: ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิโทเร
เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย โครงการวิจัย เรื่อง “คุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์ และ
โครงสร้างพื้นผิวของสารแทนกระดูกที่ได้จากขบวนการแปรรูปฟันที่ถูกถอน”
: รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย
: ปี 2562

: ได้รับรางวัล “DAT-Oral Science Research Award Manual” รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 เรื่อง Effect of Fish Collagen on Wound Healing ในงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 107(2/2561) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ได้แก่ รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ และ ผศ.ดร.อารี วนสุนทรวงศ์
: นศ.ทพ.กนกพร เลิศอภิรมย์
นศ.ทพ.แพรววนิต อัศวหน้าเมือง
นศ.ทพ.เสน่หา พละพงศ์พานิช
: ปี 2561

: ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดการเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2561
กองทุน อ.อมรา ม่วงมิ่งสุข ร่วมกับ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
: นศ.ทพ.สุขวสา หิรัญเมฆาวนิช
: ปี 2561

: ผู้ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดการเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2561
กองทุน อ.อมรา ม่วงมิ่งสุข ร่วมกับ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
: นศ.ทพ.เสฏฐวุฒิ ชูชัยแสงรัตน์
: ปี 2561

: ผู้ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดการเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2561
กองทุน อ.อมรา ม่วงมิ่งสุข ร่วมกับ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
: นศ.ทพ.นัทธมน วชิรสกุลชัย
: ปี 2561

: ได้รับรางวัล “Best Presentation Award” เรื่อง Pulpal Responses after
Direct Pulp Capping with Two Calcium-Silicate Cements in Rat
Model ในงานประชุมวิชาการ IFEA 11th World Endodontic Congress 2018
ณ ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 6 ตุลาคม 2561 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล, ผศ.ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์,
ผศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล และ อ.ทพ.ชิตพล ชัยมานะการ
: ทพญ.ปานฤทัย ตรงกิจ
: ปี 2561

: รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิชาการ
เรื่อง “การพัฒนากาวทางทันตกรรมจัดฟันชนิดบ่มตัวด้วยแสงของไทย:
การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ” “Development of Thai Light-cured
Orthodontic Adhesive: An Experimental Study” ในการประชุมวิชาการ
ประจำปี 2561 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-5
ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ รศ.ทพ. นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์,
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ. สุรชัย เดชคุณากร, รศ.ดร. พันธ์ญา สุนินทบูรณ์,
ผศ.ดร.ทพ. วรรณธนะ สัตตบรรณสุข
: ทพ.คณิน นิ้มเจริญสุข
: ปี 2561

: ที่ได้รับรางวัล “3rd Place award” for Oral Presentation  (Basic Sciences and
Clinical Sciences) เรื่อง “The signaling pathway of TNF-α induced ISG15 up-regulation”
ในงานประชุมวิชาการ The 13th IDCMR Congress (International Dental Collaboration of
the Mekong River Region) August 24-25, 2018 at Yangon, Myanmar
: อ.ทพญ. วรรณี เลิศสุขสวัสดิ์
: ปี 2561

: ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (นักศึกษาหลังปริญญา)
เรื่อง “Denture Soft Liner Incorporating Litsea Cubeba Oil asan Anti-Fungal Additive”
ในงานประชุมวิชาการ The 16th National Scientific Conference of The
Dental Faculty Consortium of Thailand : Advancement in Dentistry
(DFCT 2018) วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา
: อ.ดร.ทพ.มนตรี รัตนจันทร์ฉาย
: ปี 2561

: ผู้ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (นักศึกษาหลังปริญญา)

เรื่อง “Fluoride Release of Dental Sealants Following

Exposure to Fluoride Toothpaste and Fluoride Varnish”

ในงานประชุมวิชาการ The 16th National Scientific Conference of The

Dental Faculty Consortium of Thailand : Advancement in Dentistry

(DFCT 2018) วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา

: Mr.Khandakar Nuruzzaman

: ปี 2561

: ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (นักศึกษาหลังปริญญา)

เรื่อง “The Ability of Fluoride Releasing from Fluoride-Releasing Adhesive Systems”

ในงานประชุมวิชาการ The 16th National Scientific Conference of The

Dental Faculty Consortium of Thailand : Advancement in Dentistry

(DFCT 2018) วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา

: ทพญ.สุขุมาล เศรษฐีธัญญาหาร

: ปี 2561

: ผู้ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (นักวิจัยทั่วไป)

เรื่อง “Characterization of Cells Occupying the Pulp Space of

Ectopically Transplanted Human Teeth in Rodents”

ในงานประชุมวิชาการ The 16th National Scientific Conference of The

Dental Faculty Consortium of Thailand : Advancement in Dentistry

(DFCT 2018) วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา
: อ.ดร.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์

: ปี 2561

: ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น เรื่อง Accuracy of Computer Aided Surgical Simulation (Cass) Planning Program for Orthognathic Surgery in Skeletal Type III Relationship ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี อ.ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
: ทพ.รยพัทห์ บัวผัน จากหลักสูตร การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
: ปี 2561

: ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น เรื่อง Maxillary Molar Root(S) Protruded Into Maxillary Sinus CBTC and Panoramic Findings ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
: ทพญ.สุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ จากหลักสูตร การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
: ปี 2561

: ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น เรื่อง Effect of Intraradicular Restorations and Other Predisposing Factors on Survival Rate from Root Fracture in
immature Teeth Treated with MTA Apexification: A Retrospective Study ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี ผศ.ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
: ทพญ.สุภัทรา ด่านวิทยากร จากหลักสูตร การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
: ปี 2561

: ผู้ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง The Signaling Pathway of The Up-Regulation of Isg15 Under Direct Induction By TNF-α ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี ผศ.ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
: ทพญ.วรรณี เลิศสุขสวัสดิ์ จากหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)
: ปี 2561

: ผู้ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง Bacterial Leakage and Marginal Adaptation of Various Bioceramics as Apical Plug In Open Apex Model ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
: ทพ.พัชรพล เลิศมาลาพงศ์ จากหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
: ปี 2561

: ผู้ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง Three Dimensional Analyses Ocular Prosthesis in Non-Irradiated Patients Undergoing Evisceration and Enucleation at Mahidol University ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

