เกี่ยวกับเรา

แนะนำโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดการเรียนการสอน ดูแล บริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากทบวงมหาวิทยาลัยและ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ.2529 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ปรับระดับคุณวุฒิของผู้ที่จะเข้าศึกษาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าเข้าศึกษา จนถึงปัจจุบัน

จากแนวความคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษาระยะที่ 7 เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ อีกระดับหนึ่ง จึงได้เสนอขออนุมัติหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี เข้าศึกษา โดยเริ่มเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวในปีการศึกษา 2540 และสิ้นสุดในปีการศึกษา 2543 เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครไม่ถึงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สังกัดอยู่ใน งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ เป็นสถาบันการศึกษาที่แรกและที่เดียว ที่ผลิตทันตบุคลากร ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีคุณภาพได้มากกว่า 42 รุ่น จนเป็นที่ยอมรับ ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน