: ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น Mahidol University International Relations (MU-IR) Ambassador

: นางสาวพิชชาพร ธนโชติวรพงศ์ และนายชานน เหล่าวณิชย์วิทย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

: ปี 2561

: ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ม.มหิดล ประจำปี 2560

: ผศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์

: ปี 2560

: ได้รับรางวัล “Lifetime Achievement Award” ในงานประชุมวิชาการ สมาคมทันต
แพทย์จัดฟันแฟ่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 “More Than Straightening Teeth”
ในงานการประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560
“More Than

: ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

: ปี 2560

:   ได้รับรางวัล จากสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์” ประจำปี 2560
แก่ทันตบุคลากร (ทันตแพทย์ บุคลากรทาง ทันตกรรม) ซึ่งมีผลงานดีเด่น และเป็นผู้อุทิศตน ให้กับวงการปริทันตวิทยา
ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยาย “ปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์” สาขาวิชาการและวิจัย
ในการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

:   รศ.ทพ. ยสวิมล คูผาสุข

:   ปี 2560

:   ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู

:   รศ.ทพ.นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์

:   ปี 2559

:  Best Poster Presentation Award in The 10th annual meeting of the Federation of Asian Dental
Anesthesiology Societies (FADAS 2017) June 18, 2017 seoul, South Korea with the title
“Double dose versus single dose of 4% articaine infiltration injection at retromolar region in lower third molar surgery”

:   Dr.Kamonpun Sawang

:   ปี 2560

:  Best Poster Presentation Award in The 10th annual meeting of the Federation of Asian Dental
Anesthesiology Societies (FADAS 2017) June 18, 2017 seoul, South Korea with the title
“Postoperative nausea and vomiting after general anesthesia for oral and maxillofacial surgery”

:   Dr.Manop Khanijou

:   ปี 2560

:  Best Poster Presentation Award in The 10th annual meeting of the Federation of Asian Dental
Anesthesiology Societies (FADAS 2017) June 18, 2017 seoul, South Korea with the title
“Postoperative nausea and vomiting after general anesthesia for oral and maxillofacial surgery”

:   Dr.Manop Khanijou

:   ปี 2560

:   ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น – บุคลากรดีเด่น ระดับคณะ ประจำปี 2560

:   นางกรองทิพย์ เข็มกลัด

:   ปี 2560

:   บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
ประเภทกลุ่มต่างๆ ประจำปี 2560

:   ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ : ดร.นพ.ทพ.บวร คลองน้อย
ข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป : นางจารุวรรณ โพธิ์พรม
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : อ.ทพญ.ธานี จำปีรัตน์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : ผศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : น.ส.บีรญา อำนาพร
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : น.ส.วรรณิสา ปะทิ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : นายกมล ยอดญาติไทย
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : นางจันทิรา ศิริพิศ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : นางอุษา สินสวัสดิ์
ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ : นายฉลอง มูลศรี
ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ : นางยุพิน อุบลรัตน์

:   ปี 2560

: ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี พ.ศ. 2559

: ศ.คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

:  ปี 2559

: ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ม.มหิดล ประจำปี 2559

: รศ.ทพญ. ประภาศรี ริรัตนพงษ์

:  ปี 2559

:  ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2559

:  ผศ.ดร.ทพญ. จีรภัทร จันทรัตน์

:  ปี 2559

:  ขอแสดงความยินดี ศ.คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ที่ปรึกษาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
:  ศ.คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

:  ปี 2559

:   บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
ประเภทกลุ่มต่างๆ ประจำปี 2559

:   ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ : รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์
ข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป : น.ส.กรรณิกา พยัฆวิเชียร
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : ศ.ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : ดร.ทพ.ศุภศันส์ ทิศทวีรัตน์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : น.ส.อรุณรัตน์ ธรรมวะสา
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : นายภูวนัย ภูษิต
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : น.ส.กนกวรรณ เกิดมี
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : น.ส.สมจิตร งามจิตร
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : นายเอกชัย สิรธ์ภักดี
ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ : นายวิชาญ ครามพินิจ
ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ : น.ส.ดวงเนตร คล้ายสุบรรณ์

:   ปี 2559

:   ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น – บุคลากรดีเด่น ระดับคณะ ประจำปี 2559

:   นางไสว บุญดา

:   ปี 2559

:   ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ม.มหิดล ประจำปี 2558

:   ศาสตราจารย์ ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร

:   ปี 2558

:   ได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุน Mahidol – Liverpool Ph.D. Scholarships ประจำปีการศึกษา 2558 (สาขา Neuroscience)
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ The Univerdity of Liverpool สหราชอาณาจักร

:   อ.ทพญ.วรัญญา จันตะดุลย์

:   ปี 2558

:   รางวัลและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2558 จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

:   ทพญ.สุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ

:   รางวัลและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2558

:   “บุคคลต้นแบบ” Mu Brand Ambassador ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558
โดยได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ ในพิธีวันคล้ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล

:   Mastery : คุณศิริลักษณ์ ชนะพันชัย
Altruism : คุณชญาดา เทียนไชย
Harmony : ผศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล
Integrity : รศ.ทพ.นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์
Determination : ผศ.ดร.ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข
Originality : รศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

:   ปี 2558

:   บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
ประเภทกลุ่มต่างๆ ประจำปี 2558

:   ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ : ดร.ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก
ข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป : น.ส.ชุติรัตน์ วรรณโวหาร
ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ : นางบำรุง ไชยสุข
ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ : นายสากล เปลี่ยนเปรม
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : ผศ.ดร.ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : ผศ.ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : ว่าที่ร.ต.ธิระยุทธ อักษรกูล
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : นายสุพรรณ พรหมบุตร
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : น.ส.อุบลวรรณ ปิยภัณฑ์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : นางจินตนา วัสโสทก
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : น.ส.ศิรินาฎ โล้ตั้งชนินทรา

:   ปี 2558

:  ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น – บุคลากรดีเด่น ระดับคณะ ปะจำปี 2558

:   นางเบญจมาศ จิ๋วรักษา

:   ปี 2558

:  ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

:   นศ.ทพ.ชนากานต์ กอบเกียรติกวิน

:   ปี 2558

:  นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.ทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ผ่านหลักสูตรในส่วนของ
วิทยาลัยแพทย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมูนส์เตอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี

:   ระหว่างวันที่ 23- 25 ตุลาคม ปี 2557

:  ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2557
จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

:   ทพญ.อภิญญา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล

:   ปี 2557

:   “บุคคลต้นแบบ” Mu Brand Ambassador ของคณะทันตแพทยศาสตร์ประจำปี 2557   โดยได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ

ในพิธีวันคล้ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล

:   ผศ.ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์

:   ศ.คลินิก ทพ. สุรชัย เดชคุณากร

:   รศ.ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ

:   รศ.ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์

:   น.ส.จรรยาภรณ์ เรืองศรี

:   ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

:   ผศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ

:   ปี 2557

:   รางวัลมหิดลทยากรประจำปี 2556 โดยการพิจารณาของ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ซึ่งท่านเป็นผู้ประสบความสำเร็จ ในการประกอบวิชาชีพเป็นที่ยอมรับภายในประเทศและระดับนานาชาติ

:   ศ.คลินิก เกียรติคุณ ทพญ. สมพร เรืองผกา

:   ประจำปี  2556

:   ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2556 จากสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

:   ศ.คลินิก ทพ. สุรชัย เดชคุณากร

:   ปี 2556

:   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดถ่ายภาพรัก ณ มหิดล

:   นายคีรีขันธ์ ไชยพร

:   ปี 2556

:   รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์

:   ผศ.ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

:   ปี 2555

:   รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี  2554 สาขาความเป็นครู

:   รศ.ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

:   พระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554

:   ผลงานการประดิษฐ์  แผ่นยางกันน้ำลายสไตรีนิกเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์  (วัสดุ  พอลิเมอร์ปลอดการแพ้)

:   ผศ.ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมหัตการและวิทยาเอ็นโดดอยต์

:   รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี  2554 สาขาการประดิษฐ์

:   อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2554

:   ผศ.ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

:   รางวัลพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2554

:   ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทบริการ)

:   ศ.ทพญ.มาลี อรุณากูร หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

:   ปี 2554