โดยมี ผศ.ดร.ทพ.ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
: Mr.Phan Hai จากหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ)
: ปี 2561

: ผู้ได้รับรางวัลดี เรื่อง The Retromolar Canal and Its Variations: Classification Using Cone Beam Computed Tomography ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

โดยมี รศ.ดร.ทพญ.สุชยา ดำรงค์ศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
: ทพญ.เพ็ญพร เหลืองชนะ จากหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรนานาชาติ)
: ปี 2561

: ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น เรื่อง Pulpal Responses After Direct Pulp Capping with Proroot MTA and Bio-Ma In Rat Model ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

โดยมี ผศ.ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
: ทพญ.ปานฤทัย ตรงกิจ จากหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
: ปี 2561

: ผู้ได้รับรางวัลชมเชยทางคลินิก เรื่อง Mahidol Dental Journal Research Results Analyzed by Bayesian Estimation and Inferential Statistics (T-Test) ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

โดยมี รศ.ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
: ทพญ.อัจฉริยา โคศรีสุทธิ์ จากหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมทั่วไป
: ปี 2561

: ผู้ได้รับรางวัลชมเชยทางคลินิก เรื่อง Effects of Experimental EDTA Paste at Different Concentration with Cetrimide on Smear Layer formation at Root Canal Wall Instrumented Using Rotary Ni-Ti File. ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

โดยมี ผศ.ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
: นศ.ทพ.ศฐา เลอวิวัฒน์ถาวร จากหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
: ปี 2561

: ผู้ได้รับรางวัลชมเชยทางคลินิก เรื่อง Fracure Resistance and Three-Dimentional Restorative Quality of Endodontically Treated Teeth Restored with Resin Composites and Glass lonomer Lining Cement ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

โดยมี ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.คเณช โชติวรรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
: นศ.ทพ.ชนะพล สุทธิพงศ์ จากหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
: ปี 2561

: ผู้ได้รับรางวัลชมเชยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง Antimicrobial Effect of Cymbopogon Citratus oil Spray Formulations on Biofilm of Mutans Streptococci Using Confocal Scanning Electron Microscopy (CSLM) ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
: นศ.ทพ.ณัฐณิชา ชโลธร จากหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
: ปี 2561

: ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง Effect of Sesquiterpene Lactones from Vernonia Cinerea on Cell Proliferation in Human oral Squamous Cell Carcinoma ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
: นศ.ทพ.มินทร์ประภา อัศวิษณุ จากหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
: ปี 2561

: ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “Endo Star” จากการประกวดนำเสนอกรณีผู้ป่วยที่น่าสนใจ (Case Contest) ในงานประชุมวิชาการสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย ครั้งที่ 1/2561
: ทพญ.สุภัทรา ด่านวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
: ปี 2561

: ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทรายงานวิจัย เรื่อง “Panoramic radiographic signs associated with maxillary molar roots protrusion into maxillary sinus” ในงานประชุมวิชาการของสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ครั้งที่ 28 (1/2561) วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ ดรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เพชรบุรี
: ทพญ.สุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ นักศึกษาทันตแพทย์ประจำบ้าน
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล
: ปี 2561

: ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทรายงานผู้ป่วย เรื่อง “The 3-dimensional virtual planning in maxillofacial post-traumatic deformity” ในงานประชุมวิชาการของสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ครั้งที่ 28 (1/2561) วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เพชรบุรี

: ทพญ.ธิติมา รักซ้อน นักศึกษาทันตแพทย์ประจำบ้าน

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล

: ปี 2561

: Best Poster Presentation Award in The 10th annual meeting of the Federation of Asian Dental Anesthesiology Societies (FADAS 2017) June 18, 2017 seoul, South Korea with the title “Double dose versus single dose of 4% articaine infiltration injection at retromolar region in lower third molar surgery”

: Dr.Kamonpun Sawang

: ปี 2560

: Best Poster Presentation Award in The 10th annual meeting of the Federation of Asian Dental Anesthesiology Societies (FADAS 2017) June 18, 2017 seoul, South Korea with the title “Postoperative nausea and vomiting after general
anesthesia for oral and maxillofacial surgery”
: Dr.Manop Khanijou
: ปี 2560

: Congratulations Dr. Hai Phan Hoang (First Place Winner), Dr.
Supassra Nilanonth (Third Place Winner) on receiving their awards
for their participation in Poster Presentation: Case Report Category
at The 7th Malaysian Association for Prosthodontics (MAP) Annual
Scientific Conference and AGM “Rejuvenating Knowledge and
Skills in Prosthodontics Clinical Practices”

: Dr. Hai Phan Hoang (First Place Winner),

Dr. Supassra Nilanonth (Third Place Winner)

: ปี 2560

: ได้รับรางวัล “Poster Presentation” Award (Basic Sciences Session) with the title “EFFECT OF OCIMUM TENUIFLORUM OIL FORMULATIONS ON MUTANS STREPTOCOCCI BIOFILM” ในงานประชุมวิชาการ The 12th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) Congress “Shaping the future of Dental Practice in Mekong River Region” October 18-20, 2017 Ho Chi Minh City, Vietnam

: Assistant Professor Dr. Kemthong MitrakulLecturer Department of Pediatric Dentistry

 

: ปี 2560

: ได้รับรางวัล “Best Paper Presentation” Award with the title “EVALUATION OF TAPERED TITANIUM IMPLANT STABILITY BY RESONANCE FREQUENCY ANALYSIS” ในงานประชุมวิชาการ The 12th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) Congress “Shaping the future of Dental Practice in Mekong River Region” October 18-20, 2017 Ho Chi Minh City, Vietnam

: Assistant Professor Dr. Dutmanee Seriwatanachai Lecturer, Department of Oral Biology

: ปี 2560

: ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 (2nd Place Undergraduate Poster Award) เรื่อง Electro-osmosis in
Human Dentine In Vitro ในการประชุมวิชาการ The 15th National Scientific Conference of the
Dental Faculty Consortium of Thailand โดยมี อ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร, ศ.ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์,
รศ.ทพญ.เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

