ข่าวแสดงความยินดี

congrat

ขอแสดงความยินดี นางสาวกรีสุธา อิทธิสวัสดิ์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม (ผู้ชำนาญงานพิเศษ) สาขางานคลังวัสดุย่อยระบบ SSB

Read more

ขอต้อนรับ อ.ทพญ.สุภัค งามสม ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Dental Science ด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho) ณ Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น

Read more

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.ทพญ. กนิษฐา กิจสมานมิตร ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก

Read more

ขอแสดงความยินดี อ.ทพญ. ฐิตารีย์ จิรธัญญาณัฎ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์

Read more

ขอแสดงความยินดี น.ส.วชิราวรรณ พรพิมลเทพ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาบริหารงานทั่วไป (เลขานุการผู้บริหาร)

Read more

ขอแสดงความยินดี รศ.ทพ. ยสวิมล คูผาสุข ได้รับรางวัล จากสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์” ประจำปี 2560

Read more