เกียรติยศและรางวัล

iccoon

 

- รางวัลมหิดลทยากร -

- รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๘ – ๒๕๕๘ ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการแต่งตำรา -

- รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๘ – ๒๕๕๘ ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์ -

- รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๘ – ๒๕๕๘ ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู -

- รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๘ – ๒๕๕๘ ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ -

- รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล -

- "บุคคลต้นแบบ" Mu Brand Ambassador ของคณะทันตแพทยศาสตร์ -

 

ทุกๆปีคณะทันตแพทย์จะมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ อาทิเช่น:

          black file รางวัลสำหรับนักศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรหกปีเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสอง

          black file รางวัลนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นชั้นปีที่ 6 จากทุนศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ภูเก็ต วาจานนท์

          black file รางวัลของศ.คลินิก เศวต ทัศนบรรจง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่หก ที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาวิชาทันตกรรมเด็ก

          black file รางวัลของศ.คลินิกเกียรติคุณ อมรา ม่วงมิ่งสุข สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่หก ที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนท์

          black file รางวัลนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ผู้สอบได้คะแนนเป็นที่หนึ่ง วิชากายวิภาคศาสตร์ จากมูลนิธินายแพทย์รัศมี วรรณิสสร

          black file ภาควิชาสรีระวิทยาและชีวะเคมีให้รางวัลแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาของตน

          black file รางวัลของศ.คลินิกเกียรติคุณ ยาหยีศรีเฉลิม ศิลปบรรเลง สำหรับนักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

          black file รางวัลของรศ. ดร. วีระศักดิ์ ไพรัชเวทย์ สำหรับนักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก

          black file ภาควิชาเภสัชวิทยาให้รางวัลแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขานี้

          black file ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยาให้รางวัลแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาของตน

          black file รางวัลเพื่อนดีเด่น จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมศักดิ์ จักรไพวงศ์

          black file รางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

          black file ข้อมูลรางวัลบุคลากร นักศึกษาปี 53 ณ เม.ย. 2553

          black file ข้อมูลรางวัลบุคลากร นักศึกษาปี 53 ณ เม.ย. 2553

 

 


 

 

รางวัล  บุคลากร

  

ชื่อผลงานชื่อ

ปี

:   ได้รับรางวัล จากสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย "ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์" ประจำปี 2560
    แก่ทันตบุคลากร (ทันตแพทย์ บุคลากรทาง ทันตกรรม) ซึ่งมีผลงานดีเด่น และเป็นผู้อุทิศตน ให้กับวงการปริทันตวิทยา
    ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยาย “ปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์” สาขาวิชาการและวิจัย
    ในการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

:   รศ.ทพ. ยสวิมล คูผาสุข

:   ปี 2560

ชื่อผลงาน

ชื่อ

ปี

:   ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู

:   รศ.ทพ.นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์

:   ปี 2559

ชื่อผลงานชื่อ

ปี

:  Best Poster Presentation Award in The 10th annual meeting of the Federation of Asian Dental
   Anesthesiology Societies (FADAS 2017) June 18, 2017 seoul, South Korea with the title
   “Double dose versus single dose of 4% articaine infiltration injection at retromolar region in lower third molar surgery”

:   Dr.Kamonpun Sawang

:   ปี 2560

ชื่อผลงานชื่อ

ปี

:  Best Poster Presentation Award in The 10th annual meeting of the Federation of Asian Dental
   Anesthesiology Societies (FADAS 2017) June 18, 2017 seoul, South Korea with the title
   “Postoperative nausea and vomiting after general anesthesia for oral and maxillofacial surgery”

:   Dr.Manop Khanijou

:   ปี 2560

ชื่อผลงาน

ชื่อ

ปี

:   ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น – บุคลากรดีเด่น ระดับคณะ ประจำปี 2560

:   นางกรองทิพย์ เข็มกลัด

:   ปี 2560

ชื่อผลงาน


ชื่อ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปี

:   บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
    ประเภทกลุ่มต่างๆ ประจำปี 2560

:   ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ : ดร.นพ.ทพ.บวร คลองน้อย
    ข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป : นางจารุวรรณ โพธิ์พรม
    พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : อ.ทพญ.ธานี จำปีรัตน์
    พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : ผศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
    พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : น.ส.บีรญา อำนาพร
    พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : น.ส.วรรณิสา ปะทิ
    พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : นายกมล ยอดญาติไทย
    พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : นางจันทิรา ศิริพิศ
    พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : นางอุษา สินสวัสดิ์
    ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ : นายฉลอง มูลศรี
    ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ : นางยุพิน อุบลรัตน์

:   ปี 2560

ชื่อผลงาน

ชื่อ

ปี

: ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี พ.ศ. 2559

: ศ.คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

:  ปี 2559

ชื่อผลงาน

ชื่อ

ปี

: ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ม.มหิดล ประจำปี 2559

: รศ.ทพญ. ประภาศรี ริรัตนพงษ์

:  ปี 2559

ชื่อผลงาน


ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2559


:  ผศ.ดร.ทพญ. จีรภัทร จันทรัตน์

:  ปี 2559

ชื่อผลงานชื่อ

ปี

:  ขอแสดงความยินดี ศ.คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ที่ปรึกษาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


:  ศ.คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

:  ปี 2559

ชื่อผลงาน


ชื่อ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปี

:   บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
    ประเภทกลุ่มต่างๆ ประจำปี 2559

:   ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ : รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์
    ข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป : น.ส.กรรณิกา พยัฆวิเชียร
    พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : ศ.ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์
    พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : ดร.ทพ.ศุภศันส์ ทิศทวีรัตน์
    พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : น.ส.อรุณรัตน์ ธรรมวะสา
    พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : นายภูวนัย ภูษิต
    พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : น.ส.กนกวรรณ เกิดมี
    พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : น.ส.สมจิตร งามจิตร
    พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : นายเอกชัย สิรธ์ภักดี
    ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ : นายวิชาญ ครามพินิจ
    ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ : น.ส.ดวงเนตร คล้ายสุบรรณ์

:   ปี 2559

ชื่อผลงาน

ชื่อ

ปี

:   ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น – บุคลากรดีเด่น ระดับคณะ ประจำปี 2559

:   นางไสว บุญดา

:   ปี 2559

ชื่อผลงาน

ชื่อ

ปี

:   ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ม.มหิดล ประจำปี 2558

:   ศาสตราจารย์ ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร

:   ปี 2558

ชื่อผลงาน


ชื่อ

ปี

:   ได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุน Mahidol - Liverpool Ph.D. Scholarships ประจำปีการศึกษา 2558 (สาขา Neuroscience)
    เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ The Univerdity of Liverpool สหราชอาณาจักร