: นางสาวณัฐหทัย มดทอง นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5

: ปี 2560

: ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 (3rd Place Undergraduate Poster Award) เรื่อง In Vitro Evaluation of
Local Antibiotic Delivery by a Fibrin Hydrogel ในการประชุมวิชาการ The 15th National
Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand โดยมี อ.ดร.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์,
ภญ.ทิพรัตน์ ปาระแก้ว, ภญ.จิรนันท์ โชติธรรมนาวี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

: นางสาวสลิลธร พิสิฐพิพัฒนา นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5

: ปี 2560

: ได้รับรางวัลชมเชย (Honorable Undergraduate Poster Award) เรื่อง Excessive Daytime Sleepiness in
Thai Patients with Temporomandibular Disorders ในการประชุมวิชาการ The 15th National
Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand โดยมี รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนกุล,
อ.ทพญ.สุภาวดี จริยะสกุลโรจน์ เป็น อาจารย์ที่ปรึกษา

: นางสาวสุขวสา หิรัญเมฆาวนิช นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5

: ปี 2560

: ที่ได้รับรางวัล รางวัลชมเชย (Honorable Graduate Poster Award) เรื่อง Effect of Nicotine and Porphyromonas
gingivalis on Differentiation Properties of Periodontal Ligament Cell ในการประชุมวิชาการ The 15th National
Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand โดยมี รศ.ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ,
รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์, อ.ดร.ทพญ.นฤมล พันธุ์ประดิษฐ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

: นายธนพจน์ นิลโรจน์ นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาปริทันตวิทยา

: ปี 2560

: เป็นบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่นในฐานะผู้รับรางวัล
– ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติสูงสุด ประจำปี ค.ศ. 2016
– ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่ได้รับการอ้างอิง สูงสุด ประจำปี ค.ศ. 2011 – 2015
– ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานวิจัย h-index สูงสุด ปี ค.ศ. 2016

: รศ.ดร.ทพ.นครินทร์ กิตกำธร

:  ปี 2560

: เป็นบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
– ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติสูงสุด ปี ค.ศ.2016

: รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์

:  ปี 2560

: รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
ได้รับรางวัลภาควิชาคลินิกที่ มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ปี ค.ศ. 2011-2015

:  ปี 2560

: รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก ได้รับรางวัลภาควิชาพรีคลินิก
ที่มีผลงานวิจัยระดับ นานาชาติ ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ปี ค.ศ. 2011-2015

:  ปี 2560

: ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ ประเภท รายงานผู้ป่วย
เรื่อง High condylectomy with simultaneous bimaxillary orthognathic surgery for unilateral condylar hyperplasia
ในงานประชุมวิชาการของสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ใน พระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี

: ทพญ.เสาวภาพ วิหครัตน์

:  ปี 2560

: ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า ประเภทรายงานผู้ป่วย
เรื่อง The treatment of limit mouth opening by coronoidectomy and pterygomasseteric sling stripping
ในงานประชุมวิชาการของสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี

: ทพญ.ธิติมา รักซ้อน

:  ปี 2560

: รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการและวิทยาการ วินิจฉัยโรคช่องปาก ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
(The 1st Chulalongkorn University Oral Diagnosis Competition) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: นศ.ทพ.ดุลยพงษ์ รุ่งเรืองระยับกุล ชั้นปีที่ 6
นศ.ทพ.ณัฏฐา รัตนสิริพันธ์ ชั้นปีที่ 3
นศ.ทพ.พิสิฐ เจริญวงศ์วัฒนา ชั้นปีที่ 3

:  ปี 2560

: รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทงานวิจัย เรื่อง Efficacy of 72 mg of Lidocaine HCl compared to 72 mg of articaine HCl in inferior alveolar nerve block for impacted lower third molar surger งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
: ทพ.สิทธิพงษ์ ชัยมานะการ
: ปี 2559

:   ผลประกวดการเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2558 กองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข
ร่วมกับ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

:   รางวัลชนะเลิศ นศ.ทพ.พรปวีณ์ พูลเพิ่ม
รางวัลรองชนะเลิศ นศ.ทพ.ภาสกร ตรีทิพย์สถิตย์
รางวัลชมเชย นศ.ทพ.ปิยาอร สุทธิพงศ์เกียรติ์
รางวัลชมเชย นศ.ทพ.รุสมา วิภาวิน

:   ปี 2558

:   รางวัล On winning Silver Prize จากการแข่งขัน 2016 SEAADE – GC Dental Asia Student Prevention Table Clinician Competition
:   Ms. Thananya Wongsuwan
Ms. Nitchnun Intaraprasong
Mr. Chanapol Kraitroudpol
Ms. Punnama Metheekul

:   ปี 2559

:   ชนะเลิศในการประกวดบูรณะฟัน Ceram.X Case Contest 2015 เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด ณ ประเทศฮ่องกง

:   นศ.ทพ. สรวิศ คูผาสุข

:   ปี 2559

:   รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดบูรณะฟัน ระดับ Global Ceram.X Case Contest

:   อ.ทพญ.มุนินทร์ ชัยชโลธร

:   ปี 2559

: ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวด the 19th Student Clinician Program
ในงานประชุมทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2559
เรื่อง Sensory response to cold and hot stimulation of teeth and skin in man
โดยมี ศ.ดร.ทพ. นพคุณ วงษ์สวรรค์ และ อ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
:  นศ.ทพ.ชีวิน โตวิถีเลิศกุล
นศ.ทพ.สมปราชญ์ กิจจานุกิจ
นศ.ทพ.สิโรจน์ ปัญญะ

:  ปี 2559

: ได้รับรางวัล อันดับ 1 ในการนำเสนอ Oral Presentation เรื่อง Different photobiomodulations of light emitting
diodes on chondrocyte proliferation and matrix accumulation (Duymanee Seriwatanachai,
Nattapong Khamcha, Kanokwan Subrungroj, Anak Khantachawana, Peerapong Santiwong)
Faculty of Dentistry Mahidol University ในงานประชุมวิชาการ The 11th International Dental
Collaboration of the Mekong River Region Congress (IDCMR) เรื่อง “Fortifying Aesthetics in
the 21st Century” ณ Faculty of Dentistry, Universiti Teknologi MARA, ประเทศมาเลเซีย

:  ผศ.ดร.ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

:  ปี 2559

: ได้รับรางวัล อันดับ 3 ในการนำเสนอ Poster Presentation เรื่อง INDUCTION OF MASPIN IN
ORAL CARCINOMA CELLS BY TGF- 1 (Kongthawat Chairatvit,
Nahathai Dukaew, Sirinthip Choonate, Ariyaphong Wongnappavich)
Faculty of Dentistry Mahidol University ในงานประชุมวิชาการ The 11th
International Dental Collaboration of the Mekong River Region Congress (IDCMR)
เรื่อง “Fortifying Aesthetics in the 21st Century” ณ Faculty of Dentistry, Universiti
Teknologi MARA, ประเทศมาเลเซีย

:  ผศ.ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

:  ปี 2559

:  who was presented Dean’s List Award From Faculty of Graduate Studies,
Mahidol University as he was recognized as an Outstanding Student for Academic Year 2014

:  Mr.Dinesh Rokaya Master of Science Program in Dentistry (International Program)
Major in Maxillofacial Prosthetics, Faculty of Dentistry

:  ปี 2559

:  who was presented Dean’s List Award From Faculty of Graduate Studies,
Mahidol University as he was recognized as an Outstanding Student for Academic Year 2014

:  Mr.Nguyen Truong Minh Master of Science Program in Dentistry (International Program)
Major in Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry

:  ปี 2559

:  ได้รับรางวัลที่ 3 Poster Presentation ในงานประชุม The 9th Annual Meeting of the Federation of Asian Dental Anesthesiology
Societies ณ Shanghai, PR. China เรื่อง Success rates of the first inferior alveolar nerve block administered
by dental practitioners โดยมี อ.ทพ. ยุทธศักดิ์ เกรียงเชิดศักดิ์, อ.ทพ. สมชาติ เราเจริญพร, อ.ทพ. ธีรณัฐ ชัยยะสมุทร
และ ศาสตราจารย์ ทพ. ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:  Dr. Hieu Tran นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรนานาชาติ)

:  ปี 2559

:  ได้รับรางวัลที่ 2 Poster Presentation ในงานประชุม The 9th Annual Meeting of the Federation of Asian Dental Anesthesiology
Societies ณ Shanghai, PR. China เรื่อง Antimicrobial effect of topical local anesthetic spray on oral microflora
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์, อ.ดร.นพ.ทพ. บวร คลองน้อย และ ศาสตราจารย์ ทพ. ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:  Dr. Kamonpun Sawang นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรนานาชาติ)

:  ปี 2559

:  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559
ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย” ชื่อเรื่อง งานวิจัย “ An ex vivo comparison of cone beem
and micro computed tomography in the detection, of unseen canals in the digital (periapical) radiography”
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. กัลยา ยันต์พิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. จิรา กิติทรัพย์กาญจนา เป็นอาจารย์ที่ ปรึกษา

:   “ทพญ.ชยาภรณ์ ศิรินิมิตรผล” นักศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

:   ปี 2559

:   ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2559 ระดับประกาศนียบัตร
ทันตแพทย์ประจำบ้าน เรื่อง “ TREATMENT OUTCOME IN THE POSTGRADUATE ORTHODONTIC CLINIC,
MAHIDOL UNIVERSITY” จากหลักสูตร : การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน
โดยมี อาจารย์ ดร. ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.สุวรรณี ลัภนะพรลาภ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ.กณิตนันท์ สุนันต๊ะ

:   ปี 2559

:   ได้รับรางวัลผลงานชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2559 ระดับประกาศนียบัตร
ทันตแพทย์ประจำบ้าน เรื่อง “ QUANTITATIVE ANALYSIS OF STREPTOCOCCUS MUTANS AND STREPTOCOCCUS
SOBRINUS IN CHILD’S PLAQUE ” จากหลักสูตร : การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล และรองศาสตราจารย์ ทพญ.คัดเค้า วงษ์สวรรค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ.บุณฑริกา อัครพิพัฒน์กุล

:   ปี 2559

:   ได้รับรางวัลผลงานชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2559
ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านเรื่อง “ MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF VARIOUS
TYPES OF DENTAL FLOSS ” จากหลักสูตร : การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน
โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพ.สุรชัย เดชคุณากร และรองศาสตราจารย์ ทพ.นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ.ลลิตา ศุภนิตยานนท์

:   ปี 2559

:   ได้รับรางวัลผลงานชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2559 ระดับปริญญาโทเรื่อง
“ COMPARISON OF OSTEOGENIC DIFFERENTIATION OF THAI HUMAN DENTAL PULP STEM CELLS DERIVED
FROM PERMANENT AND PRIMARY TEETH ” จากหลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
โดยมี รองศาสตราจารย์ ทพญ.คัดเค้า วงษ์สวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล
และ อาจารย์ ดร. หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ. ขวัญกมล ลาวัณย์รัตนากุล

:   ปี 2559

:   ได้รับรางวัลผลงานชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2559 ระดับปริญญาโท
เรื่อง “ CHARECTERISTICS OF EDENTULOUS POSTERIOR MANDIBULAR RIDGE FROM CBCT IMAGES ”
จากหลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ รองศาสตราจารย์ ทพ. ยสวิมล คูผาสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ. วิรัชนี อิงคไพโรจน์

:   ปี 2559

:   ได้รับรางวัลผลงานชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาหลังปริญญาประจำปี 2559 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
เรื่อง “ DENTAL TREATMENT AS PATIENT’S SELF-UNDERSTANDING CAUSES OF TEMPOROMANDIBULAR
DISORDERS ” จากหลักสูตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกวิทยาระบบบดเคี้ยว
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทพ. สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ. สุภาวดี จริยะสกุลโรจน์

:   ปี 2559

:   รางวัลชนะเลิศ ประเภทรายงานผู้ป่วย (โปสเตอร์) เรื่อง Reduction malarplasty using L-shaped osteotomy: a case report
งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

:   ทพญ.ปรารถนา นิยมไทย

:   ปี 2559

:   รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ปี 2015 บุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมากที่สุด

:   รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์
รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ

:   ปี 2558

:   รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ ในรอบ 5 ปี (ปี 2010 -2014) บุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีการอ้างอิงผลงาน
สูงสุดในรอบ 5 ปี

:   ศ.รศ.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ

:   ระหว่าง ปี 2010 – 2014

 

:   รางวัลค่า h-index สูงสุด (ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ปี 2013 -2014) บุคลากรที่มีค่า h-index สูงสุด

:   รศ.ทพญ.ศรัญญา ต้นเจริญ

:   ระหว่าง ปี 2013 – 2014

:   ได้รับรางวัลที่ 2 จากการนำเสนอแบบภาคบรรยาย (Oral presentation) ของกลุ่ม Health Sciences เรื่อง Prevalence of the
Retromolar Canal Radiographichally Evaluated By Using Cone Beam Computed Tomography in Thai Population
ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ศึกษาครั้งที่ 38 (The 38th National Graduate Research Conference)

:   อ.ทพญ.เพ็ญพร เหลืองชนะ

:   ปี 2559

:   ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในโครงการการประกวด Periodontal surgery Awards
ในการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 9 สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย

:   ทพ.กฤตวฒน์ เลิศสุขประเสริฐ

:   ปี 2558

:  ได้รับรางวัลอันดับชมเชย การประกวดบูรณะฟันชั่วคราวด้วยวัสดุ ProtempTM4
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ

:   ทพญ.เกศแก้ว กลิ่นเกลา

:   ปี 2558

:  ได้รับรางวัลอันดับชมเชย การประกวดบูรณะฟันชั่วคราวด้วยวัสดุ ProtempTM4
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ

:   ทพ.นัฑวิชญ์ นิยมสุจริต

:   ปี 2558

:  ได้รับรางวัลอันดับ 2 การประกวดบูรณะฟันชั่วคราวด้วยวัสดุ ProtempTM4
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ

:   ทพ.ณยศ พลสิทธิ์

:   ปี 2558

:  ได้รับรางวัลอันดับ 1 การประกวดบูรณะฟันชั่วคราวด้วยวัสดุ ProtempTM4
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ

:   ทพ.ศุภชัย เสลาฤทธิ์

:   ปี 2558

:   ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 (Oral Presentation) โดยได้รับรางวัลในหัวข้อ Alternative Approach to Combine Mid-face
and Obturator Prostheses Using Magnet Attachments: A Case Report-Presentation ในงานประชุมวิชาการ 43rd Indian
Prosthodontic Society Conference, Hyderabad, India

:   ทพญ.สุภัสสรา นิละนนท์

:   ปี 2558

:   ได้รับรางวัล โครงการ Research Reward โดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
การบริหารจัดการโครงการ Talent Management และ Research Reward

:   ศ.ดร.ทพญ.สร้อยศิริ ทวีบูรณ์
รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
รศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
รศ.ดร.ทพ.นครินทร์ กิตกำธร
ผศ.ดร.ทพญ.จินตนา ลภิรัตนกุล
ผศ.ดร.ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข
ผศ.ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา
อ.ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ
อ.ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์

:   ปี 2558

:   ได้รับรางวัล Travel Award ในการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Antifungul Activity of Type III Dental Gypsum Incorporated
with 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate” (Thitinop Riyatanon, Pornrachanee Sawaengkit, Sroisiri Thaweboon,
Boonyanit Thaweboon, Passiri Nisalak) ในงานประชุมวิชาการ 6th Hiroshima Conference on Education and Science
in Dentistry

:   ทพ.ฐิตินพ ริยะตานนท์

:   ปี 2558

:   ได้รับรางวัล Poster Award ในการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Using transgenic mouse models as an approach to study potential
stem cell subpopulation in salivary gland” (K. Janebodin, W. Buranaphatthana, R. Chavanachat, N. leronimakis,
A. Hays, M. Reyes) ในงานประชุมวิชาการ 6th Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry

:   อ.ดร.ทพ.ขจรเกียรติ เจนบดินทร์

:   ปี 2558

:   ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Hemodynamic changes associated with a novel concentration of
lidocaine HCI for impacted lower third molar surgery (Bushara Ping, Sirichai Kiattavorncharoen, Callum Durward,
Puthavy lm, Chavengkiat Saengsirinavin, and Natthamet Wongsirichat)
(ในงานประชุมวิชาการ FADAS ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน)

:   Dr.Bushara Ping

:   ปี 2558

:  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2558 ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง
ผลงานวิจัยเรื่อง “THE VALIDITY OF THAI TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS (TMDs) SCREENING
QUESTIONNAIRE” โดยมี อ.ดร.ทพญ.นามรัฐ ฉัตรไชยยันต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ.ณัฐกานต์ ฮ้อศิริลักษณ์

:   ปี 2558

:  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2558 ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน
ผลงานวิจัยเรื่อง “QUANTITATIVE ANALUSIS OF STREPTOCOCCUS AND BIFIDOBACTERIUM IN CHILDREN’S
PLAQUA” โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพ.อรรถกร เจียมเศรษฐ์

:   ปี 2558

:  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2558 ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน
ผลงานวิจัยเรื่อง “QUANTITATIVE ANALUSIS OF STREPTOCOCCUS AND LACTOBACILLUS IN CHILDREN’S PLAQUA”
โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ.สุรัสวดี จันทร์วิทัน

:   ปี 2558

:  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2558 ระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ผลงานวิจัยเรื่อง “EFFICACY OF NOVEL CONCENTION OF LIDO CAINE IN LOWER THIRD-MOLARE SURGERY”
โดยมี ศ.ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   Mr. Bushara Ping

:   ปี 2558

:  ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2558 ระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ผลงานวิจัยเรื่อง “PROTECTIVE EFFECTS OF ORAYZA SATIVA L. ON FLUOROURACIL-INDUCED ORAL MUCOSITIS” โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   Miss. Prana Shakya

:   ปี 2558

: ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557 ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ผลงานวิจัยเรื่อง “COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES BETWEEN THAI NON-LATEX AND COMMECIAL LATEX ORTHODONITC ELASTICS” โดยมี รศ.ทพ.นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
: ทพญ.วรรณธิดา จิตตานนท์
: ปี 2557

:  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5 ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557
โดยกองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข สาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

:   นศ.ทพ.ภาสกร ตรีทิพย์สถิตย์

:   ปี 2557

:  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5 ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557
โดยกองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข สาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

