หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง
(Certificate Program in Advance Dental Assistant)

 

ระยะเวลาการศึกษา

การศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี และให้ศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างมากไม่เกิน 4 ปี

 

จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา

60 – 80 คน ต่อปีการศึกษา

 

สถานที่ศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วัน เวลา  ศึกษา

จันทร์-ศุกร์  เวลา 08.00 – 16.00 น.

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร

  • ผลิตทันตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะขั้นสูง โดยเฉพาะในงานทันตกรรมเฉพาะสาขาให้ทำหน้าที่ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมต่างๆ   ซึ่งจะทำให้การบริการทันตกรรมมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   นอกจากนี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ยังช่วยทันตแพทย์ในด้านการเผยแพร่ความรู้ทางทันตสาธารณสุขไปยังประชาชนอีกด้วย
  • ส่งเสริมให้บุคคลมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น

 

โครงสร้างหลักสูตร

มีจำนวน  70 หน่วยกิต

ภาคบรรยาย                  37  หน่วยกิต

ภาคปฏิบัติ                      1  หน่วยกิต

ภาคปฏิบัติการคลินิก     32  หน่วยกิต

แผนการศึกษา

แผนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

ชั้นปีที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1)

รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
DTDA101 ทันตวิภาคศาสตร์และวิทยาระบบบดเคี้ยว 1
DTDA102 วัสดุทันตกรรม 1
DTDA103 ทันตกรรมหัตถการ 1
DTDA106 ทันตกรรมประดิษฐ์ 1
DTDA107 เวชศาสตร์ช่องปาก 1
DTDA110 ทันตกรรมสี่หัตถ์ 1
DTDA114 ปริทันตวิทยา 1
DTDA115 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
DTDA116 ทันตสุขศึกษาสำหรับชุมชน 1
DTDA119 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมหัตถการ 1 1
DTDA120 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 1
DTDA121 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมประดิษฐ์ 1 1
DTDA122 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานปริทันตวิทยา 1 1
DTDA123 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมชุมชน 1 1
DTDA124 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมวิทยาระบบบดเคี้ยว 1
DTDA125 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานเวชระเบียน ตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน 1
DTDA132 การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางทันตกรรม 2
DTDA133 ศัลยกรรมปริทันตวิทยา 1

รวม

19

ชั้นปีที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 2)

รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
DTDA104 ทันตกรรมเด็ก 1
DTDA105 ทันตกรรมจัดฟัน 1
DTDA108 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2
DTDA109 ทันตรังสีวิทยา 1 1
DTDA111 ภาษาอังกฤษ 1 1
DTDA117 ภาษาอังกฤษ 2 1
DTDA XXX เลือกเสรี 1
DTDA126 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมหัตถการ 2 1
DTDA127 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมชุมชน 2 1
DTDA128 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1 1
DTDA129 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมจัดฟัน 1 1
DTDA130 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมเด็ก 1 1
DTDA131 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตรังสีวิทยา 1 1
DTDA134 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานปริทันตวิทยา 2 1
DTDA135 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมประดิษฐ์ 2 1
DTDA136 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 1

รวม

17

ชั้นปีที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 1)

รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
DTDA201 จิตตปัญญาศึกษา 1
DTDA202 ทันตรังสีวิทยา 2 1
DTDA203 หลักระบบการบริหารงานจัดการขั้นพื้นฐาน 1
DTDA206 การพัฒนางานในวิชาชีพ 3
DTDA207 ทันตกรรมเด็กพิเศษ 1
DTDA208 ทันตกรรมชุมชนและระบบทันตสาธารณสุข 1
DTDA209 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมพร้อมมูล 1 1
DTDA210 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  2 2
DTDA211 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมจัดฟัน  2 2
DTDA212 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมเด็ก 2 1
DTDA213 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตรังสีวิทยา  2 1
DTDA214 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานสนับสนุนการออกหน่วยทันตกรรม 1 1

รวม

16

ชั้นปีที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 2)

รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
DTDA204 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางทันตกรรม 1
DTDA205 คอมพิวเตอร์และการใช้งาน 1
DTDA215 ทันตกรรมผู้ป่วยพิเศษ 1
DTDA216 ทันตกรรมรากเทียม 1
DTDA217 ฝึกประสบการณ์ งานผู้ช่วยทันตแพทย์ 1
DTDA218 จิตวิทยา 1
DTDA219 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  3 1
DTDA220 ภาษาอังกฤษ 3 2
DTDA221 ภาษาอังกฤษ 4 2
DTDA222 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมรากเทียม 1
DTDA223 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมเด็ก  3 1
DTDA224 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานสนับสนุนการออกหน่วยทันตกรรม  2 1
DTDA225 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมพร้อมมูล  2 2
DTDA226 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตรังสีวิทยา 3 1
DTDA XXX เลือกเสรี 1

รวม

18