รางวัลสำหรับนักศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรหกปีเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสอง

รางวัลนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นชั้นปีที่ 6 จากทุนศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ภูเก็ต วาจานนท์

รางวัลของศ.คลินิก เศวต ทัศนบรรจง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่หก ที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาวิชาทันตกรรมเด็ก

รางวัลของศ.คลินิกเกียรติคุณ อมรา ม่วงมิ่งสุข สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่หก ที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนท์

รางวัลนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ผู้สอบได้คะแนนเป็นที่หนึ่ง วิชากายวิภาคศาสตร์ จากมูลนิธินายแพทย์รัศมี วรรณิสสร

ภาควิชาสรีระวิทยาและชีวะเคมีให้รางวัลแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาของตน

รางวัลของศ.คลินิกเกียรติคุณ ยาหยีศรีเฉลิม ศิลปบรรเลง สำหรับนักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

รางวัลของรศ. ดร. วีระศักดิ์ ไพรัชเวทย์ สำหรับนักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก

ภาควิชาเภสัชวิทยาให้รางวัลแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขานี้

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยาให้รางวัลแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาของตน

รางวัลเพื่อนดีเด่น จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมศักดิ์ จักรไพวงศ์

รางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

ข้อมูลรางวัลบุคลากร นักศึกษาปี 53 ณ เม.ย. 2553