:   นศ.ทพ.นันทวิชญ์ ซื่อตรง

:   ปี 2557

:  ได้รับรางวัลอันดับ 2 การประกวดบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5 ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557
โดยกองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข สาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

:   นศ.ทพ.ธนัญญา พูนภักดี

:   ปี 2557

:  ได้รับรางวัลอันดับ 1 การประกวดบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5 ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557
โดยกองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข สาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

:   นศ.ทพ.สรวิศ คูผาสุข

:   ปี 2557

:  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557 ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน
ผลงานวิจัยเรื่อง “IN VITRO STUDY THE EFFECTS OF DEFFERENT SURFACE FINISHING ON DISCOLORATION
OF THE ORTHODONTIC ADHESIVES”
โดยมี ผศ.ดร.ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ.วราภรณ์ เจินวากรวงศ์

:   ปี 2557

:  ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557 ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน
ผลงานวิจัยเรื่อง “COMPARISON OF IRRIGATION TECHNIQUES FOR ENTEROCOCCUS FAECALIS DISINFECTION
IN CURVED ROOT CANALS”
โดยมี ผศ.ทพญ.รุ่งรวี กมลรุ่งวรากุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ.วรรณวิสา จิโรจนนุกุล

:   ปี 2557

:  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557 ระดับปริญญาโท
ผลงานวิจัยเรื่อง “ACCURACT ASSESSMENT OF LINEAR MEASUREMENT FROM CBCT
AND PANORAMIC RADIOGRAPH”
โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.สุชยา ดำรงค์ศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ.เพ็ญพร เหลืองชนะ

:   ปี 2557

:  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557 ระดับปริญญาโท
ผลงานวิจัยเรื่อง “EFFECTIVENESS OF AUDIOVISUAL EYEGLASS DISTRACTION ON INJECTION PAIN IN CHILDREN”
โดยมี ศ.ทพญ.มาลี อรุณากูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ.รตนอร จูห้อง

:   ปี 2557

:  ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557 ระดับปริญญาโท
ผลงานวิจัยเรื่อง “DEFFERENT LED WAVELENGTHS AFFECT MC3T3-E1’S ACTIVITIES ON 3D COLLAGEN
SCAFFOLDS” โดยมี ผศ.ดร.ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ.ทัศนีย์ ตั้งลิตานนท์

:   ปี 2557

:  ได้รับรางวัล Poster Presentation (First Prize) ในงานประชุม 9th BIENNIAL CONFERENCE OF
THE PEDIATRIC DENTISTRY ASSOCIATION OF ASIA 2014 ณ ประเทศสิงคโปร์
โดยมี รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย, ผศ.ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์, รศ.ดร.ทพ.บุญนิตย์ ทวีบูรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ.อุมาพร วิระพรสวรรค์

:   ปี 2557

:  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (ประเภทโปสเตอร์)
เรื่อง Osteochondrome: A The Study of Root
ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการ
ในงานประชุมวิชาการสมาคม ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ครั้งที่ 1/2557

:   ทพ.บัณฑูรย์ สิทธิกรสวัสดิ์

:   ปี 2557

:  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ประเภทโปสเตอร์)
เรื่อง Gorlin-Goltz Syndrome: A Case Report
ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการ
ในงานประชุมวิชาการสมาคม ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ครั้งที่ 1/2557

:   ทพ.ณัฐพงศ์ อธิกิจรุ่งเรือง

:   ปี 2557

:  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (ประเภทปากเปล่า)
เรื่อง The Study of Root Devlopment in Post-autogenous Tooth Transplantaion
ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการ
ในงานประชุมวิชาการสมาคม ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ครั้งที่ 1/2557

:   ทพ.จักรพันธุ์ สามไพบูลย์

:   ปี 2557

:  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ประเภทปากเปล่า)
เรื่อง Reconstruction of Orofacial Defects Using the Nasolabial Flap: 3 Cases Report
ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการ
ในงานประชุมวิชาการสมาคม ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ครั้งที่ 1/2557

:   ทพญ.เกศศจี นาครัตน์

:   ปี 2557

:  ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ประเภทปากเปล่า) เรื่อง Temporomandibular Joint Ankylosis in Growing Patient: A Case Report
ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการ
ในงานประชุมวิชาการสมาคม ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ครั้งที่ 1/2557

:   ทพ.เวทัส ศักดิ์เดชยนต์

:   ปี 2557

:  ได้รับรางวัล Popular Vote ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4
วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science Research)
เรื่อง “ผลของวัสดุขัดที่แตกต่างกันต่อความขรุขระผิวของเรซินคอมโพสิต”
“Effect of Different Polishing Materials on Surface Roughness of Resin Composites”
โดยมี รศ.ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์, ผศ.ดร.ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข และ อ.พิภพ สายแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   นศ.ทพ.นิชาพร ต่อสุวรรณ
นศ.ทพ.พนัชมน สุวรรณนิกชะ
นศ.ทพ.พัณณิดา สีฬหากาญจน์
นศ.ทพ.วีรดา วรชาติ
นศ.ทพ.สรวิศ คูผาสุข

:   ปี 2556

:  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4
วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science Research)
เรื่อง “ผลของวัสดุขัดที่แตกต่างกันต่อความขรุขระผิวของเรซินคอมโพสิต”
“Effect of Different Polishing Materials on Surface Roughness of Resin Composites”
โดยมี รศ.ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์, ผศ.ดร.ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข และ อ.พิภพ สายแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   นศ.ทพ.นิชาพร ต่อสุวรรณ
นศ.ทพ.พนัชมน สุวรรณนิกชะ
นศ.ทพ.พัณณิดา สีฬหากาญจน์
นศ.ทพ.วีรดา วรชาติ
นศ.ทพ.สรวิศ คูผาสุข

:   ปี 2556

:  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4
วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science Research)
เรื่อง “รูปแบบการเจือแร่และการขึ้นของฟันแต่ละช่วงอายุในคนไทย”
“Calcification and eruption pattern of teeth at different ages in Thais”
โดยมี ผศ.ทพญ.ศิรินันท์ วิเศษสินธุ์ และ อ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ เป็นอาจารย์ที่ ปรึกษา

:   นศ.ทพ.กิตติพศ ข้องหลิม
นศ.ทพ.ตุลธร เฉลิมช่วง
นศ.ทพ.พุฒิพงษ์ มุสิกเจริญ
นศ.ทพ.วิชชุดา อ้นเถื่อน
นศ.ทพ.สิรภพ อิสีประดิฐ

:   ปี 2556

:  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4
วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science Research)
เรื่อง “ผลของนมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กชนิดต่างๆ ต่อความแข็งผิวจุลภาคของเคลือบฟันวัว”
“Effect of various types of follow-on formula on enamel microhardness of bovine teeth”
โดยมี รศ.ทพญ.คัดเค้า วงศ์สวรรค์, รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ และ รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   นศ.ทพ.ภิญญดา อิทรแสน
นศ.ทพ.วรรณรัชต์ บูรณพานิช
นศ.ทพ.สวรส วงษ์ษา
นศ.ทพ.อรณิช ลิขิตอรุณรัตน์

:   ปี 2556

:  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 วิชา DTID451
Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์คลินิก (Clinical Application and Technique)
เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของมารดาในการควบคุมขนมหวานและการ แปรงฟันให้บุตรก่อนวัยเรียน”
“Factors influencing the controlling of children’s sugar snack and tooth brushing among mothers of preschool children”
โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   นศ.ทพ.กันตภณ สุดฮะ
นศ.ทพ.คมสันต์ คำถนอม
นศ.ทพ.จอมจักร อภิสิทธิศิลป์
นศ.ทพ.ณัฐนันท์ เอื้อวัฒนะสกุล
นศ.ทพ.ยุทธกิจ อริยะเกียรติสกุล

:   ปี 2556

:  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 วิชา DTID451
Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์คลินิก (Clinical Application and Technique)
เรื่อง “สันกระดูกพาลาทีนในคนไทยกลุ่มหนึ่ง” “Palatine crest in a group of thais”
โดยมี อ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   นศ.ทพ.ณัฐพร นิมมานนท์
นศ.ทพ.ณิชนันท์ บริบูรณ์
นศ.ทพ.ศิรดา ฐิติวณิชภิวงศ์
นศ.ทพ.หทัยรัตน์ นิจจะยะ

:   ปี 2556

:  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 วิชา DTID451 Research Project
ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์คลินิก (Clinical Application and Technique)
เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับลักษณะภาพรังสีส่วนตัดอาศัย คอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีมของผู้ป่วยข้อต่อขากรรไกรเสื่อม”
“Relationship between clinical symptoms and radiographic appearances in cone beam computed tomopraphy
of the degenerative temporomandibular joint patients”
โดยมีรศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล และ ผศ.ดร.ทพญ.ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   นศ.ทพ.ปรเรศ เนตรนพรัตน์
นศ.ทพ.ภาณุพล คุณะสารพันธ์
นศ.ทพ.วรพล แซ่เฮ้ง
นศ.ทพ.หรคุณ ชุติมาเทวินทร์

:   ปี 2556

:   ผศ.ทพ.ม.ล. ธีรธวัช ศรีธวัช (ผู้ประดิษฐ์หลัก) และผู้ประดิษฐ์ร่วม ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ดวงตาเทียมชนิดสามมิติ

:   ผศ.ทพ.ม.ล. ธีรธวัช ศรีธวัช (ผู้ประดิษฐ์หลัก) นายอนันต์ วิจิตรวรวงศ์ และ นายปรีดา วันสุข (ผู้ประดิษฐ์ร่วม)

:   ปี 2556

:   รางวัลในการเสนอผลงานแบบ “Oral และ Poster Presentationในสาขา Chemical and Radiation Carcinogesis ;

Novel TherapeuticStrategies”การประชุมวิชาการสมาคมมะเร็งแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น

:   ผศ.ดร.ทพญ. ศรัญญา ตันเจริญ

:   ปี 2556

:   ได้รับรางวัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”  (For Women is Science) สาขา Life science จากบริษัท ลอรีอัล จำกัด

และสำนักเลขาธิการ คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

:   ผศ.ดร.ทพญ. ศรัญญา ตันเจริญ

:   ปี 2556

:   ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2 จากการประกวดบูรณะฟัน Ceram.X Case Contest 2013 (Regional round)

:   นศ.ทพ. ณัฐชยา วงศ์ตั้งตน

:   ปี 2556

:   ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  ในการประกวดผลงานวิจัย ในโครงการ “The 16th student Clinician Program”

ซึ่งจัดขึ้นในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 96 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จากผลงานวิจัยเรื่อง “Effect of fresh-squeezed

acidic fruits and milk on dentin permeability” โดยมี รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ อ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร

และศ.ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   นศ.ทพ.ชยพงษ์ ศุภชาติวงศ์

นศ.ทพ.ปาลิตา โรจนตรีคูณ

นศ.ทพ.อาทิตยา อึ้งแสงภาภรณ์

นศ.ทพ.ณัฐธิดา ตั้งสุขสมบูรณ์

นศ.ทพ.รังสิมา จารีบูรณภาพ

นศ.ทพ.อทิติยา จินดารุ่งเรืองรัตน์

:   ปี 2556

:   ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดผลงานวิจัยในโครงการ “Colgate Research Award 2013” ซึ่งจัดขึ้นในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 96

ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จากผลงานวิจัยเรื่อง “Effect of temperature on micro hardness of bovine enamel

after soaked in   high calcium milk (In vitro Study)” โดยมี รศ.ทพญ.คัดเค้า วงษ์สวรรค์ รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์

และรศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตน์พงษ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   นศ.ทพ.อาทิตย์ ทรงวัชราภรณ์

นศ.ทพ.ทินภัทร หาญถาวรชัยกิจ

นศ.ทพ.ธีรภัทร ไพบูลย์ภราดร

นศ.ทพ.พีรฑัต วงศ์สวัสดิ์

:   ปี 2556

:   รางวัล First  Poster  Presentation  Award  ในงาน BIS 2012  Bangkok  Implant  Symposium

หัวข้อวิจัยเรื่อง “FRACTURE RESISTANCE OF IMPLANT SUPPORTED “ ALL-CERAMIC CROWNS CEMENTED

ON DIFFERENT ABUTMENT SITES”

