การรับสมัครเข้าศึกษา

กลับสู่หน้าหลัก

หลักสูตร (Course)

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาเอก (Doctor of Philosophy)

ระดับปริญญาโท (แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร)

หลักสูตรนานาชาติ

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) (อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร)

Master of Science Program in Orthodontics Dentistry (International Program)

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Science Program in Implant Dentistry (International Program)

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

Master of Science Program in Oral Biology (International Program)

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (จำนวน 9 วิชาเอก)

 

หลักสูตรปกติ

(สามารถคลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อเข้าดูรายละเอียด)

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน