คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

  ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ

  ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรางคณา  ชิดช่วงชัย

  ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต  จิรจริยาเวช

  ประธานกรรมการ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.โชติรส  คูผาสุข

  กรรมการ

  อาจารย์ ดร.ทพ.ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย์

  กรรมการ

  อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล

  กรรมการ

 อาจารย์ ทพญ.ยอดหทัย  สาตราวาหะ

  กรรมการ

  นายสมเกียรติ  คูหเวโรจนปกรณ์ 

  กรรมการ

 นายสุทัศน์ จิตรชื่น

  กรรมการ

  นางรัญดา โพนาคา

  กรรมการและเลขานุการ

 นางฤทัยรัตน์ บ่วงนาค

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