โครงสร้าง

 

โครงสร้างงานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย

โครงสร้างหน่วยบริหารจัดการการวิจัย

โครงสร้างส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ) 

โครงสร้างหน่วยฐานข้อมูลการวิจัยและสถิติ

โครงสร้างวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดล

 

โครงสร้างงานบริการเพื่อการวิจัย  

โครงสร้างศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ

โครงสร้างศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก

โครงสร้างศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

โครงสร้างหน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย

 

โครงสร้างงานประยุกต์ผลงานวิจัย

โครงสร้างหน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์  

โครงสร้างหน่วยประยุกต์งานวิจัยเชิงพาณิชย์