หลักสูตร (Course)

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาเอก (Doctor of Philosophy)

How to Apply

– ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  (อัพเดท 21/1/62)

Doctor of Philosophy Program in Dental Biomaterials Science (International Program)

– ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Phliosophy Program in Oral Biology and Integrative Biomedical Science (International Program)

 

ระดับปริญญาโท (แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร)

How to Apply

หลักสูตรนานาชาติ

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Science Program in Orthodontics Dentistry (International Program)

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) (อัพเดท 24/8/61)

Master of Science Program in Implant Dentistry (International Program)

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Science Program in Oral Biology (International Program)

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (จานวน 9 วิชาเอก)

Master of Science Program in Dentistry (International Program) Total 9 Major

– วิชาเอกทันตกรรมชุมชน (อัพเดท 13/9/61)

Major in Community Dentistry

– วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์ (อัพเดท 24/8/61)

Major in Endodontics

– วิชาเอกทันตกรรมทั่วไป (อัพเดท 24/8/61)

Major in General Dentistry

– วิชาเอกเวชศาสตร์ช่องปาก (อัพเดท 13/9/61)

Major in Oral Medicine

– วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (อัพเดท 24/8/61)

Major in Oral and Maxillofacial Surgery

– วิชาเอกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (อัพเดท 24/8/61)

Major in Oral and Maxillofacial Radiology

– วิชาเอกการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อัพเดท 24/8/61)

Major in Maxillofacial Prosthetics

– วิชาเอกทันตกรรมสาหรับเด็ก (อัพเดท 24/8/61)

Major in Pediatric Dentistry

– วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ (อัพเดท 24/8/61)

Major in Prosthodontics

 

 

หลักสูตรปกติ

 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต