ข่าวแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี นางสาวณฐมน ทองใบอ่อน ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาวิทยาศาสตร์

Read more
new

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

Read more
new

ขอแสดงความยินดี อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป และเป็นกรรมการสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 – 5 พฤศจิกายน 2562

Read more
new

ขอแสดงความยินดี กรรมการสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการเลือกตั้ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 – 5 พฤศจิกายน 2562

Read more
congrat

ขอแสดงความยินดี ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ที่ปรึกษาคณบดี ที่ได้รับรางวัล “Lifetime Achievement Award” ในงานการประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 “More Than Straightening Teeth”

Read more
congrat

Congratulations Dr. Hai Phan Hoang (First Place Winner), Dr. Supassra Nilanonth (Third Place Winner) on receiving their awards for their participation in Poster Presentation: Case Report Category at The 7th Malaysian Association for Prosthodontics (MAP) Annual Scientific Conference and AGM

Read more
congrat

ขอแสดงความยินดี Assistant Professor Dr. Kemthong Mitrakul ที่ได้รับรางวัล “Poster Presentation” Award (Basic Sciences Session) ในงานประชุมวิชาการ The 12th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) Congress , Ho Chi Minh City, Vietnam

Read more
congrat

ขอแสดงความยินดี Assistant Professor Dr. Dutmanee Seriwatanachai ที่ได้รับรางวัล “Best Paper Presentation” Award ในงานประชุมวิชาการ The 12th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) Congress , Ho Chi Minh City, Vietnam

Read more
congrat

ขอแสดงความยินดี นางสาวกรีสุธา อิทธิสวัสดิ์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม (ผู้ชำนาญงานพิเศษ) สาขางานคลังวัสดุย่อยระบบ SSB

Read more

ขอต้อนรับ อ.ทพญ.สุภัค งามสม ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Dental Science ด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho) ณ Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น

Read more

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.ทพญ. กนิษฐา กิจสมานมิตร ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก

Read more

ขอแสดงความยินดี อ.ทพญ. ฐิตารีย์ จิรธัญญาณัฎ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์

Read more

ขอแสดงความยินดี น.ส.วชิราวรรณ พรพิมลเทพ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาบริหารงานทั่วไป (เลขานุการผู้บริหาร)

Read more

ขอแสดงความยินดี รศ.ทพ. ยสวิมล คูผาสุข ได้รับรางวัล จากสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์” ประจำปี 2560

Read more