรือ www.dt.mahidol.ac.th>ข่าวประชุมวิชาการ CE

[ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ภาควิชาทันตกรรมเด็ก] View Fullscreen

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ระยะสั้น 4 เดือน (ไม่ต่อเนื่อง) “หลักสูตรทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ สาขาการดูแลช่องปากผู้สูงอายุ”

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ] PDF หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม PDF แผ่นพับประชาสัมพันธ์

Read more