โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ :: ส่วนกลาง 0-2200-7777

พญาไท

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)

 

เลขที่ 999 ม.5 ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ :: เบอร์ตรง 0-2849-6600

ศาลายา

คลินิกระบบการเรียนการสอน (รักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์)

  • ผู้มารับบริการจะได้รับการรักษาจากนักศึกษาทันตแพทย์ หรือทันตแพทย์ฝึกหัดเฉพาะทาง ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • เบิกค่ารักษาได้ตามระเบียบและอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด
  • ระบบคิวการให้บริการเป็นไปตามที่คลินิกกำหนด
การให้บริการ

เวลาทำการ

** วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น. ** (ยกเว้นวันพุธบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)

คลินิกระบบค่าตอบแทน (รักษาโดยทันตแพทย์)

(คลินิกทันตกรรมพิเศษและคลินิกเฉพาะทาง)
  • ผู้มารับบริการจะได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ทั่วไป หรือทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา
  • เบิกค่ารักษาได้ บางส่วน ตามระเบียบและอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด
การให้บริการ

เวลาทำการ

** วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น. ** (ยกเว้นวันพุธบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)