ข่าวแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี นางสาวจุฑาภรณ์ คำโยค ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักบริหารความเสี่ยง (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาบริหารความเสี่ยง

Read more

ขอแสดงความยินดี ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

Read more

ขอแสดงความยินดี ทพญ.ปานฤทัย ตรงกิจ ที่ได้รับรางวัล “Best Presentation Award” ในงานประชุมวิชาการ IFEA 11th World Endodontic Congress 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้

Read more

ขอแสดงความยินดี ทพ.คณิน นิ้มเจริญสุข ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิชาการ เรื่อง “การพัฒนากาวทางทันตกรรมจัดฟันชนิดบ่มตัวด้วยแสงของไทย: การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ” “Development of Thai Light-cured Orthodontic Adhesive: An Experimental Study” ในการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Read more

ขอต้อนรับ อ.ดร.ทพญ. วรางคณา วีระวานิช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Maxillofacial Diagnostic and Surgical Sciences จาก Graduate School of Dental Science, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

Read more