ข่าวแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย ผู้ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย โครงการวิจัย เรื่อง “คุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์ และโครงสร้างพื้นผิวของสารแทนกระดูกที่ได้จากขบวนการแปรรูปฟันที่ถูกถอน”

Read more

ขอแสดงความยินดี ศ.คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในงาน MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 6 วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 – 21.00 น. สถานที่ : ณ ลานหน้าหอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Read more

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ทพ.วิชญ กาญจนะวสิต ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ทพ.วิชญ กาญจนะวสิต ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

Read more

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.นพ.ทพ.บวร คลองน้อย ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.นพ.ทพ.บวร คลองน้อย ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล

Read more

ขอแสดงความยินดี ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ. ผุสดี ยศเนืองนิตย์ ผู้ได้รับรางวัล มหิดลทยากร ประจำปี 2561

Read more