:   อ.ทพญ.วรัญญา จันตะดุลย์

:   ปี 2558

ชื่อผลงาน


ชื่อ

ปี

:   รางวัลและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2558 จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
    โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

:   ทพญ.สุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ

:   รางวัลและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2558

ชื่อผลงาน


ชื่อ


 
 
 
 
 ปี

:   "บุคคลต้นแบบ" Mu Brand Ambassador ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558
    โดยได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ ในพิธีวันคล้ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล

:   Mastery : คุณศิริลักษณ์ ชนะพันชัย
    Altruism : คุณชญาดา เทียนไชย
    Harmony : ผศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล
    Integrity : รศ.ทพ.นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์
    Determination : ผศ.ดร.ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข
    Originality : รศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

:   ปี 2558

ชื่อผลงาน


ชื่อ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปี

:   บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
    ประเภทกลุ่มต่างๆ ประจำปี 2558

:   ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ : ดร.ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก
    ข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป : น.ส.ชุติรัตน์ วรรณโวหาร
    ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ : นางบำรุง ไชยสุข
    ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ : นายสากล เปลี่ยนเปรม
    พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : ผศ.ดร.ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข
    พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : ผศ.ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ
    พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : ว่าที่ร.ต.ธิระยุทธ อักษรกูล
    พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : นายสุพรรณ พรหมบุตร
    พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : น.ส.อุบลวรรณ ปิยภัณฑ์
    พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : นางจินตนา วัสโสทก
    พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : น.ส.ศิรินาฎ โล้ตั้งชนินทรา

:   ปี 2558

ชื่อผลงาน


ชื่อ

ปี

:  ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น – บุคลากรดีเด่น ระดับคณะ ปะจำปี 2558
   

:   นางเบญจมาศ จิ๋วรักษา

:   ปี 2558

ชื่อผลงาน


ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
   จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

:   นศ.ทพ.ชนากานต์ กอบเกียรติกวิน

:   ปี 2558

ชื่อผลงาน


 

ปี

:  นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.ทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ผ่านหลักสูตรในส่วนของ
   วิทยาลัยแพทย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมูนส์เตอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี

  

:   ระหว่างวันที่ 23- 25 ตุลาคม ปี 2557

ชื่อผลงาน


ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2557
   จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

:   ทพญ.อภิญญา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล

:   ปี 2557

ชื่อผลงาน

 

ชื่อ Mastery

    Altruism

    Harmony

    Integrity

 Determination

    Originality

    Leadership

ปี

:   "บุคคลต้นแบบ" Mu Brand Ambassador ของคณะทันตแพทยศาสตร์ประจำปี 2557   โดยได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ 

     ในพิธีวันคล้ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล

:   ผศ.ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์

:   ศ.คลินิก ทพ. สุรชัย เดชคุณากร

:   รศ.ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ

:   รศ.ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์

:   น.ส.จรรยาภรณ์ เรืองศรี

:   ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

:   ผศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ

:   ปี 2557

ชื่อผลงาน

 

ชื่อ

ปี

:   รางวัลมหิดลทยากรประจำปี 2556 โดยการพิจารณาของ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

    ซึ่งท่านเป็นผู้ประสบความสำเร็จ ในการประกอบวิชาชีพเป็นที่ยอมรับภายในประเทศและระดับนานาชาติ

:   ศ.คลินิก เกียรติคุณ ทพญ. สมพร เรืองผกา

:   ประจำปี  2556

ชื่อผลงาน

ชื่อ

ปี

:   ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2556 จากสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

:   ศ.คลินิก ทพ. สุรชัย เดชคุณากร

:   ปี 2556

 

ชื่อผลงาน

ชื่อ

ปี

:   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดถ่ายภาพรัก ณ มหิดล

:   นายคีรีขันธ์ ไชยพร

:   ปี 2556

 

ชื่อผลงาน

ชื่อ 

ปี

:   รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์

:   ผศ.ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

:   ปี 2555

ชื่อผลงาน

ชื่อ

ปี 

:   รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี  2554 สาขาความเป็นครู

:   รศ.ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

:   พระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554

ชื่อผลงาน 

ชื่อ

ปี

:   ผลงานการประดิษฐ์  แผ่นยางกันน้ำลายสไตรีนิกเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์  (วัสดุ  พอลิเมอร์ปลอดการแพ้)

:   ผศ.ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมหัตการและวิทยาเอ็นโดดอยต์

:   รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี  2554 สาขาการประดิษฐ์

ชื่อผลงาน

ชื่อ

ปี

:   อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2554

:   ผศ.ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

:   รางวัลพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2554

ชื่อผลงาน 

ชื่อ

ปี

:   ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทบริการ)

:   ศ.ทพญ.มาลี อรุณากูร หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

:   ปี 2554

 

 

รางวัล  งานวิจัย

 

          - คณาจารย์ของคณะทันตแพทย์จำนวนมากได้รับรางวัลและทุนวิจัยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น อาจารย์ ดร. สุชยา ดำรงค์ศรี ได้รับรางวัล Freedland Advanced Dental Education Fellowship

          - คณาจารย์ของคณะทันตแพทย์จำนวนมากได้รับรางวัลสำหรับผลงานวิจัย ที่ได้ไปเสนอในที่ประชุมนานาชาติ เช่น ทพ. อเนก ชัยสดมภ์ นักศึกษาชั้นปีที่หกที่เพิ่งได้รับทุน International Association of Dental Research สำหรับผลงานในหัวข้อ “Expression of TLRs in Periodontitis Tissues Associated with Porphyromonas gingivalis” และเมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์ดร. สิตา ถาวรนันท์ ได้รับรางวัล Nobel Biocare World Tour สำหรับผลงานรูปโปสเตอร์ในหัวข้อ “Restoration of a Complicated Intraoral and Extraoral Defect Case Using Osseointegrated Implants”

 

ชื่อผลงาน
ชื่อ

ปี

: ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 (2nd Place Undergraduate Poster Award) เรื่อง Electro-osmosis in
  Human Dentine In Vitro ในการประชุมวิชาการ The 15th National Scientific Conference of the
  Dental Faculty Consortium of Thailand โดยมี อ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร, ศ.ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์,
  รศ.ทพญ.เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

: นางสาวณัฐหทัย มดทอง นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5

: ปี 2560

ชื่อผลงาน
ชื่อ

ปี

: ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 (3rd Place Undergraduate Poster Award) เรื่อง In Vitro Evaluation of
  Local Antibiotic Delivery by a Fibrin Hydrogel ในการประชุมวิชาการ The 15th National
  Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand โดยมี อ.ดร.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์,
  ภญ.ทิพรัตน์ ปาระแก้ว, ภญ.จิรนันท์ โชติธรรมนาวี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

: นางสาวสลิลธร พิสิฐพิพัฒนา นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5

: ปี 2560

ชื่อผลงาน
ชื่อ

ปี

: ได้รับรางวัลชมเชย (Honorable Undergraduate Poster Award) เรื่อง Excessive Daytime Sleepiness in
  Thai Patients with Temporomandibular Disorders ในการประชุมวิชาการ The 15th National
  Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand โดยมี รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนกุล,
  อ.ทพญ.สุภาวดี จริยะสกุลโรจน์ เป็น อาจารย์ที่ปรึกษา

: นางสาวสุขวสา หิรัญเมฆาวนิช นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5

: ปี 2560

ชื่อผลงาน
ชื่อ

ปี

: ที่ได้รับรางวัล รางวัลชมเชย (Honorable Graduate Poster Award) เรื่อง Effect of Nicotine and Porphyromonas
  gingivalis on Differentiation Properties of Periodontal Ligament Cell ในการประชุมวิชาการ The 15th National
  Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand โดยมี รศ.ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ,
  รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์, อ.ดร.ทพญ.นฤมล พันธุ์ประดิษฐ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

: นายธนพจน์ นิลโรจน์ นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาปริทันตวิทยา

: ปี 2560

ชื่อผลงาน
ชื่อ

ปี

: เป็นบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่นในฐานะผู้รับรางวัล
  - ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติสูงสุด ประจำปี ค.ศ. 2016
  - ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่ได้รับการอ้างอิง สูงสุด ประจำปี ค.ศ. 2011 – 2015
  - ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานวิจัย h-index สูงสุด ปี ค.ศ. 2016

: รศ.ดร.ทพ.นครินทร์ กิตกำธร

:  ปี 2560

ชื่อผลงาน


ชื่อ

ปี

: เป็นบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
  - ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติสูงสุด ปี ค.ศ.2016

: รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์

:  ปี 2560

ชื่อผลงาน


ปี

: รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
  ได้รับรางวัลภาควิชาคลินิกที่ มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ปี ค.ศ. 2011-2015

:  ปี 2560

ชื่อผลงาน


ปี

: รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก ได้รับรางวัลภาควิชาพรีคลินิก
  ที่มีผลงานวิจัยระดับ นานาชาติ ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ปี ค.ศ. 2011-2015

:  ปี 2560

ชื่อผลงาน
ชื่อ

ปี

: ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ ประเภท รายงานผู้ป่วย
  เรื่อง High condylectomy with simultaneous bimaxillary orthognathic surgery for unilateral condylar hyperplasia
  ในงานประชุมวิชาการของสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ใน พระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2560
  วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี

: ทพญ.เสาวภาพ วิหครัตน์

:  ปี 2560

ชื่อผลงาน
ชื่อ

ปี

: ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า ประเภทรายงานผู้ป่วย
  เรื่อง The treatment of limit mouth opening by coronoidectomy and pterygomasseteric sling stripping
  ในงานประชุมวิชาการของสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2560
  วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี

: ทพญ.ธิติมา รักซ้อน

:  ปี 2560

ชื่อผลงาน


ชื่อปี

: รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการและวิทยาการ วินิจฉัยโรคช่องปาก ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
  (The 1st Chulalongkorn University Oral Diagnosis Competition) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: นศ.ทพ.ดุลยพงษ์ รุ่งเรืองระยับกุล ชั้นปีที่ 6
  นศ.ทพ.ณัฏฐา รัตนสิริพันธ์ ชั้นปีที่ 3
  นศ.ทพ.พิสิฐ เจริญวงศ์วัฒนา ชั้นปีที่ 3

:  ปี 2560

ชื่อผลงาน


ชื่อ
ปี

:   ผลประกวดการเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2558 กองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข
    ร่วมกับ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

:   รางวัลชนะเลิศ นศ.ทพ.พรปวีณ์ พูลเพิ่ม
    รางวัลรองชนะเลิศ นศ.ทพ.ภาสกร ตรีทิพย์สถิตย์
    รางวัลชมเชย นศ.ทพ.ปิยาอร สุทธิพงศ์เกียรติ์
    รางวัลชมเชย นศ.ทพ.รุสมา วิภาวิน

:   ปี 2558

ชื่อผลงาน


ชื่อ
ปี

:   รางวัล On winning Silver Prize จากการแข่งขัน 2016 SEAADE - GC Dental Asia Student Prevention Table Clinician Competition


:   Ms. Thananya Wongsuwan
    Ms. Nitchnun Intaraprasong
    Mr. Chanapol Kraitroudpol
    Ms. Punnama Metheekul

:   ปี 2559

ชื่อผลงาน

ชื่อ

ปี

:   ชนะเลิศในการประกวดบูรณะฟัน Ceram.X Case Contest 2015 เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด ณ ประเทศฮ่องกง

:   นศ.ทพ. สรวิศ คูผาสุข

:   ปี 2559

ชื่อผลงาน

ชื่อ

ปี

:   รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดบูรณะฟัน ระดับ Global Ceram.X Case Contest

:   อ.ทพญ.มุนินทร์ ชัยชโลธร

:   ปี 2559

ชื่อผลงาน

ชื่อปี

: ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวด the 19th Student Clinician Program
   ในงานประชุมทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2559
   เรื่อง Sensory response to cold and hot stimulation of teeth and skin in man
   โดยมี ศ.ดร.ทพ. นพคุณ วงษ์สวรรค์ และ อ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


:  นศ.ทพ.ชีวิน โตวิถีเลิศกุล
   นศ.ทพ.สมปราชญ์ กิจจานุกิจ
   นศ.ทพ.สิโรจน์ ปัญญะ

:  ปี 2559

ชื่อผลงานชื่อ

ปี

: ได้รับรางวัล อันดับ 1 ในการนำเสนอ Oral Presentation เรื่อง Different photobiomodulations of light emitting
   diodes on chondrocyte proliferation and matrix accumulation (Duymanee Seriwatanachai,
   Nattapong Khamcha, Kanokwan Subrungroj, Anak Khantachawana, Peerapong Santiwong)
   Faculty of Dentistry Mahidol University ในงานประชุมวิชาการ The 11th International Dental
   Collaboration of the Mekong River Region Congress (IDCMR) เรื่อง “Fortifying Aesthetics in
   the 21st Century” ณ Faculty of Dentistry, Universiti Teknologi MARA, ประเทศมาเลเซีย


:  ผศ.ดร.ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

:  ปี 2559

ชื่อผลงาน
ชื่อ

ปี

: ได้รับรางวัล อันดับ 3 ในการนำเสนอ Poster Presentation เรื่อง INDUCTION OF MASPIN IN
   ORAL CARCINOMA CELLS BY TGF- 1 (Kongthawat Chairatvit,
   Nahathai Dukaew, Sirinthip Choonate, Ariyaphong Wongnappavich)
   Faculty of Dentistry Mahidol University ในงานประชุมวิชาการ The 11th
   International Dental Collaboration of the Mekong River Region Congress (IDCMR)
   เรื่อง “Fortifying Aesthetics in the 21st Century” ณ Faculty of Dentistry, Universiti
   Teknologi MARA, ประเทศมาเลเซีย


