:   ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

:   ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ

:   ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์ เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์

:   ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

:   ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ

:   ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล  ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง มาลี อรุณากูร ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์

:   ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

:   ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ

:   ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอำพัน ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์

:   ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

:   ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ

:   ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ทันตแพทย์ วีระศักดิ์ ไพรัชเวทย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์