ประวัติความเป็นมา

คณะทันตแพทยศาสตร์ พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2517 ศาสตราจารย์ทันตแพทย์ อิศระ ยุกตะนันท์ คณบดีในสมัยนั้นเห็นสมควรให้มีสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคณาจารย์ ประสานและดำเนินกิจการต่างๆ รวมทั้งเสนอและให้คำปรึกษาแก่คณบดี เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส่วนรวม โดยออกเป็นระเบียบสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2524 และมี รองศาสตราจารย์สุขุม ธีรดิลก เป็นประธานสภาอาจารย์คนแรก ต่อมามีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบสภาอาจารย์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นธรรมนูญสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2532 ในสมัยที่ รองศาสตราจารย์นิสา เจียรพงศ์ เป็นคณบดี และใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน สภาอาจารย์ดำเนินกิจการโดยคณะกรรมการชุดหนึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 11 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งมีวาระ 2 ปี ประกอบด้วย กรรมการ 2 ประเภท คือ กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ จำนวน 4 คน สมาชิกสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะ 1 คน และกรรมการที่ได้จากการเลือกตั้งทั่วไปโดยคณาจารย์

 

วัตถุประสงค์ของสภาอาจารย์

1. เพื่อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่คณบดีเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

(1) เรื่องทางวิชาการ

(2) ตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งทางบริหาร

(3) กิจการเกี่ยวกับคณาจารย์และข้าราชการคณะ

(4) กิจการด้านนักศึกษา

(5) ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ เสรีภาพอันชอบธรรมของคณาจารย์และข้าราชการคณะ

(6) เรื่องต่าง ๆ ที่สภาอาจารย์เห็นสมควร

(7) เรื่องที่คณบดีมอบให้พิจารณา

 

2. เป็นตัวแทนของคณาจารย์เพื่อประสานงานกับองค์กรอื่นหรือดำเนินการโดยชอบธรรมในฐานะ ตัวแทนของอาจารย์เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส่วนรวมทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณบดีก่อน สมาชิกสภาอาจารย์ ได้แก่คณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ข้าราชการประจำของคณะฯ ได้แก่ ศาสตราจารย์ , รองศาสตราจารย์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , อาจารย์ และ นักวิชาการ) ซึ่งสมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้

1. เลือกตั้งและรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาอาจารย์

2. เข้าประชุมสภาอาจารย์

3. แสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับกิจการของสภาอาจารย์ ส่งไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม

5. ขอทราบกิจการของสภาอาจารย์

6. มีสิทธิ์ขอให้สภาอาจารย์เรียกประชุมได้

7. มีสิทธิ์ขอให้สภาอาจารย์ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ์เสรีภาพอันชอบธรรม ของคณาจารย์สมาชิกสภา อาจารย์จะขาดจากสมาชิกภาพเมื่อพ้นจากสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์

 

สมาชิกสภาอาจารย์

สมาชิกสภาอาจารย์ ประกอบด้วย

1. คณาจารย์ประจำของคณะ ซึ่งเป็นข้าราชการประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทประจำและชั่วคราวที่จ้างเต็มเวลา

2. บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ ซึ่งเป็นข้าราชการสาย ข. ค. และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทประจำและชั่วคราวที่จ้างเต็มเวลา ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า หรือเทียบเท่าอนุปริญญา

 

คณะกรรมการสภาอาจารย์

สภาอาจารย์ดำเนินการโดยคณะกรรมการอาจารย์ชุดหนึ่ง ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน
แต่ไม่เกิน 11 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง มีวาระ 2 ปี ประกอบด้วย กรรมการ 2 ประเภท คือ

1. กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ 4 คน และสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนคณะ 1 คน

2. กรรมการที่ได้จากการเลือกตั้งทั่วไปโดยสมาชิกสภาอาจารย์