:  ผศ.ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

:  ปี 2559

ชื่อผลงานชื่อ


ปี

:  who was presented Dean’s List Award From Faculty of Graduate Studies,
   Mahidol University as he was recognized as an Outstanding Student for Academic Year 2014


:  Mr.Dinesh Rokaya Master of Science Program in Dentistry (International Program)
   Major in Maxillofacial Prosthetics, Faculty of Dentistry

:  ปี 2559

ชื่อผลงานชื่อ


ปี

:  who was presented Dean’s List Award From Faculty of Graduate Studies,
   Mahidol University as he was recognized as an Outstanding Student for Academic Year 2014


:  Mr.Nguyen Truong Minh Master of Science Program in Dentistry (International Program)
   Major in Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry

:  ปี 2559

ชื่อผลงาน

ชื่อ


ปี

:  ได้รับรางวัลที่ 3 Poster Presentation ในงานประชุม The 9th Annual Meeting of the Federation of Asian Dental Anesthesiology
   Societies ณ Shanghai, PR. China เรื่อง Success rates of the first inferior alveolar nerve block administered
   by dental practitioners โดยมี อ.ทพ. ยุทธศักดิ์ เกรียงเชิดศักดิ์, อ.ทพ. สมชาติ เราเจริญพร, อ.ทพ. ธีรณัฐ ชัยยะสมุทร
   และ ศาสตราจารย์ ทพ. ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


:  Dr. Hieu Tran นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
   วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรนานาชาติ)

:  ปี 2559

ชื่อผลงาน

ชื่อ


ปี

:  ได้รับรางวัลที่ 2 Poster Presentation ในงานประชุม The 9th Annual Meeting of the Federation of Asian Dental Anesthesiology
   Societies ณ Shanghai, PR. China เรื่อง Antimicrobial effect of topical local anesthetic spray on oral microflora
   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์, อ.ดร.นพ.ทพ. บวร คลองน้อย และ ศาสตราจารย์ ทพ. ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร
   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


:  Dr. Kamonpun Sawang นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
   วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรนานาชาติ)

:  ปี 2559

ชื่อผลงาน

ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559
   ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย” ชื่อเรื่อง งานวิจัย “ An ex vivo comparison of cone beem
   and micro computed tomography in the detection, of unseen canals in the digital (periapical) radiography”
   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. กัลยา ยันต์พิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. จิรา กิติทรัพย์กาญจนา เป็นอาจารย์ที่ ปรึกษา


:   “ทพญ.ชยาภรณ์ ศิรินิมิตรผล” นักศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

:   ปี 2559

ชื่อผลงาน
ชื่อ

ปี

:   ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2559 ระดับประกาศนียบัตร
    ทันตแพทย์ประจำบ้าน เรื่อง “ TREATMENT OUTCOME IN THE POSTGRADUATE ORTHODONTIC CLINIC,
    MAHIDOL UNIVERSITY” จากหลักสูตร : การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน
    โดยมี อาจารย์ ดร. ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.สุวรรณี ลัภนะพรลาภ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ.กณิตนันท์ สุนันต๊ะ

:   ปี 2559

ชื่อผลงาน
ชื่อ

ปี

:   ได้รับรางวัลผลงานชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2559 ระดับประกาศนียบัตร
    ทันตแพทย์ประจำบ้าน เรื่อง “ QUANTITATIVE ANALYSIS OF STREPTOCOCCUS MUTANS AND STREPTOCOCCUS
    SOBRINUS IN CHILD’S PLAQUE ” จากหลักสูตร : การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
    โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล และรองศาสตราจารย์ ทพญ.คัดเค้า วงษ์สวรรค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ.บุณฑริกา อัครพิพัฒน์กุล

:   ปี 2559

ชื่อผลงาน
ชื่อ

ปี

:   ได้รับรางวัลผลงานชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2559
    ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านเรื่อง “ MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF VARIOUS
    TYPES OF DENTAL FLOSS ” จากหลักสูตร : การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน
    โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพ.สุรชัย เดชคุณากร และรองศาสตราจารย์ ทพ.นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ.ลลิตา ศุภนิตยานนท์

:   ปี 2559

ชื่อผลงาน

ชื่อ

ปี

:   ได้รับรางวัลผลงานชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2559 ระดับปริญญาโทเรื่อง
    “ COMPARISON OF OSTEOGENIC DIFFERENTIATION OF THAI HUMAN DENTAL PULP STEM CELLS DERIVED
    FROM PERMANENT AND PRIMARY TEETH ” จากหลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
    โดยมี รองศาสตราจารย์ ทพญ.คัดเค้า วงษ์สวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล
    และ อาจารย์ ดร. หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ. ขวัญกมล ลาวัณย์รัตนากุล

:   ปี 2559

ชื่อผลงาน
ชื่อ

ปี

:   ได้รับรางวัลผลงานชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2559 ระดับปริญญาโท
    เรื่อง “ CHARECTERISTICS OF EDENTULOUS POSTERIOR MANDIBULAR RIDGE FROM CBCT IMAGES ”
    จากหลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม
    โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ รองศาสตราจารย์ ทพ. ยสวิมล คูผาสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ. วิรัชนี อิงคไพโรจน์

:   ปี 2559

ชื่อผลงาน
ชื่อ

ปี

:   ได้รับรางวัลผลงานชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาหลังปริญญาประจำปี 2559 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
    เรื่อง “ DENTAL TREATMENT AS PATIENT’S SELF-UNDERSTANDING CAUSES OF TEMPOROMANDIBULAR
    DISORDERS ” จากหลักสูตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกวิทยาระบบบดเคี้ยว
    โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทพ. สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ. สุภาวดี จริยะสกุลโรจน์

:   ปี 2559

ชื่อผลงาน


ชื่อ

ปี

:   รางวัลชนะเลิศ ประเภทรายงานผู้ป่วย (โปสเตอร์) เรื่อง Reduction malarplasty using L-shaped osteotomy: a case report
    งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

:   ทพญ.ปรารถนา นิยมไทย

:   ปี 2559

ชื่อผลงานชื่อ

ปี

:   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทงานวิจัย เรื่อง Efficacy of 72 mg of Lidocaine HCl compared to 72 mg of articaine
    HCl in inferior alveolar nerve block for impacted lower third molar surgery
    งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

:   ทพ.สิทธิพงษ์ ชัยมานะการ

:   ปี 2559

ชื่อผลงาน

ชื่อ


ปี

:   รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ปี 2015 บุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมากที่สุด

:   รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์
    รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ

:   ปี 2558

ชื่อผลงาน


ชื่อ

ปี

:   รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ ในรอบ 5 ปี (ปี 2010 -2014) บุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีการอ้างอิงผลงาน
    สูงสุดในรอบ 5 ปี

:   ศ.รศ.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ

:   ระหว่าง ปี 2010 - 2014

ชื่อผลงาน

ชื่อ

ปี

:   รางวัลค่า h-index สูงสุด (ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ปี 2013 -2014) บุคลากรที่มีค่า h-index สูงสุด

:   รศ.ทพญ.ศรัญญา ต้นเจริญ

:   ระหว่าง ปี 2013 - 2014

ชื่อผลงาน


ชื่อ

ปี

:   ได้รับรางวัลที่ 2 จากการนำเสนอแบบภาคบรรยาย (Oral presentation) ของกลุ่ม Health Sciences เรื่อง Prevalence of the
    Retromolar Canal Radiographichally Evaluated By Using Cone Beam Computed Tomography in Thai Population
    ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ศึกษาครั้งที่ 38 (The 38th National Graduate Research Conference)

:   อ.ทพญ.เพ็ญพร เหลืองชนะ

:   ปี 2559

ชื่อผลงาน


ชื่อ

ปี

:   ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในโครงการการประกวด Periodontal surgery Awards
    ในการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 9 สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย

:   ทพ.กฤตวฒน์ เลิศสุขประเสริฐ

:   ปี 2558

ชื่อผลงาน


ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลอันดับชมเชย การประกวดบูรณะฟันชั่วคราวด้วยวัสดุ ProtempTM4
   ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ

:   ทพญ.เกศแก้ว กลิ่นเกลา

:   ปี 2558

ชื่อผลงาน


ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลอันดับชมเชย การประกวดบูรณะฟันชั่วคราวด้วยวัสดุ ProtempTM4
   ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ

:   ทพ.นัฑวิชญ์ นิยมสุจริต

:   ปี 2558

ชื่อผลงาน


ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลอันดับ 2 การประกวดบูรณะฟันชั่วคราวด้วยวัสดุ ProtempTM4
   ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ

:   ทพ.ณยศ พลสิทธิ์

:   ปี 2558

ชื่อผลงาน


ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลอันดับ 1 การประกวดบูรณะฟันชั่วคราวด้วยวัสดุ ProtempTM4
   ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ

:   ทพ.ศุภชัย เสลาฤทธิ์

:   ปี 2558

ชื่อผลงานชื่อ

ปี

:   ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 (Oral Presentation) โดยได้รับรางวัลในหัวข้อ Alternative Approach to Combine Mid-face
    and Obturator Prostheses Using Magnet Attachments: A Case Report-Presentation ในงานประชุมวิชาการ 43rd Indian
    Prosthodontic Society Conference, Hyderabad, India

:   ทพญ.สุภัสสรา นิละนนท์

:   ปี 2558

ชื่อผลงาน


ชื่อ

ปี

:   ได้รับรางวัล โครงการ Research Reward โดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
    การบริหารจัดการโครงการ Talent Management และ Research Reward

:   ศ.ดร.ทพญ.สร้อยศิริ ทวีบูรณ์
    รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
    รศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
    รศ.ดร.ทพ.นครินทร์ กิตกำธร
    ผศ.ดร.ทพญ.จินตนา ลภิรัตนกุล
    ผศ.ดร.ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข
    ผศ.ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา
    อ.ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ
    อ.ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์

:   ปี 2558

ชื่อผลงาน
ชื่อ

ปี

:   ได้รับรางวัล Travel Award ในการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Antifungul Activity of Type III Dental Gypsum Incorporated
    with 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate” (Thitinop Riyatanon, Pornrachanee Sawaengkit, Sroisiri Thaweboon,
    Boonyanit Thaweboon, Passiri Nisalak) ในงานประชุมวิชาการ 6th Hiroshima Conference on Education and Science
    in Dentistry

:   ทพ.ฐิตินพ ริยะตานนท์

:   ปี 2558

ชื่อผลงานชื่อ

ปี

:   ได้รับรางวัล Poster Award ในการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Using transgenic mouse models as an approach to study potential
    stem cell subpopulation in salivary gland” (K. Janebodin, W. Buranaphatthana, R. Chavanachat, N. leronimakis,
    A. Hays, M. Reyes) ในงานประชุมวิชาการ 6th Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry

:   อ.ดร.ทพ.ขจรเกียรติ เจนบดินทร์

:   ปี 2558

ชื่อผลงาน
ชื่อ

ปี

:   ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Hemodynamic changes associated with a novel concentration of
    lidocaine HCI for impacted lower third molar surgery (Bushara Ping, Sirichai Kiattavorncharoen, Callum Durward,
    Puthavy lm, Chavengkiat Saengsirinavin, and Natthamet Wongsirichat)
    (ในงานประชุมวิชาการ FADAS ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน)

:   Dr.Bushara Ping

:   ปี 2558

ชื่อผลงานชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2558 ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน
   ผลงานวิจัยเรื่อง “QUANTITATIVE ANALUSIS OF STREPTOCOCCUS AND BIFIDOBACTERIUM IN CHILDREN’S
   PLAQUA” โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพ.อรรถกร เจียมเศรษฐ์

:   ปี 2558

ชื่อผลงานชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2558 ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน
   ผลงานวิจัยเรื่อง “QUANTITATIVE ANALUSIS OF STREPTOCOCCUS AND LACTOBACILLUS IN CHILDREN’S PLAQUA”
   โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ.สุรัสวดี จันทร์วิทัน

:   ปี 2558

ชื่อผลงานชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2558 ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง
   ผลงานวิจัยเรื่อง “THE VALIDITY OF THAI TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS (TMDs) SCREENING
   QUESTIONNAIRE” โดยมี อ.ดร.ทพญ.นามรัฐ ฉัตรไชยยันต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ.ณัฐกานต์ ฮ้อศิริลักษณ์

:   ปี 2558

ชื่อผลงานชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2558 ระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
   ผลงานวิจัยเรื่อง “EFFICACY OF NOVEL CONCENTION OF LIDO CAINE IN LOWER THIRD-MOLARE SURGERY”
   โดยมี ศ.ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   Mr. Bushara Ping

:   ปี 2558

ชื่อผลงาน
ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2558 ระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
   ผลงานวิจัยเรื่อง “PROTECTIVE EFFECTS OF ORAYZA SATIVA L. ON FLUOROURACIL-INDUCED
   ORAL MUCOSITIS”
   โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   Miss. Prana Shakya

:   ปี 2558

ชื่อผลงาน


ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5 ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557
   โดยกองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข สาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

:   นศ.ทพ.ภาสกร ตรีทิพย์สถิตย์

:   ปี 2557

ชื่อผลงาน


ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5 ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557
   โดยกองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข สาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

:   นศ.ทพ.นันทวิชญ์ ซื่อตรง

:   ปี 2557

ชื่อผลงาน


ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลอันดับ 2 การประกวดบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5 ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557
   โดยกองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข สาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

:   นศ.ทพ.ธนัญญา พูนภักดี

:   ปี 2557

ชื่อผลงาน


ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลอันดับ 1 การประกวดบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5 ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557
   โดยกองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข สาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

:   นศ.ทพ.สรวิศ คูผาสุข

:   ปี 2557

ชื่อผลงาน
ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557 ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน
   ผลงานวิจัยเรื่อง “IN VITRO STUDY THE EFFECTS OF DEFFERENT SURFACE FINISHING ON DISCOLORATION
   OF THE ORTHODONTIC ADHESIVES”
   โดยมี ผศ.ดร.ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ.วราภรณ์ เจินวากรวงศ์

:   ปี 2557

ชื่อผลงาน
ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557 ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน
   ผลงานวิจัยเรื่อง “COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES BETWEEN THAI NON-LATEX AND COMMECIAL
   LATEX ORTHODONITC ELASTICS”
   โดยมี รศ.ทพ.นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ.วรรณธิดา จิตตานนท์

:   ปี 2557

ชื่อผลงาน
ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557 ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน
   ผลงานวิจัยเรื่อง “COMPARISON OF IRRIGATION TECHNIQUES FOR ENTEROCOCCUS FAECALIS DISINFECTION
   IN CURVED ROOT CANALS”
   โดยมี ผศ.ทพญ.รุ่งรวี กมลรุ่งวรากุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ.วรรณวิสา จิโรจนนุกุล

:   ปี 2557

ชื่อผลงาน
ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557 ระดับปริญญาโท
   ผลงานวิจัยเรื่อง “ACCURACT ASSESSMENT OF LINEAR MEASUREMENT FROM CBCT
   AND PANORAMIC RADIOGRAPH”
   โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.สุชยา ดำรงค์ศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ.เพ็ญพร เหลืองชนะ

:   ปี 2557

ชื่อผลงานชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557 ระดับปริญญาโท
   ผลงานวิจัยเรื่อง “EFFECTIVENESS OF AUDIOVISUAL EYEGLASS DISTRACTION ON INJECTION PAIN IN CHILDREN”
   โดยมี ศ.ทพญ.มาลี อรุณากูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ.รตนอร จูห้อง

:   ปี 2557

ชื่อผลงานชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557 ระดับปริญญาโท
   ผลงานวิจัยเรื่อง “DEFFERENT LED WAVELENGTHS AFFECT MC3T3-E1’S ACTIVITIES ON 3D COLLAGEN
   SCAFFOLDS” โดยมี ผศ.ดร.ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ.ทัศนีย์ ตั้งลิตานนท์

:   ปี 2557

ชื่อผลงานชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัล Poster Presentation (First Prize) ในงานประชุม 9th BIENNIAL CONFERENCE OF
   THE PEDIATRIC DENTISTRY ASSOCIATION OF ASIA 2014 ณ ประเทศสิงคโปร์
   โดยมี รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย, ผศ.ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์, รศ.ดร.ทพ.บุญนิตย์ ทวีบูรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   ทพญ.อุมาพร วิระพรสวรรค์

:   ปี 2557

ชื่อผลงาน
ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (ประเภทโปสเตอร์)
   เรื่อง Osteochondrome: A The Study of Root
   ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการ
   ในงานประชุมวิชาการสมาคม ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ครั้งที่ 1/2557

:   ทพ.บัณฑูรย์ สิทธิกรสวัสดิ์

:   ปี 2557

ชื่อผลงาน
ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ประเภทโปสเตอร์)
   เรื่อง Gorlin-Goltz Syndrome: A Case Report
   ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการ
   ในงานประชุมวิชาการสมาคม ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ครั้งที่ 1/2557

:   ทพ.ณัฐพงศ์ อธิกิจรุ่งเรือง

:   ปี 2557

ชื่อผลงาน
ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (ประเภทปากเปล่า)
   เรื่อง The Study of Root Devlopment in Post-autogenous Tooth Transplantaion
   ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการ
   ในงานประชุมวิชาการสมาคม ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ครั้งที่ 1/2557

:   ทพ.จักรพันธุ์ สามไพบูลย์

:   ปี 2557

ชื่อผลงาน
ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ประเภทปากเปล่า)
   เรื่อง Reconstruction of Orofacial Defects Using the Nasolabial Flap: 3 Cases Report
   ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการ
   ในงานประชุมวิชาการสมาคม ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ครั้งที่ 1/2557

:   ทพญ.เกศศจี นาครัตน์

:   ปี 2557

ชื่อผลงานชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ประเภทปากเปล่า) เรื่อง Temporomandibular Joint Ankylosis in Growing Patient: A Case Report
   ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการ
   ในงานประชุมวิชาการสมาคม ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ครั้งที่ 1/2557

:   ทพ.เวทัส ศักดิ์เดชยนต์

:   ปี 2557

ชื่อผลงาน

ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัล Popular Vote ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4
   วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science Research)
   เรื่อง “ผลของวัสดุขัดที่แตกต่างกันต่อความขรุขระผิวของเรซินคอมโพสิต”
   “Effect of Different Polishing Materials on Surface Roughness of Resin Composites”
   โดยมี รศ.ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์, ผศ.ดร.ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข และ อ.พิภพ สายแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   นศ.ทพ.นิชาพร ต่อสุวรรณ
    นศ.ทพ.พนัชมน สุวรรณนิกชะ
    นศ.ทพ.พัณณิดา สีฬหากาญจน์
    นศ.ทพ.วีรดา วรชาติ
    นศ.ทพ.สรวิศ คูผาสุข

:   ปี 2556

ชื่อผลงาน

ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4
   วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science Research)
   เรื่อง “ผลของวัสดุขัดที่แตกต่างกันต่อความขรุขระผิวของเรซินคอมโพสิต”
    “Effect of Different Polishing Materials on Surface Roughness of Resin Composites”
   โดยมี รศ.ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์, ผศ.ดร.ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข และ อ.พิภพ สายแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   นศ.ทพ.นิชาพร ต่อสุวรรณ
    นศ.ทพ.พนัชมน สุวรรณนิกชะ
    นศ.ทพ.พัณณิดา สีฬหากาญจน์
    นศ.ทพ.วีรดา วรชาติ
    นศ.ทพ.สรวิศ คูผาสุข

:   ปี 2556

ชื่อผลงาน

ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4
   วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science Research)
   เรื่อง “รูปแบบการเจือแร่และการขึ้นของฟันแต่ละช่วงอายุในคนไทย”
   “Calcification and eruption pattern of teeth at different ages in Thais”
   โดยมี ผศ.ทพญ.ศิรินันท์ วิเศษสินธุ์ และ อ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ เป็นอาจารย์ที่ ปรึกษา

:   นศ.ทพ.กิตติพศ ข้องหลิม
    นศ.ทพ.ตุลธร เฉลิมช่วง
    นศ.ทพ.พุฒิพงษ์ มุสิกเจริญ
    นศ.ทพ.วิชชุดา อ้นเถื่อน
    นศ.ทพ.สิรภพ อิสีประดิฐ

:   ปี 2556

ชื่อผลงาน

ชื่อ
ปี

:  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4
   วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science Research)
   เรื่อง “ผลของนมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กชนิดต่างๆ ต่อความแข็งผิวจุลภาคของเคลือบฟันวัว”
   “Effect of various types of follow-on formula on enamel microhardness of bovine teeth”
   โดยมี รศ.ทพญ.คัดเค้า วงศ์สวรรค์, รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ และ รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   นศ.ทพ.ภิญญดา อิทรแสน
    นศ.ทพ.วรรณรัชต์ บูรณพานิช
    นศ.ทพ.สวรส วงษ์ษา
    นศ.ทพ.อรณิช ลิขิตอรุณรัตน์

:   ปี 2556

ชื่อผลงาน

ชื่อ

ปี

:  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 วิชา DTID451
   Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์คลินิก (Clinical Application and Technique)
   เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของมารดาในการควบคุมขนมหวานและการ แปรงฟันให้บุตรก่อนวัยเรียน”
   “Factors influencing the controlling of children’s sugar snack and tooth brushing among mothers of preschool children”
   โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   นศ.ทพ.กันตภณ สุดฮะ
    นศ.ทพ.คมสันต์ คำถนอม
    นศ.ทพ.จอมจักร อภิสิทธิศิลป์
    นศ.ทพ.ณัฐนันท์ เอื้อวัฒนะสกุล
    นศ.ทพ.ยุทธกิจ อริยะเกียรติสกุล

:   ปี 2556

ชื่อผลงาน
ชื่อ
ปี

:  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 วิชา DTID451
   Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์คลินิก (Clinical Application and Technique)
   เรื่อง “สันกระดูกพาลาทีนในคนไทยกลุ่มหนึ่ง” “Palatine crest in a group of thais”
   โดยมี อ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   นศ.ทพ.ณัฐพร นิมมานนท์
    นศ.ทพ.ณิชนันท์ บริบูรณ์
    นศ.ทพ.ศิรดา ฐิติวณิชภิวงศ์
    นศ.ทพ.หทัยรัตน์ นิจจะยะ

:   ปี 2556

ชื่อผลงาน


ชื่อ
ปี

:  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 วิชา DTID451 Research Project
   ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์คลินิก (Clinical Application and Technique)
   เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับลักษณะภาพรังสีส่วนตัดอาศัย คอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีมของผู้ป่วยข้อต่อขากรรไกรเสื่อม”
   “Relationship between clinical symptoms and radiographic appearances in cone beam computed tomopraphy
   of the degenerative temporomandibular joint patients”
   โดยมีรศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล และ ผศ.ดร.ทพญ.ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   นศ.ทพ.ปรเรศ เนตรนพรัตน์
    นศ.ทพ.ภาณุพล คุณะสารพันธ์
    นศ.ทพ.วรพล แซ่เฮ้ง
    นศ.ทพ.หรคุณ ชุติมาเทวินทร์

:   ปี 2556

ชื่อผลงาน                

ชื่อ

ปี 

:   ผศ.ทพ.ม.ล. ธีรธวัช ศรีธวัช (ผู้ประดิษฐ์หลัก) และผู้ประดิษฐ์ร่วม ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ดวงตาเทียมชนิดสามมิติ

:   ผศ.ทพ.ม.ล. ธีรธวัช ศรีธวัช (ผู้ประดิษฐ์หลัก) นายอนันต์ วิจิตรวรวงศ์ และ นายปรีดา วันสุข (ผู้ประดิษฐ์ร่วม)

:   ปี 2556    

ชื่อผลงาน

 

ชื่อ

ปี

:   รางวัลในการเสนอผลงานแบบ “Oral และ Poster Presentationในสาขา Chemical and Radiation Carcinogesis ;

    Novel TherapeuticStrategies”การประชุมวิชาการสมาคมมะเร็งแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น

:   ผศ.ดร.ทพญ. ศรัญญา ตันเจริญ

:   ปี 2556   

ชื่อผลงาน

 

ชื่อ

ปี

:   ได้รับรางวัล "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์"  (For Women is Science) สาขา Life science จากบริษัท ลอรีอัล จำกัด

    และสำนักเลขาธิการ คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

:   ผศ.ดร.ทพญ. ศรัญญา ตันเจริญ

:   ปี 2556   

ชื่อผลงาน

ชื่อ

ปี

:   ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2 จากการประกวดบูรณะฟัน Ceram.X Case Contest 2013 (Regional round)

:   นศ.ทพ. ณัฐชยา วงศ์ตั้งตน

:   ปี 2556   

ชื่อผลงาน

 

 

 

ชื่อ

 

 

 

 

 

ปี

:   ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  ในการประกวดผลงานวิจัย ในโครงการ "The 16th student Clinician Program"

    ซึ่งจัดขึ้นในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 96 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จากผลงานวิจัยเรื่อง “Effect of fresh-squeezed

    acidic fruits and milk on dentin permeability” โดยมี รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ อ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร 

    และศ.ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   นศ.ทพ.ชยพงษ์ ศุภชาติวงศ์

    นศ.ทพ.ปาลิตา โรจนตรีคูณ

    นศ.ทพ.อาทิตยา อึ้งแสงภาภรณ์ 

    นศ.ทพ.ณัฐธิดา ตั้งสุขสมบูรณ์ 

    นศ.ทพ.รังสิมา จารีบูรณภาพ 

    นศ.ทพ.อทิติยา จินดารุ่งเรืองรัตน์

:   ปี 2556          

ชื่อผลงาน

 

 

 

ชื่อ

 

 

 

ปี 

:   ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดผลงานวิจัยในโครงการ "Colgate Research Award 2013" ซึ่งจัดขึ้นในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 96  

    ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จากผลงานวิจัยเรื่อง “Effect of temperature on micro hardness of bovine enamel

    after soaked in   high calcium milk (In vitro Study)” โดยมี รศ.ทพญ.คัดเค้า วงษ์สวรรค์ รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์

    และรศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตน์พงษ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   นศ.ทพ.อาทิตย์ ทรงวัชราภรณ์

