คณะผู้บริหาร

dean60
ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์  บัวจีบ

คณบดี

วาระ 2559 - 2563

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

dt1 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วิภาดา  เลิศฤทธิ์

รองคณบดี

วาระ 2559 - 2563

 

 dt2

 รองศาสตราจารย์ ดร. ฤดี  สุราฤทธิ์

 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

 วาระ 2559 - 2563

 

dt3-1

 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง สุวรรณี  ลัภนะพรลาภ

 รองคณบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย

 วาระ 2559 - 2563

 

dt4

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรางคณา  ชิดช่วงชัย

 รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

 วาระ 2559 - 2563

 

dt5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ภัทรวดี  ลีลาทวีวุฒิ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ

วาระ 2559 - 2563

 

dt6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง กัลยา  ยันต์พิเศษ

รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

วาระ 2559 - 2563

 

dt7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ ชูชัย  อนันต์มานะ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

วาระ 2559 - 2563

 

dt8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ บัณฑิต  จิรจริยาเวช

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา

วาระ 2559 - 2563

 

dt10

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ พิศลย์  เสนาวงษ์

รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

วาระ 2559 - 2563

 

dt11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ พีรพงศ์  สันติวงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์

วาระ 2559 - 2563

 

dt9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

วาระ 2559 - 2563