ทรัพย์สินทางปัญญา

 

  • แบบฟอร์มขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา (PT01 , PT02 , PT03)
  • PT 01 แบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูลการขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร
  •  PT 02 รายละเอียดการประดิษฐ์
  •  PT 03 หนังสือยืนยันการเป็นผู้ประดิษฐ์

 

แบบฟอร์มขอยื่นจดลิขสิทธิ์ (CR01)

  •  แบบฟอร์มขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาเสนอคณบดีเพื่อลงนาม
  •  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
  • ขั้นตอนการขอทรัพย์สินทางปัญญา
  • ข่าวสารทรัพย์สินทางปัญญา
  • สถานะการขอทรัพย์สินทางปัญญา
  • เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง