ข่าวแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ. ผุสดี ยศเนืองนิตย์ ผู้ได้รับรางวัล มหิดลทยากร ประจำปี 2561

Read more

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 (ประเภทบริหาร) จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

ขอแสดงความยินดี นางสาวนันท์นภัส คูณเทือกเถา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาการศึกษา

Read more

ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัล ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 107(2/2561) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์

Read more

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก

Read more