:   ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙

:   ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์

:   ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิก สุรชัย เดชคุณากร และคณะภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์

:   ผลงาน ผลงานการประดิษฐ์ เรื่อง “Ceph-Smile”

:   ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

:   ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์

:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง กัลยา ยันต์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์

:   ผลงานการประดิษฐ์ แผ่นยางกันน้ำลาย สไตรีนิกเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์

:   ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑

:   ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์

:   ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์การุณ เลี่ยวศรีสุข

:   ผลงาน ผลงานการประดิษฐ์ “เก้าอี้ทันตกรรมสนาม”