: ผู้ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี
วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
: ศ.คลินิเกียรติคุณ ดร. ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
อดีตคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษาคณบดี
: ปี 2562

: ผู้ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี
วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
: ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
อดีตคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษาคณบดี
: ปี 2562

: ผู้ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี
วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
: ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
: ปี 2562

: ผู้ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี
วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
: ปี 2562

: ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี พ.ศ. 2561
: ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย์
: ปี 2561

: ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 (ประเภทบริหาร)

จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
: ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
: ปี 2561

: อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2561
: รศ.ดร.ทพญ.สุชยา ดำรงค์ศรี
อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
: ปี 2561

: ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561
จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
: ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
ที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
: ปี 2561

: ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น – บุคลากรดีเด่น ระดับคณะ ประจำปี 2561
: นางบุญเรือน ขาวค้างพลู
: ปี 2561

: บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง

และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นประเภทกลุ่มต่างๆ ประจำปี 2561

 

– ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ : ผศ.ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์

 

– พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : อ.ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์

 

-พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี : อ.ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์

 

– พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน

ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : นายณัฐพล คำจริง

 

– พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน

ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : นายนวพล หัสครบุรี

 

– พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน

ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : น.ส.วิลาวัณย์ ตุ้ยดา

 

– พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน

ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี : น.ส.วิกานดา ปัญจะแก้ว

 

– พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน

ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี : น.ส.วัชราภรณ์ จำปาทอง

 

– ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ : นางณัฐกานต์ อันภักดี

 

– ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ : นายบัณฑูร อ่วมนิ่ม

 

: ปี 2561

: ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น Mahidol University International Relations (MU-IR) Ambassador

: นางสาวพิชชาพร ธนโชติวรพงศ์ และนายชานน เหล่าวณิชย์วิทย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

: ปี 2561

: ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ม.มหิดล ประจำปี 2560

: ผศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์

: ปี 2560

: ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป และเป็นกรรมการสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 6พฤศจิกายน 2560 – 5 พฤศจิกายน 2562
: อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล
: ปี 2560

: ได้รับรางวัล “Lifetime Achievement Award” ในงานประชุมวิชาการ สมาคมทันต
แพทย์จัดฟันแฟ่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 “More Than Straightening Teeth”
ในงานการประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560
“More Than

: ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

: ปี 2560

:   ได้รับรางวัล จากสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์” ประจำปี 2560
แก่ทันตบุคลากร (ทันตแพทย์ บุคลากรทาง ทันตกรรม) ซึ่งมีผลงานดีเด่น และเป็นผู้อุทิศตน ให้กับวงการปริทันตวิทยา
ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยาย “ปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์” สาขาวิชาการและวิจัย
ในการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

:   รศ.ทพ. ยสวิมล คูผาสุข

:   ปี 2560

:   ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู

:   รศ.ทพ.นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์

:   ปี 2559

:   ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น – บุคลากรดีเด่น ระดับคณะ ประจำปี 2560

:   นางกรองทิพย์ เข็มกลัด

:   ปี 2560

:   บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
ประเภทกลุ่มต่างๆ ประจำปี 2560

:   ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ : ดร.นพ.ทพ.บวร คลองน้อย
ข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป : นางจารุวรรณ โพธิ์พรม
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : อ.ทพญ.ธานี จำปีรัตน์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : ผศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : น.ส.บีรญา อำนาพร
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : น.ส.วรรณิสา ปะทิ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : นายกมล ยอดญาติไทย
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : นางจันทิรา ศิริพิศ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : นางอุษา สินสวัสดิ์
ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ : นายฉลอง มูลศรี
ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ : นางยุพิน อุบลรัตน์

:   ปี 2560

: ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี พ.ศ. 2559

: ศ.คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

:  ปี 2559

: ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ม.มหิดล ประจำปี 2559

: รศ.ทพญ. ประภาศรี ริรัตนพงษ์

:  ปี 2559

:  ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2559

:  ผศ.ดร.ทพญ. จีรภัทร จันทรัตน์

:  ปี 2559

:  ขอแสดงความยินดี ศ.คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ที่ปรึกษาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
:  ศ.คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

:  ปี 2559

:   บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
ประเภทกลุ่มต่างๆ ประจำปี 2559

