ข่าวแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับรางวัลคนดีศรีทันตฯมหิดล รักในงาน บริการด้วยใจ

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์]

Read more

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more

ขอแสดงความยินดี ทพญ.สุภัทรา ด่านวิทยากร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “Endo Star” จากการประกวดนำเสนอกรณีผู้ป่วยที่น่าสนใจ (Case Contest) ในงานประชุมวิชาการสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย ครั้งที่ 1/2561

Read more

ขอแสดงความยินดี อ.ทพญ. พรธิดา วิสุทธิวัฒนากร ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

Read more