ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2561

ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2560

Information for Authors
1.Evaluation of peel bond strength between plexiglas
acrylic (pmma) and maxillofacial silicone using three different primers
2.Flexural Strength of Three Denture Base Materials in Different Curing Procedures
3.Prevalence and morphology of middle mesial canals in
a group of Thai permanent mandibular molars from
cone-beam computed tomography images
4.Orthodontic Treatment in a Cleft Lip and Palate Patient with Skeletal Class III Malocclusion : A Case Report
5.Microleakage Of Class II Bulk-fill And Conventional Resin Composite Restorations With And Without Enamel Preservation At Gingival Wall
6.Effect of ethanol wet bonding technique on bonding performance of dual-cured adhesive to root canal dentin
7.The comparative study of the effectiveness of decalcifying agents on human jaws
8.Retrospective study of endodontic apical surgery outcome
9.การศึกษาลักษณะผิวของคลองรากฟันโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด
10.ลักษณะของแท่งเคลือบฟันในมนุษย์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด
11.ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2560

ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2559

ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2559

Objectives of the journal
A pathological retrospective study of 107 cases of non-odontogenic cyst at the Department of Oral & Maxillofacial Surgery, Mahidol University
Cytotoxicity evaluation of newly developed bi-functional, oligomer-based sealers and a methacrylate resin-based root canal sealer
Dental students’ choice of specialties and programs for post graduate education: Data from nine dental schools
Dimensional stability of compression and injection molding denture bases in long and short curing procedures
Does the efficacy of direct inferior alveolar nerve block depend on patient position?
Effect of different intrapulpal pressure simulation on bond strength and resin tags length in primary incisors
Effect of processing and curing procedures on residual monomer levels of denture base materials
Effect of silver diammine fluoride on hardness of root carious dentin in vivo
Effects of different beverages on color stability of heat-cured acrylic resin
Effects Of Eclipta prostrata And Eclipta alba On Survival, Proliferation, Migration Of Periodontal Ligament Cells
Expectations of graduate students toward to teaching management at department of operative dentistry and endodontics, Faculty of Dentistry, Mahidol University
Perception and resolution towards oral health promotion scheme among teachers and students of Border Patrol Police School who attended Tooth Ambassador Youth Camp
Prevalence of abnormal oral habits and its relation to malocclusion in dental patients of the lower northern part of Thailand
Surgery first approach in orthognathic surgery

ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2559

ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2558

ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2558

ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2557

 Author Index
A comparative study of the cemental surfaces of teeth with and without periodontal diseases by scanning electron microscopy
Alveolar distraction osteogenesis: a systematic literature review
Are educational games more effective than traditional teaching for promoting learning in medical and dental undergraduates ?
Changes of the Transverse Dental Arch Dimension, Overjet and Overbite after Rapid Maxillary Expansion (RME)
Characterization of Physiologic Occlusion
Dental graduates and dental student’s choice of specialties and factors influencing specialty training selection
Effect of high concentration lidocaine for mandibular teeth anesthesia: Review literature
Evaluation of the proliferative effect of clinacanthus nutans glycerine and moringa oleifera seed oil extraction on human gingival fibroblast cell line
Health and Oral Health Factors related to Quality of Life of the Elders in Ninh Kieu district, Can Tho City, Vietnam.
Influential factors in students’ decision making to enter dental profession at Mahidol University
Multidisciplinary approach of congenitally missing maxillary canines: A clinical report
Oral health literacy among mothers of pre-school children
Prevalence of cracked tooth in a group of patients at the Faculty of Dentistry, Mahidol University
Prosthetic rehabilitation of orbital defects: A review of 110 cases
Scanning electron microscope characterization of abrasion in human teeth
Short-term evaluation of mini-implant retained removable partial denture
The association of buccal keratinized tissue width and periodontal biotype on soft tissue surrounding dental implant
The effect of denture cleansing solutions on the retention of Pink Locator® attachment: 1 year simulation
The potential of copper alloy as alternative material for post and core applications

ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2557

Vol.33 No.3 September - December 2013

abstract

 Vol.33 No.3 September – December 2013

 full text

ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2556

abstract    

 ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2556   

 full text

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2556

ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 - 2 เดือน มกราคม - สิงหาคม 2555

ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2554

ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2554

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2554

ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2553

ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2553

ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2553

ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2552

ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2552

ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2551

ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2551

ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2551

ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2550

ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2550

ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2550