คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัล “คนดีศรีทันตะ มหิดล” ประจำปี 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัล “คนดีศรีทันตะ มหิดล” ประจำปี 2561   ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตร แก่บุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล “คนดีศรีทันตะ มหิดล” ประจำปี 2561 จำนวน 57 ราย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ในการประชุมกรรมการประจำคณะฯ ณ ห้องประชุม 304-305 ชั้น 3 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา   ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูให้บุคลากรได้ตระหนักในคุณค่าของการทำความดีและเป็นต้นแบบที่ดีขององค์กรและเพื่อนร่วมงาน พร้อมอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและองค์กร และเป็นการสร้างบรรยากาศองค์กรความดี อันจะเป็นการขับเคลื่อนการสร้างกระแสการพัฒนาคนให้เป็นไปตามคุณลักษณะบุคลากรที่พึงประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน