ข่าวแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.ทพญ.นฤมล พันธุ์ประดิษฐ์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

Read more

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.ทพญ.ตรีนุช เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

Read more

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.ทพ.ณัฐพล ตั้งจิตร ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

Read more

ขอแสดงความยินดี ผศ.พญ.เบญจมาศ อภิพันธุ์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา

Read more

ขอแสดงความยินดี อ.ทพญ. วรรณี เลิศสุขสวัสดิ์ ที่ได้รับรางวัล “3rd Place award” for Oral Presentation (Basic Sciences and Clinical Sciences) ในงานประชุมวิชาการ The 13th IDCMR Congress (International Dental Collaboration of the Mekong River Region) August 24-25, 2018 at Yangon, Myanmar

Read more