:   ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ : รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์
ข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป : น.ส.กรรณิกา พยัฆวิเชียร
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : ศ.ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : ดร.ทพ.ศุภศันส์ ทิศทวีรัตน์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : น.ส.อรุณรัตน์ ธรรมวะสา
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : นายภูวนัย ภูษิต
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : น.ส.กนกวรรณ เกิดมี
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : น.ส.สมจิตร งามจิตร
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : นายเอกชัย สิรธ์ภักดี
ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ : นายวิชาญ ครามพินิจ
ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ : น.ส.ดวงเนตร คล้ายสุบรรณ์

:   ปี 2559

:   ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น – บุคลากรดีเด่น ระดับคณะ ประจำปี 2559

:   นางไสว บุญดา

:   ปี 2559

:   ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ม.มหิดล ประจำปี 2558

:   ศาสตราจารย์ ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร

:   ปี 2558

:   ได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุน Mahidol – Liverpool Ph.D. Scholarships ประจำปีการศึกษา 2558 (สาขา Neuroscience)
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ The Univerdity of Liverpool สหราชอาณาจักร

:   อ.ทพญ.วรัญญา จันตะดุลย์

:   ปี 2558

:   รางวัลและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2558 จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

:   ทพญ.สุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ

:   รางวัลและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2558

:   “บุคคลต้นแบบ” Mu Brand Ambassador ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558
โดยได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ ในพิธีวันคล้ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล

:   Mastery : คุณศิริลักษณ์ ชนะพันชัย
Altruism : คุณชญาดา เทียนไชย
Harmony : ผศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล
Integrity : รศ.ทพ.นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์
Determination : ผศ.ดร.ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข
Originality : รศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

:   ปี 2558

:   บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
ประเภทกลุ่มต่างๆ ประจำปี 2558

:   ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ : ดร.ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก
ข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป : น.ส.ชุติรัตน์ วรรณโวหาร
ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ : นางบำรุง ไชยสุข
ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ : นายสากล เปลี่ยนเปรม
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : ผศ.ดร.ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : ผศ.ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : ว่าที่ร.ต.ธิระยุทธ อักษรกูล
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : นายสุพรรณ พรหมบุตร
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : น.ส.อุบลวรรณ ปิยภัณฑ์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : นางจินตนา วัสโสทก
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : น.ส.ศิรินาฎ โล้ตั้งชนินทรา

:   ปี 2558

:  ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น – บุคลากรดีเด่น ระดับคณะ ปะจำปี 2558

:   นางเบญจมาศ จิ๋วรักษา

:   ปี 2558

:  ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

:   นศ.ทพ.ชนากานต์ กอบเกียรติกวิน

:   ปี 2558

:  นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.ทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ผ่านหลักสูตรในส่วนของ
วิทยาลัยแพทย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมูนส์เตอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี

:   ระหว่างวันที่ 23- 25 ตุลาคม ปี 2557

:  ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2557
จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

:   ทพญ.อภิญญา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล

:   ปี 2557

:   “บุคคลต้นแบบ” Mu Brand Ambassador ของคณะทันตแพทยศาสตร์ประจำปี 2557   โดยได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ

ในพิธีวันคล้ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล

:   ผศ.ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์

:   ศ.คลินิก ทพ. สุรชัย เดชคุณากร

:   รศ.ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ

:   รศ.ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์

:   น.ส.จรรยาภรณ์ เรืองศรี

:   ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

:   ผศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ

:   ปี 2557

:   รางวัลมหิดลทยากรประจำปี 2556 โดยการพิจารณาของ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ซึ่งท่านเป็นผู้ประสบความสำเร็จ ในการประกอบวิชาชีพเป็นที่ยอมรับภายในประเทศและระดับนานาชาติ

:   ศ.คลินิก เกียรติคุณ ทพญ. สมพร เรืองผกา

:   ประจำปี  2556

:   ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2556 จากสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

:   ศ.คลินิก ทพ. สุรชัย เดชคุณากร

:   ปี 2556

:   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดถ่ายภาพรัก ณ มหิดล

:   นายคีรีขันธ์ ไชยพร

:   ปี 2556

:   รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์

:   ผศ.ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

:   ปี 2555

:   รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี  2554 สาขาความเป็นครู

:   รศ.ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

:   พระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554

:   ผลงานการประดิษฐ์  แผ่นยางกันน้ำลายสไตรีนิกเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์  (วัสดุ  พอลิเมอร์ปลอดการแพ้)

:   ผศ.ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมหัตการและวิทยาเอ็นโดดอยต์

:   รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี  2554 สาขาการประดิษฐ์

:   อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2554

:   ผศ.ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

:   รางวัลพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2554

:   ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทบริการ)

:   ศ.ทพญ.มาลี อรุณากูร หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

:   ปี 2554