สมัครงาน / ร่วมงานกับเรา

ขั้นตอนการสมัครมี 5 ช่องทางดังนี้

 1. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
 2. รับใบสมัครได้ที่จุดบริการ One Stop Service ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.
 3. ส่งทาง E-Mail ที่ mudtrecruit@gmail.com
 4. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล ชั้นที่ 16 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กทม 10400 (กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสมัคร)
 5. สมัครออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์แห่งนี้
 6. ทั้งนี้หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งนั้นๆ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 1 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม หลักสูตรแล้ว 1 ฉบับ ทั้งนี้ต้องสำเร็จการศึกษาก่อนหรือ ภายในวันปิดรับสมัคร
 4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือ Transcript 1 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น 1 ฉบับ (กรณีเพศชาย)
 6. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล , ทะเบียนสมรส 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถาม : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล

ชั้น 16 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กทม 10400 โทรศัพท์ 0-2200-7572