ข่าวแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี ทพญ. ชลลดา คำประสิทธิ์ ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย Poster Presentation โครงการวิจัย Bacterial leakage of the root canals filled with calcium silicate sealer-based technique and post spaces prepared with three different methods ในการประชุมวิชาการนานาชาติ : Mahidol International Endodontics Symposium (MIES) 2019 เรื่อง “Innovative Endodontics for Clinical Success” วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562

Read more

ขอแสดงความยินดี ทพญ. สุภัทรา ด่านวิทยากร ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Poster Presentation โครงการวิจัย comparison of the Effects of Intra-radicular Materials on the Incidence of Fatal Root Fracture in Immature Teeth Treated with MTA Apexification: A Retrospective Study ในการประชุมวิชาการนานาชาติ : Mahidol International Endodontics Symposium (MIES) 2019 เรื่อง “Innovative Endodontics for Clinical Success” วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562

Read more

ขอแสดงความยินดี ทพ.สิทธิพงษ์ ชัยมานะการ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาทันตกรรม

Read more

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.ทพญ.นพวรรณท์ นาควิโรจน์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

Read more

รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

Read more