โรงพยาบาลทันตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Google Map

คลินิกระบบการเรียนการสอน (รักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์)

  • ผู้มารับบริการจะได้รับการรักษาจากนักศึกษาทันตแพทย์ หรือทันตแพทย์ฝึกหัดเฉพาะทาง ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • เบิกค่ารักษาได้ตามระเบียบและอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด
  • ระบบคิวการให้บริการเป็นไปตามที่คลินิกกำหนด
การให้บริการ

เวลาทำการ

** วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น. ** (ยกเว้นวันพุธบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)

 

คลินิกระบบค่าตอบแทน (รักษาโดยทันตแพทย์)

(คลินิกทันตกรรมพิเศษและคลินิกเฉพาะทาง)
  • ผู้มารับบริการจะได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ทั่วไป หรือทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา
  • เบิกค่ารักษาได้ บางส่วน ตามระเบียบและอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด
การให้บริการ

เวลาทำการ

** วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น. ** (ยกเว้นวันพุธบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)

คลินิกและหน่วยงาน

งานบริการเพื่อการเรียนการสอน

หน่วยห้องผ่าตัด

หน่วยผู้ป่วยในและฉุกเฉินทางการแพทย์

หน่วยวิสัญญีวิทยา

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

คลินิกทันตกรรมเด็ก

คลินิกทันตกรรมหัตถการ

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรมไกร

คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว (ศูนย์จัดการความปวดใบหน้า-ช่องปากและทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ)

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

คลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน

คลินิกส่งเสริมสุขภาพ

คลินิกกลาง

หน่วยทันตกรรมชุมชน

งานบริการเพื่อพึ่งพาตนเอง

หน่วยห้องผ่าตัด

หน่วยผู้ป่วยในและฉุกเฉินทางการแพทย์

หน่วยวิสัญญีวิทยา

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

คลินิกทันตกรรมเด็ก

คลินิกทันตกรรมหัตถการ

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรมไกร

คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว (ศูนย์จัดการความปวดใบหน้า-ช่องปากและทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ)

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

คลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน

คลินิกทันตกรเทพรัตน์

คลินิกเพรสทีจ

คลินิกทันตกรรมพิเศษ

ศูนย์ทันตกรรมสหสาขา