การเข้าศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

  • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
  • เพศชาย – หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร)
  • ร่างกายแข็งแรง และปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาและประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง
  • สามารถปฏิบัติตามประกาศ กฎ และระเบียนข้อบังคับของโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

กรณีเทียบโอน

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) จากสถาบันสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) หรือทันตแพทยสภารับรองและสำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 5 ปี

 

การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา

  • สอบข้อเขียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป
  • สอบสัมภาษณ์

 

ระยะเวลาการศึกษา

การศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี และให้ศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างมากไม่เกิน 4 ปี

 

การสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาต้องสอบผ่านทุกรายวิชาครบตามหลักสูตร

 

คุณวุฒิเมื่อสำเร็จการศึกษา

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (Certificate Program in Advance Dental Assistant)

 

การประกอบวิชาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1.ส่วนราชการ โรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยต่างๆ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และรัฐวิสาหกิจ
2.ภาคเอกชน เช่นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป และคลินิกทันตกรรมต่างๆ

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง เปิดรับสมัครในช่วงเดือน มกราคม ของทุกปี

สมัครทาง web site : http://www.dt.mahidol.ac.th หรือ https://dtedu.dt.mahidol.ac.th

 

ที่พัก

  • โรงเรียนไม่มีหอพักสำหรับนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์