:   อ.ทพญ.ปุญญานิช รุ่งนาวา

:   ปี 2555

:   รางวัลที่ 1 โครงการ IADR-SEA Division /Joseph Awards in Oral Disease Prevention

ในงานประชุมประจำปีของ IADR-SEA Division ณ ประเทศฮ่องกง

หัวข้อวิจัยเรื่อง Effect of Different Milk on Hydraulic Conductance of Human Dentin

โดยมี รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ อ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร และ ศ.ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   นักศึกษาทันตแพทย์สุริยะกุล  วงษ์ซื่อ (Presenter)

นักศึกษาทันตแพทย์ก้องภพ แดงโชติ

นักศึกษาทันตแพทย์สุภาวดี พุทธาภิบาล

นักศึกษาทันตแพทย์อาภากร บุญใหญ่

:   ปี 2555

:   รางวัลที่ 2  ในการประกวด Poster PresentationIdentification of tumor suppressor “MASPIN” as a potential salivary

Oral cancer biomarker ในงานประชุม The 7th Congress (IDCMR) เรื่อง “Update and Advance in Dentistry”

ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2555 ณ Lang Xang Hotel สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

:   นศ.ศิรินทิพย์ ชูเนตร , รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ และ ผศ.ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์

:   ปี 2555

:   รางวัลที่ 3  ในการประกวด Poster PresentationInfluence of TM7 species on presence of periodontal bacteria in

subgingival  plaque ในงานประชุม The 7th International of the Mekong River Region Congress (IDCMR)

เรื่อง “Update and Advance in Dentistry”ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2555 ณ Lang Xang Hotel

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

:   ผศ.สมบุญ ดวงอุดมเดชา

:   ปี 2555

:   รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรฯ “ขนแปรงสีฟันที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์”

:   ศ.คลินิก ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร , ศ.คลินิก ทพ.สุรชัย เดชคุณากร , ศ.ดร.ทพญ.สร้อยศิริ ทวีบูรณ์ , รศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีริรินทร์

:   ปี 2555

:   รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรฯ “ กระบวนการเตรียมแผ่นทันตกรรมจัดฟันล่องหนพอลิเมทัลเมทาคริเลต

ที่ปรับปรุงคุณสมบัติการทนแรงกระแทก ”

:   รศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์,รศ.ทพญ.พรรัชนี แสวงกิจ,รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต และ นายภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

:   ปี 2555

:   รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรฯ “ แผ่นทันตกรรมจัดฟันล่องหนโคพอลิเมอร์ร่วมของพอลิเมทาคริเลตต และพอลิยูรีเทน”

:   รศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์,รศ.ทพญ.พรรัชนี แสวงกิจ,รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต และ นายภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

:   ปี 2555

:   รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรฯ “ สารทำความสะอาดฟันผสมฟลูออไรด์ความเข้มข้นต่ำปราศจากผลขัดฟัน

และสารเพิ่มฟอง”

:   รศ.เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน, รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์, รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์, อ.อภิวันทน์ สมุทรคีรี
และทพญ.วิลาสิณี คุณานันทศักดิ์

:   ปี 2555

:   รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรฯ  “ สารทำความสะอาดฟันเทียมและสารทดแทนน้ำลาย ”

:   รศ.เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน

:   ปี 2555

:   ชนะเลิศการประกวด โครงการ Johnson & Johnson Thailand Oral Disease Prevention Award ครั้ง 1

:   นศ.ทพ.รวีพร  มาดารัศมี

:   ปี 2554

:   อาจารย์ที่ปรึกษาและได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด Johnson & Johnson IADR-SEA Oral Disease Prevention Award

ในการประชุม Annual Scientific Meeting 2011,the 25th IADR-SEA DIVISIONณ ประเทศสิงคโปร์

:   ผศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกุล

:   ปี 2554

:   รางวัล 3rd Place  Winner : AAP Oral Presentation  Award ประเภท Oral Presentation  Awards

:   อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ปุญญานิช รุ่งนาวา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

:   ปี 2554

:   รางวัล 3rd Place  Winner : AAP Poster Presentation  Award (Clinical Research Winner )
ประเภท Poster  Presentation  Awards

:   ทันตแพทย์หญิง วรัญญา ญาณสาร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
วิชาเอกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

:   ปี 2554

:   รางวัล 3rd Place  Winner : AAP Poster Presentation  Award (Basic Research Winner)
ประเภท Poster  Presentation  Awards

:   ทันตแพทย์หญิง ปณิตา  ฉันทนาวิลาส  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
วิชาเอกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร   ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

:   ปี 2554

:   รางวัลชนะเลิศในการประกวด  Colgate Research  Award 2011 จากทันตกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
โดยมี รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ , ศ.ดร.ทพ. นพคุณ วงษ์สวรรค์ และ อ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   นักศึกษาทันตแพทย์วิชชา เกียรติพิโรดม

:   ปี 2554

:   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด โครงการ The 14th Student Clinician Program  จากทันตกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

โดยมี รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย และ รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ ปรึกษา

:   นักศึกษาทันตแพทย์ชีวนันทน์ คอนโด

:   ปี 2554

: คณาจารย์ของคณะทันตแพทย์จำนวนมากได้รับรางวัลและทุนวิจัยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

: อาจารย์ ดร. สุชยา ดำรงค์ศรี ได้รับรางวัล Freedland Advanced Dental Education Fellowship

: คณาจารย์ของคณะทันตแพทย์จำนวนมากได้รับรางวัลสำหรับผลงานวิจัย ที่ได้ไปเสนอในที่ประชุมนานาชาติ

: ทพ. อเนก ชัยสดมภ์ นักศึกษาชั้นปีที่หกที่เพิ่งได้รับทุน International Association of Dental Research สำหรับผลงานในหัวข้อ “Expression of TLRs in Periodontitis Tissues Associated with Porphyromonas gingivalis”

: อาจารย์ดร. สิตา ถาวรนันท์ ได้รับรางวัล Nobel Biocare World Tour สำหรับผลงานรูปโปสเตอร์ในหัวข้อ “Restoration of a Complicated Intraoral and Extraoral Defect Case Using Osseointegrated Implants”