เกี่ยวกับเรา

แนะนำโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

 

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดการเรียนการสอน บริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 จนถึงปี พ.ศ. 2559 และได้ปรับปรุง เปลี่ยนเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2560 และเป็นโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ แห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้

การเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถในวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยทันตแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