    นศ.ทพ.ทินภัทร หาญถาวรชัยกิจ

    นศ.ทพ.ธีรภัทร ไพบูลย์ภราดร

    นศ.ทพ.พีรฑัต วงศ์สวัสดิ์

:   ปี 2556 

ชื่อผลงาน

 

ชื่อ

 

ปี

:   รางวัล First  Poster  Presentation  Award  ในงาน BIS 2012  Bangkok  Implant  Symposium

    หัวข้อวิจัยเรื่อง “FRACTURE RESISTANCE OF IMPLANT SUPPORTED “ ALL-CERAMIC CROWNS CEMENTED

    ON DIFFERENT ABUTMENT SITES”

:   อ.ทพญ.ปุญญานิช รุ่งนาวา

:   ปี 2555 

ชื่อผลงาน

 

 

 

ชื่อ

 

 

 

ปี

:   รางวัลที่ 1 โครงการ IADR-SEA Division /Joseph Awards in Oral Disease Prevention 

    ในงานประชุมประจำปีของ IADR-SEA Division ณ ประเทศฮ่องกง

    หัวข้อวิจัยเรื่อง Effect of Different Milk on Hydraulic Conductance of Human Dentin

    โดยมี รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ อ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร และ ศ.ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   นักศึกษาทันตแพทย์สุริยะกุล  วงษ์ซื่อ (Presenter)

    นักศึกษาทันตแพทย์ก้องภพ แดงโชติ

    นักศึกษาทันตแพทย์สุภาวดี พุทธาภิบาล

    นักศึกษาทันตแพทย์อาภากร บุญใหญ่

:   ปี 2555 

ชื่อผลงาน

 

 

ชื่อ

ปี

:   รางวัลที่ 2  ในการประกวด Poster PresentationIdentification of tumor suppressor “MASPIN” as a potential salivary 

    Oral cancer biomarker ในงานประชุม The 7th Congress (IDCMR) เรื่อง “Update and Advance in Dentistry”

    ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2555 ณ Lang Xang Hotel สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

:   นศ.ศิรินทิพย์ ชูเนตร , รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ และ ผศ.ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์

:   ปี 2555 

ชื่อผลงาน

 
ชื่อ

ปี

:   รางวัลที่ 3  ในการประกวด Poster PresentationInfluence of TM7 species on presence of periodontal bacteria in

    subgingival  plaque ในงานประชุม The 7th International of the Mekong River Region Congress (IDCMR)

    เรื่อง “Update and Advance in Dentistry”ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2555 ณ Lang Xang Hotel 

    สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

:   ผศ.สมบุญ ดวงอุดมเดชา

:   ปี 2555

ชื่อผลงาน

ชื่อ

ปี

:   รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรฯ “ขนแปรงสีฟันที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์” 

:   ศ.คลินิก ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร , ศ.คลินิก ทพ.สุรชัย เดชคุณากร , ศ.ดร.ทพญ.สร้อยศิริ ทวีบูรณ์ , รศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีริรินทร์

:   ปี 2555

ชื่อผลงาน

 

ชื่อ

ปี

:   รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรฯ “ กระบวนการเตรียมแผ่นทันตกรรมจัดฟันล่องหนพอลิเมทัลเมทาคริเลต 

    ที่ปรับปรุงคุณสมบัติการทนแรงกระแทก ”

:   รศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์,รศ.ทพญ.พรรัชนี แสวงกิจ,รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต และ นายภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

:   ปี 2555

ชื่อผลงาน

ชื่อ

ปี

:   รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรฯ “ แผ่นทันตกรรมจัดฟันล่องหนโคพอลิเมอร์ร่วมของพอลิเมทาคริเลตต และพอลิยูรีเทน” 

:   รศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์,รศ.ทพญ.พรรัชนี แสวงกิจ,รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต และ นายภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

:   ปี 2555

ชื่อผลงาน

 

ชื่อ


ปี

:   รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรฯ “ สารทำความสะอาดฟันผสมฟลูออไรด์ความเข้มข้นต่ำปราศจากผลขัดฟัน 

    และสารเพิ่มฟอง” 

:   รศ.เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน, รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์, รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์, อ.อภิวันทน์ สมุทรคีรี
    และทพญ.วิลาสิณี คุณานันทศักดิ์

:   ปี 2555

ชื่อผลงาน

ชื่อ

ปี

:   รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรฯ  “ สารทำความสะอาดฟันเทียมและสารทดแทนน้ำลาย ”

:   รศ.เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน

:   ปี 2555

ชื่อผลงาน 

ชื่อ

ปี

:   ชนะเลิศการประกวด โครงการ Johnson & Johnson Thailand Oral Disease Prevention Award ครั้ง 1          

:   นศ.ทพ.รวีพร  มาดารัศมี

:   ปี 2554

ชื่อผลงาน

 

ชื่อ

ปี

:   อาจารย์ที่ปรึกษาและได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด Johnson & Johnson IADR-SEA Oral Disease Prevention Award 

    ในการประชุม Annual Scientific Meeting 2011,the 25th IADR-SEA DIVISIONณ ประเทศสิงคโปร์       

:   ผศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกุล

:   ปี 2554

ชื่อผลงาน

ชื่อ


ปี

:   รางวัล 3rd Place  Winner : AAP Oral Presentation  Award ประเภท Oral Presentation  Awards

:   อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ปุญญานิช รุ่งนาวา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  
    วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

:   ปี 2554                           

ชื่อผลงาน


ชื่อ


ปี

:   รางวัล 3rd Place  Winner : AAP Poster Presentation  Award (Clinical Research Winner ) 
    ประเภท Poster  Presentation  Awards

:   ทันตแพทย์หญิง วรัญญา ญาณสาร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
    วิชาเอกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

:   ปี 2554             

ชื่อผลงาน


ชื่อ


ปี

:   รางวัล 3rd Place  Winner : AAP Poster Presentation  Award (Basic Research Winner) 
    ประเภท Poster  Presentation  Awards

:   ทันตแพทย์หญิง ปณิตา  ฉันทนาวิลาส  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
    วิชาเอกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร   ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

:   ปี 2554

ชื่อผลงาน


ชื่อ

ปี

:   รางวัลชนะเลิศในการประกวด  Colgate Research  Award 2011 จากทันตกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 
    โดยมี รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ , ศ.ดร.ทพ. นพคุณ วงษ์สวรรค์ และ อ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

:   นักศึกษาทันตแพทย์วิชชา เกียรติพิโรดม

:   ปี 2554

ชื่อผลงาน

 

ชื่อ

ปี

:   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด โครงการ The 14th Student Clinician Program  จากทันตกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

    โดยมี รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย และ รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ ปรึกษา

:   นักศึกษาทันตแพทย์ชีวนันทน์ คอนโด

:   ปี 2554