:   ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

:   ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู

:   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์

:   ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

:   ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู

:   ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ  ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์

:   ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒

:   ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู

:   ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิง จิราภรณ์ ชัยวัฒน์  ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์

:   ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

:   ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู

:   ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิง ผุสดี ยศเนืองนิตย์  ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์

:   ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕

:   ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู

:   ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิง ยาหยีศรีเฉลิม ศิลปะบรรเลง ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์