ภารกิจหน่วยงาน

 

  • การต้อนรับอาคันตุกะชาวต่างประเทศที่เข้ามาเยี่ยมชม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น นักศึกษาระหว่างประเทศ
  • ประสานงาน การเดินทาง ณ ต่างประเทศ ของผู้บริหาร
  • โครงการทุนศึกษาดูงาน
  • – IDCMR
  • – ทุน Mou Activities
  • ประสานงานการดำเนินการกับองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ เช่น WHO