ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง

วรานันท์  บัวจีบ

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง

วิภาดา  เลิศฤทธิ์

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.

ฤดี  สุราฤทธิ์

 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง

สุวรรณี ลัภนะพรลาภ

รองคณบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง

วรางคณา  ชิดช่วงชัย

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง

ภัทรวดี  ลีลาทวีวุฒิ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง

กัลยา  ยันต์พิเศษ

รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์

ชูชัย  อนันต์มานะ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์

บัณฑิต  จิรจริยาเวช

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์

พิศลย์  เสนาวงษ์

รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์

พีรพงศ์  สันติวงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์

ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร