รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2561 – รศ.ดร.ทพญ.สุชยา ดำรงค์ศรี

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2560 – ผศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2559 – รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2558 – ศ.ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2556 – ศ.คลินิก ทพ.สุรชัย เดชคุณากร

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2554 – ผศ.ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2553 – รศ.ทพ.ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2552 – ศ.คลินิก ทพญ.จิราภรณ์ ชัยวัฒน์

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2551 – ผศ.ทพญ.จารุพิมพ์ เกียรติประจักษ์

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2549 – ศ.คลินิกเกียรติคุณ พทญ.มัลลิกา ศิริรัตน์

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2548 – รศ.ทพญ.นาฏยา วงษ์ปาน

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2547 – รศ.ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2541 – ศ.คลินิก ทพญ.วราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์