ข่าวแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี นางสาวสุภาภรณ์ นักฟ้อน ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล

Read more

ขอแสดงความยินดี นางสาวนันธิดา ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล

Read more

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.ทพญ.ปิยพรรณา พุ่มผลึก ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป

Read more

ขอแสดงความยินดี อ.ทพ.ยุทธศักดิ์ เกรียงเชิดศักดิ์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Read more

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Read more