ข้อมูลหลักสูตร

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

เริ่มใช้หลักสูตร พ.ศ. 2515

ปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2532

ปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2551

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทันตกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)

เริ่มใช้หลักสูตร พ.ศ. 2540

*** ปัจจุบันงดรับนักศึกษา อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทันตกรรม ( ต่อเนื่อง 2 ปี )

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทันตกรรม ( ต่อเนื่อง 2 ปี )

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2540

 

ชื่อหลักสูตร    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทันตกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)

Bachelor of Technology Program in Dental Technology ( 2 – Year Extension )

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

เทคโนโลยีบัณฑิต ( เทคโนโลยีทันตกรรม )
Bachelor of Technology ( Dental Technology )

ชื่อย่อ

ทล.บ. ( เทคโนโลยีทันตกรรม ) Tech. ( Dental Technology )

หลักสูตร

1. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    80  หน่วยกิต

แบ่งเป็น ภาคทฤษฎี               41  หน่วยกิต

ภาคปฏิบัติ                            39  หน่วยกิต

 

2. โครงสร้างของหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           30  หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ                   47  หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี                 3  หน่วยกิต

 

รายละเอียดเพิ่มเติม…

 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

CERTIFICATE PROGRAM IN DENTAL TECHNICIAN

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑

 

1. ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย)        หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

(ภาษาอังกฤษ)     CERTIFICATE PROGRAM IN DENTAL TECHNICIAN

 

2. ชื่อประกาศนียบัตร

ชื่อภาษาไทย: –

ชื่อเต็ม :   ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

ชื่อย่อ :    ป. วิชาช่างทันตกรรม

ชื่อภาษาอังกฤษ: –

ชื่อเต็ม :   CERTIFICATE IN DENTAL TECHNICIAN

ชื่อย่อ :    CERT. IN DENT. TECH.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม…