รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากรประจำปี 2561 – ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงผุสดี ยศเนืองนิตย์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากรประจำปี 2559 – ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากรประจำปี 2556 – ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงสมพร เรืองผกา

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากรประจำปี 2555 – ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากรประจำปี 2545 – ศาสตราจารย์เกียรติคุณทันตแพทย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากรประจำปี 2542 – ศาสตราจารย์คลินิก พันโททันตแพทย์เศวต ทัศนบรรจง

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากรประจำปี 2541 – รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงนิสา เจียรพงศ์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากรประจำปี 2540 – ศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์สิทธิ ส. ศรีโสภาค

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากรประจำปี 2537 – ศาสตราจารย์คลินิกทันตแพทย์พิสุทธิ์ สังขะเวส

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากรประจำปี 2536 – ศาสตราจารย์เกียรติคุณทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์