ข่าวแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี ทพญ.สุภัทรา ด่านวิทยากร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “Endo Star” จากการประกวดนำเสนอกรณีผู้ป่วยที่น่าสนใจ (Case Contest) ในงานประชุมวิชาการสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย ครั้งที่ 1/2561

Read more

ขอแสดงความยินดี อ.ทพญ. พรธิดา วิสุทธิวัฒนากร ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

Read more

ขอแสดงความยินดี ทพญ.สุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทรายงานวิจัย และ ทพญ.ธิติมา รักซ้อน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทรายงานผู้ป่วย ในงานประชุมวิชาการของสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ครั้งที่ 28 (1/2561)

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นางบุญเรือน ขาวค้างพลู ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ผู้ที่ได้รับรางวัล แม่ดี – บุคลากรเด่น ระดับคณะ ประจำปี 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์]

Read more

ขอแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประเภทกลุ่มต่างๆ ประจำปี 2561

Read more